Právo stavby

Právo stavby je od 1. 1. 2014 novým druhem nemovité věci.
Je to převoditelné věcné právo stavebníka mít stavbu umístěnou na pozemku jiného vlastníka.
Tento nový institut slouží k oddělení stavby a jejího vlastníka od pozemku a jeho vlastníka.

 

Právo stavby je upraveno v § 1240 – § 1259 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu a není rozhodující, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou, tzn. jedná se o právo postavit a vlastnit stavbu na cizím pozemku nebo právo mít na cizím pozemku stavbu již postavenou.
 

Právo stavby:
– je věc nemovitá
– nabývá se smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
– je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele
– může být pořízeno bezúplatně i za úplatu (úplatu lze rozvrhnout v opětujících se dávkách jako stavební plat)
– zapisuje se do katastru nemovitostí
– lze zřídit na pozemku pouze dočasně, max. na dobu 99 let
– nabývá-li se právo stavby vydržením, nabývá se na dobu 40 let


ÚČETNÍ EVIDENCE PRÁVA STAVBY
Rok 2014

Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví v novelizovaném znění od 1. 1. 2014 se právo stavby vykazuje:
1. prázdné právo stavby jako samostatný dlouhodobý majetek – v položce Stavby – v případě, že účetní jednotka nemá záměr realizovat zde stavbu
právo stavby se odepisuje samostatně

2. jako součást ocenění stavby – v položce Stavby – pokud účetní jednotka má záměr realizovat stavbu vyhovující právu stavby
souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do ocenění jednotlivých staveb poměrná část práva stavby

účetní odpisy jsou časové s přesností na měsíce a právo stavby se odepisuje společně se stavbou
– s vyjádřením zbytkové hodnoty stavby v případě, že sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, bude kratší než předpokládaná doba užívání stavby
– s vyjádřením zbytkové hodnoty práva stavby v případě, že doba užívání stavby bude kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno

3. jako součást ocenění stavby – v položce Zboží – pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu a prodat ji


Rok 2015
Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví v novelizovaném znění od 1. 1. 2015:
– součástí ocenění práva stavby není stavba, tzn. právo stavby a stavba se evidují jako dva samostatné dlouhodobé hmotné majetky bez ohledu na záměr účetní jednotky při jeho pořízení, právo stavby se vykazuje v rozvaze v položce Stavby vždy samostatně (pokud není právo stavby považováno za zboží)

Odepisování práva stavby od roku 2015
– účetní odpisy se počítají časové, s přesností na měsíce, po dobu sjednanou, neboť právo stavby je sjednáno na dobu určitou
– právo stavby se odepisuje samostatně od stavby
– jako daňový náklad jsou uplatňovány účetní odpisy dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP

DAŇOVÁ EVIDENCE A PRÁVO STAVBY
V daňové evidenci se dle § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP výdaje na pořízení práva stavby uplatňují
v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období – jinými slovy: výdaje na pořízení práva stavby se časově rozlišují po sjednanou dobu, na kterou je právo stavby zřízeno.

Výše uvedená ustanovení platná od 1. 1. 2015 lze použít již za zdaňovací období 2014.


PRÁVO STAVBY A DPH
Dle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) se právo stavby pro účely DPH považuje za zboží.
Dodání práva stavby se pak dle § 56 odst. 1 písm. b) ZDPH považuje za dodání vybrané nemovité věci.

Právo stavby prázdné, jehož součástí není ještě realizovaná stavba
– dodání tohoto práva stavby je zdanitelným plněním, kde se uplatní základní sazba DPH

Právo stavby zhmotnělé, jehož součástí je stavba
– dodání tohoto práva stavby může být osvobozeným plnění bez nároku na odpočet, podmínky osvobození se zkoumají ve vztahu k již existující stavbě
– osvobozené plnění bude dodání práva stavby v případě, že uplynula od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání dané stavby umístěné na cizím pozemku lhůta dle
§ 56 odst. 3 ZDPH – tj. 5 let.

Pokud výše uvedená lhůta dosud neuplynula, dodání takového práva stavby bude zdanitelné plnění ve snížené sazbě daně (v případě dodání práva stavby, jehož součástí je stavba pro sociální bydlení) nebo v základní sazbě daně (v ostatních případech).

Protože je právo stavby považováno za zboží, povinnost přiznat daň vzniká dnem přijetí úplaty nebo dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to tím dnem, který nastal dříve – § 21 odst. 1 ZDPH.
Protože se dodání práva stavby zároveň považuje za dodání nemovité věci – den uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastal dříve – § 21 odst. 3 ZDPH.

Share Button
Publikováno 22.4.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty, Účetnictví / 4 komentářů »

4 thoughts on “Právo stavby

 1. Hana Šefránková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat na právo stavby a daňové odpisy s ním související. Mohla byste mi prosím odůvodnit, proč v tomto případě postupovat podle §24 odst. 2 písmeno v, tedy, že se daňové odpisy budou rovnat účetním?

  Ve své diplomové práci tvrdím to samé, nicméně mám svůj názor obhájit na základě platné legislativy. Jiný důvod než to, že v zákoně o daních z příjmů chybí definice práva stavby a tudíž ho nemohu najít v §26 odst. 2 a 3, mě nenapadá.

  Děkuji za Váš čas.

  S pozdravem

  Hana Šefránková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   právo stavby je v účetnictví dlouhodobým hmotným majetkem, který se odepisuje, není však hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů. Daňově uznatelným nákladem jsou proto účetní odpisy práva stavby podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.
   Hezký večer přeji, Königová

 2. Petra

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mám postupovat, když na budově (právo stavby) vzniklé z roku 2015 pak v roce 2016 vznikne “technické zhodnocení”? (zařazení v účetnictví, odpisování,..). Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *