Vybrané novinky na dani z příjmů v roce 2014

Se vznikem nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo k celé řadě změn i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP).
Změny se týkají nové terminologie – nové pojmy jako zápůjčka, výprosa, pacht, služebnost, právo stavby, apod. (vysvětlení pojmů – viz článek Pojmy z nového občanského zákoníku), nových institutů – svěřenský fond, ale také změn, které s rekodifikací soukromého práva nijak nesouvisí.
V ZDP byly změněny či zavedeny ještě další pojmy, které platí pro účely tohoto zákona, např. pojem závazek je nahrazen pojmem dluh, pronájem s následnou koupí najaté věci je nahrazen pojmem finanční leasing, nezisková organizace je nahrazena pojmem veřejně prospěšný poplatník, zavádí se pojem odpisovatel, příjem z výměnku, bezúplatné příjmy, apod.

 

Bezúplatné příjmy získané dědictvím a darováním 

– do zákona o daních z příjmů byly začleněny bezúplatné příjmy získané dědictvím a darováním (viz článek Změny v dani darovací a dani dědické od 1. 1. 2014)

Příjmy z prodeje cenných papírů
– příjem z prodeje cenných papírů je nově osvobozen až po uplynutí 3 let od nabytí cenného papíru (již se nerozlišuje podíl akcionáře na základním kapitálu společnosti) – § 4 odst. 1 písm. w) ZDP
– dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP jsou příjmy z prodeje cenných papírů dále osvobozeny do výše 100 000 Kč za zdaňovací období
– příjmy z prodeje kmenového listu (kmenový list – viz článek Společnost s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích) jsou osvobozeny až po 5 letech od nabytí, neboť kmenový list je brán jako obchodní podíl – osvobození obchodních podílů – §4 odst. 1 písm. r) ZDP

Příjmy z příležitostných činností
 – příjmy z příležitostných činností, příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem – se osvobozují do výše 30 000 Kč za zdaňovací období (do konce roku 2013 – 20 000 Kč) – § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 3 písm. a) ZDP

Dohoda o provedení práce
– příjmy z dohody o provedení práce do celkové výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc od jednoho plátce, kdy zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani z příjmů, podléhají srážkové dani (doposud to byly příjmy do výše 5 000 Kč) – §6 odst. 4 ZDP
– SRÁŽKOVÁ DAŇ se bude odvádět POUZE! z příjmů z dohody o provedení práce za výše uvedených podmínek, u příjmů z dohody o pracovní činnosti a nepodepsaného Prohlášení k dani z příjmů se od 1. 1. 2014 VŽDY! odvede ZÁLOHOVÁ DAŇ!
– u DPP se tak sjednotila výše pro zdanění a odvody pojistného – samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní a současně příjmem, který nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění je tak příjem do 10 000 Kč za kalendářní měsíc
!! nově může zaměstnanec, který má příjmy zdaněné srážkovou daní využít § 36 odst. 7 ZDP – a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání, srážkovou daň si pak započte na celkovou daňovou povinnost!

Příjmy za práci žáků a studentů
– nově se osvobozují příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy – § 6 odst. 9 písm. l) ZDP
– tyto příjmy nebudou také podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění

Zdanění autorských honorářů
příjmy autorů dle § 7 odst. 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou dle § 7 odst. 6 ZDP samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní do výše 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc (doposud se srážková daň uplatňovala pouze u příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize do výše 7 000 Kč – okruh poplatníků byl tedy rozšířen a hranice zvýšena)
– z těchto příjmů se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění
!! nově může poplatník, který má příjmy zdaněné srážkovou daní využít § 36 odst. 7 ZDP – a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání, srážkovou daň si pak započte na celkovou daňovou povinnost! V tomto případě však bude muset poplatník odvést z takových příjmů již zdravotní i sociální pojištění!

Zrušení omezení pro fyzické osoby uplatnit hospodářský rok
– v § 7 odst. 12 ZDP bylo zrušeno omezení pro fyzické osoby – vybrané fyzické osoby nesměly uplatnit do konce roku 2013 jako účetní období hospodářský rok,
např. fyzické osoby, které uplatňovaly výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP, fyzické osoby, které využily institut spolupracující osoby dle § 13 ZDP, fyzické osoby – účastníci sdružení dle § 12 ZDP, apod.

Nezdanitelná část základu daně – DARY fyzických a právnických osob
– dle § 15 odst. 1 může FO odečíst od základu daně bezúplatné plnění (dary) poskytnuté na uvedené účely – nově až do výše 15 % ze základu daně (doposud – 10 %)
– dle § 20 odst. 8 může PO odečíst od základu daně bezúplatné plnění (dary) poskytnuté na uvedené účely – nově až do výše 10 % ze základu daně sníženého dle § 34 (doposud 5 %, 10 % bylo jen u darů poskytnutým SŠ, VOŠ, VŠ a veřejné výzkumné instituci)

Daňová uznatelnost ztráty při prodeji pozemků
– daňově uznatelným nákladem u prodeje pozemku byla doposud pořizovací cena pozemku pouze do výše příjmů z prodeje
– nově mohou PO uplatnit při prodeji pozemku do daňově uznatelných nákladů celou pořizovací cenu – § 24 odst. 2 písm. t) – dosažená ztráta při prodeji pozemků je tak POUZE! u PO daňově účinná
(FO zůstávají po staru)

Motivační příspěvek poskytnutý žákovi či studentovi
dle § 24 odst. 2 písm. zu) se zvyšuje daňově uznatelný náklad tzv. motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese – v případě studenta z 2 000 Kč na 5 000 Kč, v případě studenta z 5 000 Kč na 10 000 Kč
– motivační příspěvek na straně studenta podléhá dani z příjmů, avšak nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění

Navýšení odečitatelné položky na výzkum a vývoj
– pro poplatníky, kteří investují do výzkumu a vývoje existuje možnost uplatnit tyto výdaje jako daňově uznatelný náklad a zároveň o tyto výdaje snížit základ daně v podobě odečitatelné položky
– od roku 2014 se odpočet výdajů na výzkum a vývoj navyšuje ze 100 % na 110 % – § 34a ZDP

Nová odečitatelná položka na podporu odborného vzdělávání
– nově lze od roku 2014 uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání  – § 34f – § 34h ZDP
– tj. výdaje na pořízení majetku na odborné vzdělávání (až do výše 110 % vstupní ceny majetku, max. částka 5 000 Kč x počet hodin vzdělávání) a výdaje vynaložené na žáka a studenta v rámci praktického vyučování ve středním vzdělávání či v akreditovaném studijním programu vysoké školy (max. částka 200 Kč x počet hodin praktického vyučování, odborné praxe či vzdělávací činnosti)

Veřejně prospěšný poplatník a úroky z běžného účtu
– dle § 18a odst. 5 jsou nově předmětem daně (s výjimkou příjmů z investičních dotací) VŠECHNY PŘÍJMY u veřejně prospěšného poplatníka, který je: veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností a ústavem – předmětem daně tedy budou nově i úroky z běžného účtu, které tito poplatníci zahrnou do obecného základu daně
– u ostatních veřejně prospěšných poplatníků budou úroky z běžného účtu podléhat srážkové dani ve výši 19 % – § 36 odst. 9 ZDP

Zároveň ZDP definuje v § 17a odst. 2  – kdo není veřejně prospěšný poplatník: společenství vlastníků jednotek, obchodní korporace, nadace, která slouží k podpoře osob blízkých, zdravotní pojišťovna, apod.
 

Share Button
Publikováno 27.1.2014 / Téma: Daň z příjmů / 2 komentářů »

2 thoughts on “Vybrané novinky na dani z příjmů v roce 2014

 1. Hofmanová

  ztráta v roce 2009 – od 1.1.2011 hosp.rok do 31.3.2012(15 měsíců). Je možno uplatnit daňovou ztrátu za hosp. rok 2014-2015(od l.l.2014 – 31.3.2015)?Děkuji.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, nerozumím Vašemu dotazu.
   Účetní jednotky účtují dle zákona o účetnictví v tzv. účetním obdobím – což je kalendářní či hospodářský rok. Hospodářský rok je 12 měsíců po sobě jdoucích a začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden. Prvním lednem začíná jen kalendářní rok. Existují případy, kdy účetní období může být kratší či delší než 12 měsíců po sobě jdoucích – jde pouze o specifické případy: při vzniku či zániku účetní jednotky, při přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský a naopak.
   Pokud si přejete posoudit podrobně Vaši konkrétní situaci, kontaktujte mě na mailu či telefonu.
   Hezký večer, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *