Společnost s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích

Společnost s ručením omezeným bude od 1. 1. 2014 upravena zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákonem o obchodních korporacích).

 

Založení a vznik
Společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.
Společnost může založit nadále i jedna fyzická osoba – v tomto případě se sepisuje zakladatelská listina. Maximální počet společníků v s.r.o. byl zrušen.
Dříve – max. 50 společníků mohlo založit s.r.o.
Zrušen zákaz řetězení jednočlenných s.r.o. – jednočlenná s.r.o. bude moci založit libovolný počet jednočlenných s.r.o.
Nově – fyzická osoba může být jediným společníkem v neomezeném počtu s.r.o. – dříve – mohla být jediným společníkem v max. 3 s.r.o.

ZOK požaduje, aby společenská smlouva obsahovala některé nové náležitosti:
– určení druhu podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, pokud smlouva povoluje různé druhy podílů
– počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost
Společenská smlouva při založení obsahuje také:
– vkladovou povinnost zakladatelů
– údaj kdo je jednatel, kdo členem jiného rgánu, kdo správce vkladu
– u nepeněžitého vkladu jeho popis a ocenění
– určení osoby znalce, která provede ocenění nepeněžitého vkladu

Orgány společnosti
NEJVYŠŠÍ ORGÁN
– valná hromada – všichni společníci

STATUTÁRNÍ ORGÁN
– jeden nebo více jednatelů (tzv. kolektivní orgán)
– je-li orgán kolektivní, společenská smlouva může upravit jednání tzv. ve sboru tzn. jednatelé si zvolí předsedu a rozhodovat budou vždy na základě hlasování
– jednateli přísluší obchodní vedení společnosti
– zajišťuje vedení předepsané evidence a účetnictví
– informuje společníky o věcech společnosti
– na jednatele se vztahuje zákaz konkurence jako doposud (podnikání v předmětu činnosti společnosti, člen statutárního orgánu jiné společnosti s obdobným předmětem činnosti) – jednatel však může informovat písemně ostatní společníky o své činnosti – společníci mohou vyslovit souhlas s jeho činností, za souhlas se bude brát i mlčení společníků na písemné vyjádření jednatele
Dříve – zákaz konkurence jednatele bez dalších možností

KONTROLNÍ ORGÁN
– dozorčí komise
– kontrolní orgán není povinnost vytvářet, nestanoví-li společenská smlouva jinak
– jednatel nesmí být členem dozorčí rady

Vklad
Minimální výše vkladu každého společníka je 1 Kč, společenskou smlouvou lze stanovit vyšší vklad společníka a tím i vyšší základní kapitál.
Dříve byla stanovena minimální výše celkového základního kapitálu na 200 000 Kč.

Vklady mohou být peněžité či nepeněžité
– nepeněžité vklady ocení znalec vedený v seznamu znalců
– znalce vybírá při založení společnosti zakladatel, po jejím vzniku jednatel společnosti
Dříve – znalec musel být jmenován soudem.

Zpřesňují se náležitosti znaleckého posudku:
– posudek obsahuje popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění (nově tedy lze použít jen 1 metodu ocenění)
– částku na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje
– odůvodnění jak znalec k tomu ocenění došel

Druhy podílů
Společník může vlastnit více podílů
Dříve – společník vlastnil jen jeden obchodní podíl

Nově tedy může společenská smlouva určit různé druhy podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh.
Základní podíl – podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
Další druhy podílů si může společnost vytvářet dle svého uvážení – např. podíl s přednostním právem na zisk, s pevným podílem na zisku apod.

Společenská smlouva může stanovit, že bude podíl představován tzv. kmenovým listem.
Kmenový list:
– cenný papír na řad, bude převoditelný rubopisem a předáním
– nelze ho vydat jako zaknihovaný cenný papír
– může být vydán pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena
– není veřejně obchodovatelný na kapitálových trzích

Podíl na zisku
Společníci se podílejí běžně na zisku v poměru svých podílů, ve společenské smlouvě lze upravit podíly na zisku v jiném poměru
Podíl na zisku může být vyplacen i jinak než v penězích, určí-li tak společenská smlouva nebo rozhodne-li tak valná hromada – tedy v nepeněžité podobě!
Podíl na zisku může být stanoven i jako PEVNÝ podíl na zisku
– není zde potřeba rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, postačí jen schválení účetní závěrky
– výplata jen za předpokladu, že ve společenské smlouvě budou upraveny podíly s právem na pevný podíl na zisku
Nově se také mohou vyplácet ZÁLOHY na podíl na zisku
– lze vyplácet na základě mezitímní účetní závěrky (např. na základě pololetní účetní závěrky)
– výplata jen za předpokladu, že společnost má dostatek volných prostředků k rozdělení zisku
– výše zálohy na podíl na zisku nemůže být vyšší než je součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený
o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu
– k výplatě zálohy nelze použít rezervní fond ani jiné účelově vázané vlastní zdroje, jejichž účel nesmí obchodní korporace měnit

Podíly na zisku schvaluje valná hromada společnosti – avšak o konečné výplatě rozhoduje jednatel společnosti. Jednatel je povinen ověřit si, zda společnost na výplatu podílů vůbec má tzv. test solventnosti. Pokud by výplatou podílu na zisku přivodil společnosti úpadek – NESMÍ zisk vyplatit, ani na něj vyplácet zálohy!

Rezervní fond
ZOK již nevyžaduje povinnost vytvářet rezervní fond!
Dosavadní rezervní fondy bude možné vyplatit jako podíly na zisku – ovšem za předpokladu, že takto stanoví společenská smlouva a rozhodne-li tak valná hromada.

Příplatek mimo základní kapitál
POVINNÝ
příplatek:
– určuje společenská smlouva, lze např. stanovit příplatkovou povinnost jen u některých druhů podílů
– je stanoven pouze v peněžní podobě
– ZOK již nestanoví limit příplatkové povinnosti, lze ho stanovit ve společenské smlouvě
Dříve – povinný příplatek byl také pouze v peněžní podobě, avšak byl limitován výší poloviny základního kapitálu

Nově tedy může valná hromada uložit příplatkovou povinnost neomezeně – bez ohledu na výši vkladu společníka, i proti vůli společníka. Společník, který s příplatkovou povinností nesouhlasí, má právo do 1 měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady vystoupit ze společnosti – pokud společenská smlouva nestanoví jinak!

DOBROVOLNÝ příplatek:
– lze poskytnout se souhlasem jednatele
– může být i v nepeněžní podobě, hodnota nepeněžního příplatku se určí na základě posudku znalce
– jeho výše není limitována
Dříve – vyžadoval se souhlas valné hromady

Ručení
– za dluhy společnosti ručí společníci společně a nerozdílně do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
Toto ručení existuje pouze do té doby, než každý ze společníků splní svou vkladovou povinnost
a tento údaj je zapsán v obchodním rejstříku

– členové statutárního orgánu však mohou nyní ručit i neomezeně a budou nuceni vydat prospěch ze smlouvy o výkonu funkce, a to za dobu 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku (i bez rozhodnutí soudu – na návrh insolvenčního správce)
(viz také článek Obchodní korporace – ručení členů statutárního orgánu)

Převod obchodního podílu
Každý společník může nyní převést svůj obchodní podíl na jiného společníka (společenská smlouva může tento převod podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti)
Dříve – společník mohl převést podíl na jiného společníka jen se souhlasem valné hromady
Převod podílu na jinou osobu než společníka vyžaduje souhlas valné hromady jako doposud, nově však tento převod nemusí být upraven ve společenské smlouvě
Dříve – tento převod musela připouštět společenská smlouva
Společenská smlouva bude moci nově převod na třetí osobu vyloučit popř. stanovit, že není třeba souhlas valné hromady.
 

Share Button
Publikováno 7.12.2013 / Téma: Společnost s ručením omezeným / 21 komentářů »

21 thoughts on “Společnost s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích

 1. Ivana

  Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, jak to je u s.r.o. a u družstva s webovýma stránkama, co jsem z toho pochopila, tak NEMUSÍ být, ale můžou a u a.s. MUSÍ. Takže stačí být pouze zapsaný v Obchodním rejstříku u s.r.o. a družstva? Děkuji za odpověď!

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, ano, pochopila jste to správně. Jedná se o §7 odst. 2 a §7 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Obchodní rejstřík s touto povinností nemá nic společného. V obchodním rejstříku musí být zapsána každá právnická osoba (obchodní společnosti i družstvo), neboť až zápisem do obchodního rejstříku právnická osoba vzniká. Hezký den přeji, Königová

 2. Radana Kodymová

  Dobrý den, v prosinci jsem u Vás byla na akredit. kurzu účetnictví. Chtěla jsem poprosit o radu – zeptat se na odměnu jednatele. Manžel bude dělat pro jednu firmu na mandátní smlouvu jednatele společnosti na částečný úvazek. Chtějí po něm, aby si zřídil živnostenský list, z tohoto důvodu… a fakturoval jim- a zdaňoval jako příjem z podnikání.
  Pokud se nemýlím tak odměna jednatele je příjem ze závislé činnosti a tak by se měl i zdaňova?.. Takže by měl zálohy na dan z příjmu a veškeré pojistné strhávat zaměstnavatel? Je to tak? Jaký postih by pro manžela z toho mohl vyplývat..
  Budu moc vděčná pokud mi odpovíte, s přáním hezkého dne
  Radana Kodymová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   jednatel společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem této společnosti, jeho funkce spočívá v obchodním vedení a zastupování společnosti navenek. Pokud jednatel pobírá za tuto činnost odměnu – (a to na jakémkoliv právním podkladě – smlouva o výkonu funkce, příkazní smlouva dle § 2430 – 2444 NOZ – dle starého obchodního zákoníku tzv. mandátní smlouva – tedy bez ohledu na právní předpis, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi jednatelem a společností) – z hlediska zákona o daních z příjmů je vždy posuzována jako příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm.c) ZDP s dopady do odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Odměna za výkon funkce tedy není příjem z podnikání, ani kdyby ji Váš manžel společnosti fakturoval. Správce daně by tento příjem při případné kontrole posoudil jako příjem ze závislé činnosti, společnost by tak měla povinnost odvést z těchto příjmů daň a pojistné.
   Hezký den přeji, Königová

    

    

   1. Filova

    Dobry den, rada bych navazala na Vasi odpoved ohledne prijmu spolecnika v sro. Za jakych podminek mohu fakturovat jako OSVC firme, ve ktere jsem spolecnikem a jednatelem? Firma se zabyva dovozem a velkoobchodem. Ja mam ZL na administrativu, IT, marketing.
    (jsem jednatelem ve 2 sro a potrebuji famturovat obema firmam, mit 2x uvazek se mi nevyplati, proto potrebuji byt OSVC)
    Predem dekuji za odpoved

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dobrý den,
     ve Vámi popsaném případě nedoporučuji tyto činnosti fakturovat.
     Příjem společníka ze společnosti je považován dle § 6/1/b ZDP za příjem ze závislé činnosti s dopady do odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a takto to bude posuzovat i finanční správa.
     Pro podrobnější vyjádření si můžete sjednat konzultaci na emailové adrese.
     Hezký den, Königová

 3. PetrZ

  Může založit s.r.o. jako jediný společník také cizinec fyzická osoba, který nemá trvalý pobyt na území ČR?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, ano může. Zahraniční fyzická osoba ze zemí mimo EU může podnikat na území ČR za předpokladu, že má zde povolení k pobytu.
   Hezký den, Königová

 4. Josef Daňhel

  Dobrý den,

  chci si založit s.r.o. Jaký je rozdíl mezi tím, když bude mít základní kapitál 1 Kč a nebo 200 tis.Kč .Co mi hrozí v případě úpadku s kapitálem 1 Kč. A popřípadě kterou formu by jste mi doporučila pro běžnou obchodní činnost + autodopravu.

  S pozdravem Josef Daňhel

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, základní kapitál společnosti s ručením omezeným již není limitován minimální částkou, vložit tedy můžete 1 Kč nebo třeba 1 mil. Kč. Je to na Vás. Výhoda s.r.o. spočívala v tom, že společnost ručila za své dluhy pouze do výše základního kapitálu. V současnosti může statutární orgán s.r.o. (jednatel) ručit v případě úpadku i neomezeně – viz článek Obchodní korporace a Společnost s ručením omezeným. Proto výše základního kapitálu nehraje pro účely ručení již žádnou roli. V úvahu bych ale vzala to, že jako obchodní partner byste pro mě nebyl moc důvěryhodný, pokud byste byl majitelem společnosti se základním kapitálem 1 Kč. Pro bližší informace k vašemu podnikání mě můžete kontaktovat na mailu či telefonu.
   Hezký den přeji, Königová

 5. Anna Trnková

  Dobrý den,
  s kamarádkou jsme společníci a zároveň jednatelé ve spol. s r.o., která již několik let nevyvíjí žádnou činnost, je bez pohledávek a závazků, se splaceným vkladem do základního kapitálu ve výši 100 tis.Kč. Rády bychom spol. s r.o. prodaly za výši 100 tis. Kč základního kapitálu. Jaký je Váš názor na úspěch prodeje, když již není povinnost minimální výše základního kapitálu ? Děkuji za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, nejsem právník ani odborník na prodej společností. Dle mého osobního názoru: proč bych si kupovala od vás společnost za 100 000 Kč,
   když založení nové s.r.o. pořídím max. do 20 000 Kč? Nabízíte mi navíc již zavedenou obchodní značku? Hezký večer, Königová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, obecné kroky (změna společenské smlouvy, apod.) popisuji v článku, pro konkrétní kroky týkající se Vaší firmy doporučuji kontaktovat právníka. Hezký den přeji, Konigová

 6. Jitka Fousková

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat,když si založím společnost s.r.o. jestli já sama mohu být majitelem,jednatelem a zaměstnancem tohoto s.r.o.a jak je to s vyplácením ,mzdy s s.r.o. a jestli musím mít se společností s.r.o. třeba sepsanou smlouvu…Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den Jitka Fousková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   ano, můžete. Smlouvy je samozřejmě potřeba sepsat. Pro bližší informace si můžete objednat osobní či písemné konzultace.
   Hezký den, Königová

 7. Petr Matoušek

  Dobrý den, kolik prosím dělá celkový povinný odvod Jednatele s.r.o.,který je jediným členem společnosti, resp podle čeho se to vypočítává? Roční obrat společnosti nepřekračuje milion korun. Moc děkuji. Petr Matoušek

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   nevím, co si představujete pod pojmem “povinný odvod jednatele s.r.o.”.
   Mohu Vám nabídnout osobní konzultace k Vašemu podnikání – v případě zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

 8. LÍDA

  DOBRÝ DEN, CHCI SE ZEPTAT JAKÉ ODVODY BUDU MÍT JAKO S. R. O. KDYŽ VYDĚLÁM TŘEBA 100 000 KČ MĚSÍČNĚ?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, 
   mohu Vám nabídnout osobní konzultace a poradenství k Vašemu podnikání.
   V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *