Dar nemovité věci dítěti se současným zřízením věcného břemene

Dar se posuzuje od 1. 1. 2014 jako bezúplatný příjem – tyto příjmy podléhají nově dani z příjmů, u fyzických osob jde o § 10 odst. 1 písm. n) ZDP.
Bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší jsou však od daně z příjmů osvobozeny dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP.

 


Bezúplatné nabytí nemovité věci od příbuzného v linii přímé bude osvobozeno od daně z příjmů.

Bezúplatný převod nemovité věci nepodléhá ani dani z nabytí nemovitých věcí.

Zřízení věcného břemene
Od 1. 1. 2014 se dle NOZ nově rozděluje věcné břemeno na služebnost (§ 1257 a další NOZ)
a reálné břemeno (§ 1303 a další NOZ).
Dále se také zavádí nový pojem – výměnek (§ 2707 a další NOZ).

Služebnost
V případě služebnosti, která zatěžuje určitou věc, musí vlastník věci něco strpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch někoho jiného. Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením na potřebnou dobu.

Reálné břemeno
Věc může být zatížena reálným břemenem tak, že vlastník věci je jako dlužník zavázán, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, něco jí dával, popř. jí poskytoval nějaký užitek. Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu.


VARIANTA 1 – Bezúplatné zřízení služebnosti
Matka daruje své dceři nemovitou věc a současně si zajistí, že v této nemovité věci bude i nadále bydlet a není zde sjednána žádná úplata – jde o bezúplatné zřízení služebnosti. Vyplývá to
z výkladového stanoviska Ministerstva spravedlnosti č. 23 – tento případ převodu vlastnického práva se současným zřízením služebnosti, se považuje za jedno právní jednání a je považováno za bezúplatné.
Podmínkou je, že si smluvní strany při darování neujednají žádná další plnění (dojde pouze k darování věci a zřízení služebnosti – původní vlastník nezískává žádné oprávnění, které před takovou transakcí neměl).
V případě, že výše uvedená služebnost je zřízena mezi příbuznými v přímé linii, je tento bezúplatný příjem vyplývající ze zřízení služebnosti při převodu nemovité věci osvobozen od daně z příjmů dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP.
Převod nemovité věci v tomto případě nepodléhá ani dani z nabytí nemovité věci.

Od 1. 1. 2015 je nově zavedena povinnost pro fyzické osoby – § 38v ZDP – pokud fyzická osoba obdrží příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za dané období.
V případě nesplnění takové povinnosti je udělena fyzické osobě pokuta dle § 38w ZDP.


VARIANTA 2 – Zřízení výměnku v plném rozsahu
Výměnkem si dosavadní vlastník nemovité věci v souvislosti s jejím převodem vymiňuje pro sebe kromě bydlení i určité požitky, úkony, služby nebo práva po dobu života a nový nabyvatel se zavazuje toto zaopatření poskytnout – např. děti se zavazují, že se budou o rodiče starat, vařit jim, obstarávat jim nákupy, a navíc dle § 2709 NOZ vzniká u výměnku přímo ze zákona povinnost dětí pomoci v případě nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi.  Tady jde o služebnost včetně reálného břemene.
Na toto plnění se již pohlíží jako na převod majetkového práva s dohodnutým protiplněním – tedy s dohodnutou úplatou. Sepisuje se smlouva o výměnku, kde je nutno všechny podmínky výměnku přesně specifikovat.
Jedná se tedy o úplatný převod, který není již osvobozen od daně z příjmů.

Příjem z výměnku je předmětem daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. l) ZDP.
K těmto příjmům lze uplatnit zdanitelné výdaje. Tyto příjmy nepodléhají odvodům na sociální ani zdravotní pojištění.
Jelikož se jedná o úplatný převod – podléhá tento převod i dani z nabytí nemovité věci.

ZDANĚNÍ U MATKY
Matka bude zdaňovat rozdíl mezi příjmem a výdajem v § 10 ZDP – zdaňovat se bude jednorázově celý výměnek při zřízení (za zdaňovací období, kdy byl výměnek zřízen).
Zdanitelný příjem: hodnota výměnku na dobu dožití se ocení dle § 3 odst. 3 písm. b) ZDP jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud je plnění na dobu života člověka.
Roční plnění je nutno ocenit dle konkrétně uzavřené smlouvy – ocenění toho, co bylo sjednáno ve smlouvě o výměnku cenou obvyklou v místě a čase.
Daňový výdaj: hodnota nemovité věci, která se převádí.

ZDANĚNÍ U DCERY
Dcera bude zdaňovat rozdíl mezi příjmem a výdajem opět v § 10.
Zdanitelný příjem: hodnota nemovité věci dle zákona č. 157/1997 Sb., o oceňování majetku.
Daňový výdaj: hodnota výměnku na dobu dožití se ocení dle § 3 odst. 3 písm. b) ZDP jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud je plnění na dobu života člověka.


SHRNUTÍ:
VARIANTA 1
– žádné daňové dopady – osvobozeno pro obě zúčastněné strany od daně z příjmů
– nepodléhá dani z nabytí nemovité věci
VARIANTA 2
– zdanitelný příjem pro matku i dceru v § 10 ZDP
– jako úplatný převod podléhá dani z nabytí nemovité věci

 

Share Button
Publikováno 11.7.2015 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *