Novela zákona o DPH k 1. 4. 2019

V článku jsou uvedeny vybrané změny v DPH s účinností od 1. 4. 2019
– v případě odlišného data účinnosti je tato informace uvedena přímo pod danou změnou.


Poskytování elektronických služeb osobě nepovinné k dani (občanovi) z EU § 10i  
doposud: místo plnění bylo vždy dle místa usazení příjemce služby
– nutná registrace v daném jiném členském státě (JČS) nebo možnost registrace do MOSSu (Mini One Stop Shop)
nově: možnost registrace v JČS nebo do MOSSu až od limitu 10 000 EUR za kalendářní rok – počítáno vůči celé EU a pouze u elektronických služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (ekvivalent v české měně: 256 530 Kč)
– daná změna je jen možnost nikoliv povinnost
– do limitu 10 000 EUR za kalendářní rok může být tak plnění předmětem DPH v tuzemsku dle § 9 odst. 2 (místo plnění bude v ČR – dle sídla poskytovatele služby), bude se však počítat do limitu obratu pro vznik případného plátcovství, v případě již existujícího plátce z nich bude podnikatel odvádět českou DPH
Účinnost: již od 1.1.2019 (na základě přímého účinku Směrnice EU) nebo až od 1.4.2019 (na základě novely DPH), a to dle výběru

Poukazy §§ 15 -15b
Poukaz je instrument, ze kterého vyplývá povinnost ho přijmout jako úplatu za dodání zboží či poskytnutí služby, a na kterém jsou uvedeny údaje o službě nebo o zboží a o osobě, která ho má poskytnout
jednoúčelový poukaz – je známo plnění, sazba daně a místo plnění
– již převedením na prvního nabyvatele (bez ohledu na to, kdy proběhne platba) se bude odvádět DPH, a také při následném dodání mezi distributory,
– již v tomto okamžiku se jedná o dodání zboží či poskytnutí služby
– samotné reálné předání zboží/poskytnutí služby oproti poukazu (emitentem poukazu) již není předmětem DPH
víceúčelový poukaz – prodej poukazu i následná distribuce není předmětem DPH, odvod DPH nastane až při skutečném předání zboží či poskytnutí služby
Účinnost: již od 1.1.2019 (na základě přímého účinku Směrnice EU) nebo až od 1.4.2019 (na základě novely DPH), a to dle výběru

DPH u finančního leasingu
doposud:
u leasingových smluv s možností odkupu (nikoliv s povinností odkupu) je DPH odváděno (a zároveň nárokováno) při každé jednotlivé leasingové splátce
nově: u takových smluv se bude postupovat jako u smluv s povinností odkupu tzn. bude povinnost odvést DPH z celé ceny leasingu již při předání předmětu leasingu do užívání
Účinnost: od 1.1. 2020

Sjednocení výpočtu DPH shora i zdola, zaokrouhlení
– ruší se koeficienty pro výpočet DPH shora
– nový výpočet DPH shora = cena včetně DPH – (cena vč.daně/1,21;1,15;1,10) § 37
– ruší se možnost zaokrouhlení DPH na celé Kč (nově pouze matematicky na 2 desetinná místa) § 37
– zaokrouhlování celkové částky při platbě v hotovosti na celé Kč se nezahrne do základu daně pro výpočet DPH (není předmětem DPH) § 36/5
– naopak při zaokrouhlování bezhotovostních plateb se částka zaokrouhlení musí rozpočítat na základ daně a daň (tedy předmětem DPH naopak je)
Přechodné ustanovení: až 6 měsíců po účinnosti novely lze postupovat po staru

Použití ceny obvyklé § 36/6c) a d)
základem daně je obvyklá tržní cena:
– u plnění, kdy je úplata formou nepeněžního plnění (bartrový obchod – základem daně je cena obvyklá vlastního plnění, tj. to, co dávám a nikoliv to, co získávám)
– u plnění, kdy je platba virtuální měnou (základem daně je obvyklá cena poskytnutého plnění, nikoliv kurz virtuální měny)

Odpočet DPH při registraci § 79
– nově u majetku pořizovaného 60 měsíců před registrací k DPH a aktivovaného v období 12 měsíců před registrací, který je ke dni registrace k DPH v obchodním majetku (OM) plátce
– u zboží, které není ke dni registrace v OM, pokud v období 6 měsíců před registrací bylo toto zboží nakoupeno a vyvezeno (vývoz je od DPH osvobozen)

Zrušení registrace § 79a
– vracet se navíc bude DPH z drobného hmotného majetku, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného 12 měsíců před zrušením registrace včetně měsíce, kdy dochází ke zrušení registrace, tzn. majetek sleduji 12 měsíců a vracet se bude 1/12 odpočtu za každý chybějící měsíc
– vracet se bude uplatněný nárok na odpočet DPH u jednoúčelového poukazu, který nebyl použit

Oprava základu daně § 42
doposud:
dodavatel při vystavení opravného daňového dokladu (ODD) musel nejdříve prokázat doručení takového dokladu odběrateli (písemný souhlas odběratele), aby si mohl snížit DPH na výstupu
nově: dodavatel již nemusí prokazovat doručení, bude prokazovat odeslání a vynaložení úsilí, které lze rozumně požadovat, aby se ODD dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů od DUZP
– v měsíci, ve kterém dodavatel vynaložil úsilí již může snížit základ daně (ZD) a DPH na výstupu

Časový posun § 104
– nově se výslovně stanoví, že správce daně nesmí vyměřit úrok z prodlení u časového posunu, u kterého se nesnížila daňová povinnost a nemusí se také v tomto případě podávat dodatečné daňové přiznání
– v případě časového posunu, u kterého se uplatní částečný nárok na odpočet, se vyměří pouze úrok z prodlení a opět se nemusí podávat dodatečné daňové přiznání

Přeřazení dodání tepla a chladu do 10 % sazby daně – § 47/3
Účinnost od 1.1.2020

Oprava výše daně u nedobytných pohledávek – nový § 46
ruší se § 44 – Oprava výše daně u pohledávky v insolvenčním řízení
jsou stanoveny nové podmínky pro vystavení ODD u nedobytné pohledávky:
– byla vymáhána na základě insolvence nebo exekuce, a od jehož vydání uběhla lhůta delší 2 let
– byla vymáhána na základě exekuce, která skončila pro nemajetnost dlužníka
– dlužník se nachází v insolvenčním řízení
– dlužník zemřel a z dědického řízení je zřejmé, že úplata nebude obdržena
– opravu výše daně nelze provést, pokud ode dne zdanitelného plnění uplynulo méně než 6 měsíců
– opravu výše daně nelze provést také vůči dlužníkovi, který je spojenou osobou s věřitelem, je nespolehlivým plátcem nebo přestal být plátcem

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (DHM) se budou započítávat do obratu dle § 4a v rámci sledování limitu pro případný vznik plátcovství, pokud budou nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani;
pokud se bude jednat o jednorázový prodej DHM – tržba z prodeje se do obratu zahrnovat nadále nebude

Nájmem se rozumí také zřízení, trvání a zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu § 4/4
doposud: poskytnutí práva, a tudíž vždy zdanitelné plněné
nyní: poskytnutí služby nájmu

Služby spojené s nájmem § 21/4
zůstává stejné písm. b): datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je dnem odečtu z měřícího zařízení
nové písm. c): DUZP je den zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, pokud se nejedná o službu dle písm. b)
– použije pronajímatel při fakturaci energií nájemcům; DUZP bude den, kdy zjistí skutečnou výši částky za služby (kdy obdrží fakturu), nikoliv až den, kdy vystaví fakturu nájemci

Úprava odpočtu DPH u oprav nemovité věci nový § 78da
– úprava odpočtu DPH se použije také ve vztahu k významným opravám
– dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu (10 let u nemovitých věcí) k dodání nemovité věci (prodeji)
– lhůta se počítá od roku ukončení opravy
– významná oprava: oprava v hodnotě vyšší než 200 000 Kč bez DPH, jedná se o jednu konkrétní opravu v daném kalendářním roce, opravy se za rok nesčítají
– nutno sledovat na kartě majetku

DPH u nájmu nemovitých věcí § 56a/3
doposud: u nájmu nemovitých věcí plátci DPH se může pronajímatel rozhodnout, že uplatní daň na výstupu
nově: zrušení možnosti zdanění u nájmu některých nemovitých věcí plátci DPH
– nájem rodinného domu, obytného domu či bytové jednotky bude vždy osvobozeným plnění bez nároku na odpočet DPH i vůči plátcům DPH
Účinnost: od 1.1.2021

Kontrolní hlášení
– bude možnost uložit sankci za opakované neúplně vyplněné kontrolní hlášení
– bude možnost toto posoudit jako maření správy daní

Identifikovaná osoba
– bude mít povinnost podávat přiznání k DPH již pouze elektronicky
Účinnost: od 1.1.2021

Share Button
Publikováno 23.6.2019 / Téma: Daň z přidané hodnoty / 5 komentářů »

5 thoughts on “Novela zákona o DPH k 1. 4. 2019

 1. Irena Pšeničková

  Vážená paní Königová,
  chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za přehledné a srozumitelné informace, týkající se novely zákona o DPH k 1.4.2019.
  Už jsem o této problematice přečetla hodně materiálu, ale teprve díky Vašemu článku jsem se dopracovala podstaty věci.
  Děkuji a přeji mnoho úspěchů.
  Irena Pšeničková

 2. Pokorná

  Dobrý den, musím souhlasit s paní Pšeničkovou, že jen málo článků je takto fajn srozumitelných.
  Hledám ale informaci, od kdy je nutné DUZP uvádět datum poslední dodávky a ne poslední den v měsíci.
  Předem Vám mnohokrát děkuji za informaci

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den paní Pokorná,

   velice děkuji 🙂
   Jinak k Vašemu dotazu: nevím přesně o jaké plnění se jedná, tedy nemohu Vám podat relevantní odpověď.
   Také se vždy postupuje dle smlouvy a nelze zevšeobecňovat.
   V případě zájmu Vám mohu nabídnout online daňové poradenství.
   Děkuji, Königová

 3. Pokorná

  Dobrý den, jedná se o každodenní dodávky pečiva. Odběratel ale ukončil dodávky např. 26/12, ale faktura mu byla vystavena 31/12 s datem zdanitelného plnění 31/12. Teď je nutné uvádět datum zdanitelného plnění 26/12. Od kdy je tato změna DPH platná?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *