Významné opravy chyb minulých let

Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví přinesla nový
§ 15a Výsledek hospodaření minulých let, který definuje novou položku „ Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (v rozvaze uvedená jako položka A. IV. 3). Tato změna se použije poprvé v účetním období 2013.

 


Položka rozvahy A. IV. 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let patří do vlastního kapitálu
a obsahuje mimo jiné i opravy chyb v důsledku nesprávného účtování o nákladech a výnosech
v minulých účetních obdobích, pokud jsou pro účetní jednotku významné.
Účetní jednotka popíše použití této položky v příloze účetní závěrky.

 

Příklad – oprava nákladů minulých let
Účetní jednotka si stanovila ve vnitropodnikové směrnici, že účetní odpisy jsou rovny daňovým odpisům. V roce 2012 nezaúčtovala účetní odpisy movitého majetku ve výši 300 000 Kč ani neuplatnila daňové odpisy daného majetku.
Účetní odpisy jsou však povinné a nelze je přerušit, daňové odepisování je možností nikoliv povinností.
V roce 2012 tedy chybí v nákladech zaúčtovaný účetní odpis. Tato chyba byla zjištěna až v průběhu roku 2013. Oprava nákladů roku 2012 se provede až v roce 2013. Oprava chyby bude zaúčtována k 1. 1. 2013.

Oprava se nebude účtovat do nedaňových nákladů na účet 551 – neboť náklady správně patří do období roku 2012 a mají ovlivnit výsledek hospodaření roku 2012. Pokud by se správně v roce 2012 účtovalo do nákladů, byl by snížen účetní výsledek hospodaření.
Výsledek hospodaření je součástí vlastního kapitálu, proto se oprava projeví v roce 2013 jako snížení vlastního kapitálu pomocí položky „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (nový účet ve skupině 42x).

V daném případě uvedená situace neovlivní základ daně a odvod daňové povinnosti, neboť daňové odpisy nebyly při výpočtu základu daně uvažovány – daňové odepisování se v roce 2012 přerušilo.

Text

MD

D

Doúčtování nákladů minulého roku

300 000

425

082


Toto účtování ovlivní rozvahové položky vykázané v rozvaze k 31. 12. 2013.
Z hlediska časového však měly být v rozvaze již k 31. 12. 2012.
Při sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 upraví účetní jednotka ve sloupci „minulé období“ hodnoty, které vykázala v roce 2012, jako kdyby k chybě nedošlo.
Úprava se týká pouze sestavení výkazů, do účetnictví roku 2012 se nic doúčtovávat nebude, neboť oprava je účtována až v roce 2013.
Rozdíl mezi hodnotami výkazů běžného období roku 2012 a minulého období roku 2013 popíše účetní jednotka v Příloze k účetní závěrce roku 2013.

Rozvaha k 31. 12. 2013 – položky dotčené opravou chyby

Aktiva

Běžné období – korekce (oprávky)

Běžné období – netto

Opravené minulé období – netto

Pasiva

Běžné období

Opravené minulé období

Dlouhodobý
hmotný majetek

 + 300 000

– 300 000

– 300 000

Jiný výsledek hospodaření

– 300 000

0

 

 

 

 

 

 

Zisk po zdanění

xxx

– 300 000
 


V roce 2013 byl převeden zisk po zdanění na účet nerozdělený zisk minulých let – 431/428 ve výši 200 000 Kč – tato operace zůstane v roce 2013 zachována, ale protože měla být převedena částka o 300 000 Kč nižší, korekce účtu 428 je v rozvaze na účtu 425/ v částce – 300 000 Kč. Na účtu 425 je na konci roku 2013 patrná chyba z roku 2012, která snižuje vlastní kapitál firmy.
Účet 425 by měl být schválen na valné hromadě společnosti a mělo by být rozhodnuto, kam bude přesunut – např. se o něj sníží nerozdělený zisk minulých let.

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 – položky dotčené opravou chyby

Položka

Opravené minulé období

Odpisy dlouhodobého majetku

+ 300 000 (zvýší se o tuto částku)

Provozní výsledek hospodaření

– 300 000 (sníží se o tuto částku)

Zisk před zdaněním

– 300 000 (sníží se o tuto částku)

Zisk po zdanění

– 300 000


Jak již bylo výše uvedeno – oprava chyby neovlivní základ daně a odvod daňové povinnosti za rok 2012 (daňové odpisy byly přerušeny – základ daně se v tom případě nezmění), účetní jednotka tedy nemá povinnost podat dodatečné daňové přiznání, neboť dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, § 141 odst. 4 je daňový subjekt pouze oprávněn podat dodatečné daňové přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.
V případě, že by se účetní jednotka rozhodla podat dodatečné daňové přiznání za rok 2012, může tak učinit, změna nastane v řádku č. 10 – účetní výsledek hospodaření bude nižší o částku 300 000 Kč a na řádku 50 daňového přiznání bude opět částka 300 000 Kč – účetní odpisy budou vyšší než daňové odpisy. Výsledek hospodaření tak bude navýšen o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy – základ daně tak nebude změněn a daňová povinnost se za rok 2012 nemění.

Vynecháním daňových odpisů za rok 2012 dochází v následujících letech k rozdílu mezi účetními
a daňovými odpisy. O tento rozdíl je třeba upravit výsledek hospodaření v daňovém přiznání.
Tato úprava se bude dělat již za rok 2013!

Share Button
Publikováno 25.3.2014 / Téma: Účetnictví / 2 komentářů »

2 thoughts on “Významné opravy chyb minulých let

 1. thomas

  Dobrý den,

  reaguji na Váš příspěvek a to ve větě:
  O tento rozdíl je třeba upravit výsledek hospodaření v daňovém přiznání.
  Tato úprava se bude dělat již za rok 2013!

  Podle mého názoru se použije paragraf 23/3/c/2.

  Nebo je to jinak ? Dík za odpověď.

  Steiner

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, dovolím si napsat celý odstavec, na který reagujete:

   “Vynecháním daňových odpisů za rok 2012 dochází v následujících letech k rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. O tento rozdíl je třeba upravit výsledek hospodaření v daňovém přiznání. Tato úprava se bude dělat již za rok 2013!”
   Jde tedy o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.
   Pokud účetní odpisy převyšují odpisy daňové dle § 26 až 33 ZDP – rozdíl vykážete na ř. 50 daňového přiznání a zvyšujete základ daně. Pokud je to naopak – ř. 150 daňového přiznání a snižujete základ daně.
   Hezký den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *