Pojmy z nového občanského zákoníku

Změna pojmů a nové pojmy

 


Změna pojmů
 

Dříve

od 1. 1. 2014
pronájem nájem (§ 2201 – 2331 NOZ)
půjčka zápůjčka (§ 2390 – 2394 NOZ)
nemovitost nemovitá věc (§ 498 NOZ)
podnik obchodní závod (§ 502 NOZ)
právní způsobilost právní osobnost (§ 15 NOZ)
sdružení společnost (§ 2716 – 2746 NOZ)

Nové pojmy
 
pacht § 2332 – 2357 NOZ – vztah podobný nájmu; propachtovatel (vlastník) se zavazuje přenechat
k dočasnému užívání a požívání pachtýři věc za pachtovné; pachtýř bere z propachtované věci užitky
i plody a pečuje o věc s péčí řádného hospodáře (pacht pole, lesa, závodu)
výprosa § 2189 – 2192 NOZ – bezplatné přenechání věci
k užívání bez limitu času a účelu užití
výpůjčka § 2193 – 2200 NOZ – bezplatné přenechání věci
k užívání s časovým omezením (je předem sjednána doba užívání)
svěřenský fond § 1448 – 1474 NOZ – vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele; majetek je svěřen svěřenskému správci
a ten majetek udržuje a spravuje ve prospěch obmyšleného
právo stavby § 1240 – 1256 NOZ – zatížení pozemku věcným právem jiné osoby (odlišná osoba od vlastníka pozemku) mít na povrchu pozemku nebo pod povrchem pozemku stavbu
služebnost (druh věcného břemena) § 1257 – 1302 NOZ – vlastník věci musí ve prospěch jiného něco strpět nebo něčeho se zdržet (strpět přejezd přes pozemek, zdržet se určité činnosti); vlastník má zde pasivní roli
reálné břemeno (druh věcného břemena) § 1303 – 1308 NOZ – vlastník věci je zavázán vůči jiné osobě něco jí dávat nebo něco konat (dávat část úrody), vlastník má zde aktivní roli
součást věci § 505 – 509 NOZ – vše co k věci patří a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila
příslušenství věci § 510 – 513 NOZ – vedlejší věc vlastníka u věci hlavní; vedlejší věc se užívá společně s věcí hlavní
a sleduje právní osud věci hlavní (studna, oplocení, garáž; u nájmu domu bude automaticky předmětem nájmu i příslušenství domu)
přídatné spoluvlastnictví § 1223 – 1235 NOZ – věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí; tato věc slouží společnému účelu a bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné (k chatám je zapotřebí společné užívání cesty, rozvodu vody, plynu, kanalizace, oplocení chatové osady)
přestavek § 1087 NOZ – část stavby, která přesahuje na cizí pozemek
rozhrada § 1024 – 1028 NOZ – hranice, která vizuálně rozděluje dva pozemky (plot, zeď, mez, potok)
závdavek § 1808- 1809 NOZ – sjednaná platba druhé straně při uzavření smlouvy; závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní; nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat
fundace § 303 – 401 NOZ – souhrnné označení pro nadace
a nadační fondy
ústav § 402 – 435 NOZ – právnická osoba založená
k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky; od 1.1.2014 mohou dosavadní obecně prospěšné společnosti změnit svou právní formu na ústav
spolek § 214 – 302 NOZ – samosprávný a dobrovolný svazek členů založený k uspokojování a ochraně společných zájmů; od 1.1.2014 se dosavadní občanská sdružení mění na spolky
veřejná prospěšnost § 146 – 150 NOZ – veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je dosahovat obecného blaha; na rozhodování mají vliv bezúhonné osoby, majetek je nabyt z poctivých zdrojů a jmění je využíváno
k veřejně prospěšným účelům; taková PO bude mít ve veřejném rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti
obchodní korporace souhrnné označení pro obchodní společnosti
a družstvo


 

 
 

Share Button
Publikováno 29.12.2013 / Téma: Nový občanský zákoník / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *