Archiv rubriky: Účetnictví

Opravná položka k pohledávce

Právní předpisy, které upravují tvorbu a použití opravných položek
–  § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví,
– § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví),
– české účetní standardy pro podnikatele č. 005 – Opravné položky, č. 019 – Náklady a výnosy,
– zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen zákon
o rezervách).

Celý příspěvek

Významné opravy chyb minulých let

Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví přinesla nový
§ 15a Výsledek hospodaření minulých let, který definuje novou položku „ Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (v rozvaze uvedená jako položka A. IV. 3). Tato změna se použije poprvé v účetním období 2013.

Celý příspěvek