Dodání zboží do EU od 1.1.2020

Od 1.1.2020 nastaly změny ve Směrnici EU 2006/112/ES o společném systému DPH a prováděcího nařízení č. 282/2011 týkající se vzájemných dodávek mezi jednotlivými členskými státy.
I když ještě tyto změny nejsou implementovány v českém zákoně o DPH, uplatní se níže uvedená pravidla na základě přímého účinku Směrnice.

Dodání zboží do EU v osvobozeném režimu
Aby mohl český dodavatel osvobodit dodání zboží do EU od české daně a fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti, je nutno splnit 3 podmínky:

1. dodání zboží bude pouze osobě registrované k DPH v daném členském státě (nikoliv pouze osobě povinné k dani),
– nutno ověřit platné DIČ ke dni DUZP ve VIES,
– tato povinnost je v ČR zákoně nad rámec Směrnice zakotvena již nyní, avšak doposud bylo DIČ pouze formální podmínkou, od 1.1.2020 bude podmínkou nutnou k uplatnění osvobození dodání zboží do EU,

2. současně je nutno uvést tuto transakci v souhrnném hlášení s příslušným kódem,

3. nezbytnou podmínkou je i prokázání přepravy do jiného členského státu.


Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu (JČS)
Pro účely osvobození se má za to, že zboží bylo přepraveno do JČS, stanoví-li tak přímo použitelný předpis EU (prováděcí nařízení EU č. 282/2011, článek 45a):

a) v případě, že přepravu uskutečňuje prodávající:
– povinnost předložit alespoň 2 důkazy, oba z 1. skupiny nebo jeden z 1. skupiny a druhý z 2. skupiny,
– důkazy nesmí být vypracovány dodavatelem ani odběratelem a nesmí si protiřečit,
– 1. skupina: podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou dopravu, faktura od dopravce zboží
– 2. skupina: pojistka přepravy, bankovní výpis o platbě za přepravu, potvrzení skladovatele o přijetí na sklad v JČS, úřední potvrzení o ukončení přepravy (např. notářem),

b) v případě, že přepravu uskutečňuje kupující:
– prodávající má písemné potvrzení od kupujícího, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo jím zmocněnou třetí osobou s uvedením JČS nejpozději 10. den následujícího měsíce po dodání zboží (potvrzení obsahuje: jméno a adresu kupujícího, množství a druh zboží, datum a místo ukončení přepravy, identifikaci dopravního prostředku, totožnost fyzické osoby přijímající zboží za kupujícího) a
– alespoň 2 důkazy uvedené výše.

Bude-li subjekt disponovat výše uvedenými důkazy, přenese důkazní břemeno na správce daně – ten by musel poté jednoznačně prokázat, že k přepravě nedošlo a tuto domněnku důkazními prostředky prokázat.

Nebude-li subjekt mít výše uvedené důkazy k dispozici – důkazní břemeno je na straně daňového subjektu a přepravu do JČS prokazuje jinými důkazními prostředky.Share Button
Publikováno 19.1.2020 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *