Změny v zákoně o DPH v roce 2015

V článku jsou shrnuty nejdůležitější změny v oblasti DPH za rok 2015:


 

ZMĚNA MÍSTA PLNĚNÍ U VYBRANÝCH SLUŽEB, JSOU-LI POSKYTOVÁNY OSOBÁM NEPOVINNÝM K DANI
– jde o tyto vybrané služby: telekomunikační služba, služba rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby
– místo plnění při poskytnutí výše uvedené služby osobě nepovinné k dani (občanovi) v jiném členském státě – je místo příjemce služby (do konce roku 2014 to bylo místo poskytovatele služby)  
– služby výše uvedené jsou tedy vždy zdaňovány v místě příjemce služby 
Více článek: DPH – zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop
http://www.vasdanovyporadce.cz/dph-zvlastni-rezim-jednoho-spravniho-mista-mini-one-stop-shop/

ZAVEDENÍ ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA
– v souvislosti se změnou místa plnění u výše uvedených služeb byl zaveden zvláštní režim jednoho správního místa tzv. Mini One Stop Shop – MOSS – upravují §§ 110a – 110ze ZDPH
– pro poskytovatele služeb se tak zjednodušuje registrace k DPH: aby se nemusel poskytovatel služeb registrovat k DPH v jednotlivých členských státech, má možnost využít MOSS – registrace pouze ve vybraném státě EU (stát identifikace) a podávat daňové přiznání a platit daň prostřednictvím tohoto státu identifikace
Více článek: DPH – zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop
http://www.vasdanovyporadce.cz/dph-zvlastni-rezim-jednoho-spravniho-mista-mini-one-stop-shop/

DOBROVOLNÁ REGISTRACE OSOB JAKO IDENTIFIKOVANÝCH OSOB
– vzhledem ke skutečnosti, že do režimu MOSS se může registrovat jen plátce či identifikovaná osoba, byla v zákoně o DPH zavedena možnost dobrovolně se registrovat jako identifikovaná osoba:
§ 6j ZDPH – osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována

TŘETÍ SAZBA DPH
– v příloze č. 3a ZDPH  je uveden seznam zboží podléhající třetí sazbě DPH – tzv. druhé snížené sazbě daně ve výši 10 % (nyní tedy existuje základní sazba ve výši 21 %, první snížená sazba ve výši 15 % a druhá snížená sazba ve výši 10 %)
– druhé snížené sazbě podléhá počáteční i pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
– mlýnské výrobky, které jsou uvedeny pod vybranými kódy nomenklatury celního sazebníku
– slad, škrob, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků
– upravené mlýnské výrobky a směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku
– vybrané léky a očkovací látky, které jsou uvedeny pod určitými kódy nomenklatury celního sazebníku
– tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy

PŘÍJMY AUTORŮ ZDANĚNÝCH ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ
– nově se od roku 2015 považuje činnost autorů, jejichž příjmy jsou zdaněny zvláštní sazbou daně za ekonomickou činnost a takové příjmy tedy podléhají DPH – jsou předmětem DPH
O jaké příjmy se jedná? Jaké příjmy z autorské činnosti jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně?
– jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (§ 7 odst. 6 ZDP)

NÁJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ OPĚT VSTUPUJE DO OBRATU PRO POVINNÉ PLÁTCOVSTVÍ
– v roce 2014 byl nájem nemovitých věcí přesunut z § 56 do § 56a; tímto přesunem tak byl nájem nemovitých věcí omylem opomenut v § 4a, který vyjmenovává plnění, která se započítávají do obratu pro povinnou registraci k DPH
– v roce 2014 tedy příjmy z nájmu nemovitých věcí nevstupovaly (nezapočítávaly se) do obratu pro testování povinného plátcovství
– v roce 2015 již je v § 4a zmíněn § 56a – nájem nemovitých věcí (pokud není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně) a opět se tedy od 1. 1. 2015 započítává do obratu pro povinnou registraci k DPH!
Limit pro povinnou registraci byl zachován ve výši 1 mil. Kč – počítáno za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců

DOČASNÉ POUŽITÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI – RPDP
– od 1. 1. 2015 – nová příloha č. 6 – seznam zboží či služeb, při nichž lze uplatnit RPDP, stanoví-li tak vláda nařízením; upraveno v zákoně § 92f ZDPH
– od 1. 4. 2015 – nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti – toto nařízení stanoví vybraná zboží z přílohy č. 6, která podléhají při obchodování nad celkovou částku základu daně 100 000 Kč režimu přenesení daňové povinnosti
– jedná se o: obiloviny, technické plodiny, kovy, mobily, herní konzole, tablety, laptopy, integrované obvody (blíže specifikované dle kódu nomenklatury celního sazebníku)
– od 1. 9. 2015 – podléhá RPDP i obchodování s cukrovou řepou nad výše uvedený limit
– v § 92g ZDPH je zaveden tzv. mechanismus rychlé reakce: bude-li chtít vláda zavést režim RPDP i na další komodity či služby neuvedené v příloze č. 6 ZDPH a Evropská komise žádost vlády potvrdí – RPDP může být u těchto komodit či služeb zaveden na dobu max. 9 měsíců nařízením vlády – dále jen změnou zákona.

SAZBA DANĚ U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ U STAVEB PRO BYDLENÍ A STAVEB PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
STAVBA PRO BYDLENÍ
– stavby pro bydlení jsou definovány v § 48 ZDPH
– pojem „byt“ je nahrazen pojmem „obytný prostor“
– stavbou pro bydlení je i místnost užívaná spolu s obytným prostorem a nacházející se ve stejné stavbě jako obytný prostor (garáž, komora, sklep)
– stavbou pro bydlení je i stavba, která slouží k využití stavby bytového nebo rodinného domu (dříve příslušenství) a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou (kůlna, zahradní altán, garáž, bazén, studna, skladové prostory, vinný sklep, nově i plošné stavby: zpevněná plocha k parkování, přístupový chodník)
U staveb pro bydlení se při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě uplatňuje první snížená sazba daně tj. 15 %

STAVBA PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
– stavby pro sociální bydlení jsou nově definovány také v § 48 ZDPH (zrušen § 48a ZDPH)
– pojem „byt pro sociální bydlení“ je nahrazen pojmem „obytný prostor pro sociální bydlení“
(obytným prostorem pro sociální bydlení pro účely DPH se rozumí obytný prostor s výměrou podlahové plochy do 120 m2 – zůstává stejné)
– obytným prostorem pro sociální bydlení je i místnost užívaná spolu s obytným prostorem a nacházející se ve stejné stavbě (garáž, komora, sklep)
– stavbou pro sociální bydlení je i stavba, která slouží k využití stavby bytového nebo rodinného domu pro sociální bydlení (podlahová plocha do 350 m2 – zůstává stejné) a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou (kůlna, zahradní altán, garáž, bazén, studna, skladové prostory, vinný sklep, zpevněná plocha k parkování, přístupový chodník)
U staveb pro sociální bydlení se při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě uplatňuje první snížená sazba daně tj. 15 %

ZMĚNA VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY OBYTNÉHO PROSTORU
– od 1. 1. 2015 se používá výpočet dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 
– nově se do podlahové plochy obytného prostoru započítává i podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty (skříně ve zdech, vany a jiné předměty ve vnitřní ploše bytu) včetně podlahové plochy pod vnitřními příčkami, stěnami, sloupy, komíny; a nově se do plochy 120 m2 nezapočítává plocha ostatních místností v domě
(dříve: podlahová plocha bytu je vnitřní nášlapná plocha bytu mezi stěnami, do celkové plochy bytu se započítávaly i místnosti tvořící příslušenství bytu např. komory, sklepy, apod.)
 

Share Button
Publikováno 26.12.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *