Povinná elektronická forma podání u DPH

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky! (§ 101a ZDPH)
Plátci DPH jsou povinni podat daňové přiznání elektronicky již za prosinec 2013 popř. poslední čtvrtletí 2013!
Výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 mil. Kč. Tyto fyzické osoby budou moci i nadále činit podání
v papírové podobě. Pokud fyzická osoba daný obrat překročí, vzniká ji povinnost elektronického podání již za zdaňovací období následující po období, v němž obrat překročila.
Pro všechny plátce DPH však stále zůstává povinnost podávat elektronickou formou souhrnná hlášení (pokud dodávají zboží do EU osobě registrované k dani nebo poskytují služby s místem plnění v EU) a výpisy z evidence pro daňové účely (v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti – např. stavební a montážní práce).
Elektronická podání lze zasílat prostřednictvím aplikace EPO s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky v předepsaném formátu.

Share Button
Publikováno 18.1.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinná elektronická forma podání u DPH