Archiv pro měsíc: Leden 2014

Vybrané novinky na dani z příjmů v roce 2014

Se vznikem nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo k celé řadě změn i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP).
Změny se týkají nové terminologie – nové pojmy jako zápůjčka, výprosa, pacht, služebnost, právo stavby, apod. (vysvětlení pojmů – viz článek Pojmy z nového občanského zákoníku), nových institutů – svěřenský fond, ale také změn, které s rekodifikací soukromého práva nijak nesouvisí.
V ZDP byly změněny či zavedeny ještě další pojmy, které platí pro účely tohoto zákona, např. pojem závazek je nahrazen pojmem dluh, pronájem s následnou koupí najaté věci je nahrazen pojmem finanční leasing, nezisková organizace je nahrazena pojmem veřejně prospěšný poplatník, zavádí se pojem odpisovatel, příjem z výměnku, bezúplatné příjmy, apod.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 27.1.2014 / Téma: Daň z příjmů / 2 komentářů »

Povinná elektronická forma podání u DPH

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky! (§ 101a ZDPH)
Plátci DPH jsou povinni podat daňové přiznání elektronicky již za prosinec 2013 popř. poslední čtvrtletí 2013!
Výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 mil. Kč. Tyto fyzické osoby budou moci i nadále činit podání
v papírové podobě. Pokud fyzická osoba daný obrat překročí, vzniká ji povinnost elektronického podání již za zdaňovací období následující po období, v němž obrat překročila.
Pro všechny plátce DPH však stále zůstává povinnost podávat elektronickou formou souhrnná hlášení (pokud dodávají zboží do EU osobě registrované k dani nebo poskytují služby s místem plnění v EU) a výpisy z evidence pro daňové účely (v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti – např. stavební a montážní práce).
Elektronická podání lze zasílat prostřednictvím aplikace EPO s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky v předepsaném formátu.

Publikováno 18.1.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinná elektronická forma podání u DPH

Daň z nabytí nemovitých věcí

Od 1. 1. 2014 zanikl zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti.
Daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o daních z příjmů.
Daň z převodu nemovitosti byla nahrazena Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 17.1.2014 / Téma: Daň z nabytí nemovitých věcí / 9 komentářů »

Změny v dani darovací a dani dědické od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 zanikl zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o daních z příjmů (ZDP) a byl zde zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje právě příjmy získané dědictvím a darováním.
Bezúplatné příjmy se budou nyní u fyzických osob zdaňovat sazbou 15 % a u právnických osob sazbou 19 % – shodná sazba jako u daně z příjmů. Číst celý příspěvek »

Publikováno 13.1.2014 / Téma: Daň z příjmů / 6 komentářů »