Vybrané daňové změny roku 2015

Tento příspěvek je věnován některým vybraným daňovým změnám platným pro rok 2015.
Změny se týkají daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů v aktuálním znění (dále jen ZDP), daně z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen ZDPH) a daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění.

 

 

Daň z příjmů
 

AUTORSKÉ HONORÁŘE
– dle § 7 odst. 6 ZDP jsou autorské honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize zdaněny srážkovou daní, pokud úhrn těchto příjmů Kč od jednoho plátce za kalendářní měsíc  nepřesáhne 10 000 Kč
– dle ZDPH se bude nově uplatňovat DPH i u autorských honorářů zdaněných srážkovou daní, neboť se již tato činnost považuje za ekonomickou činnost
– nebude již možnost započíst srážkovou daň v daňovém přiznání

Rok 2014
– srážková daň se uplatňovala z příjmů z užití či poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému
– příjmy zdaněné srážkovou daní nebyly považovány dle ZDPH za ekonomickou činnost
– příjmy za rok 2014 zdaněné srážkovou daní se mohou zahrnout do daňového přiznání a srážkovou daň lze započíst na celkovou daňovou povinnost

 

BEZÚROČNÁ ZÁPŮJČKA, VÝPROSA  A VÝPŮJČKA
– majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky, výprosy a výpůjčky již je v roce 2015 předmětem daně, ale je za určitých podmínek osvobozen: osvobozen je bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu (z bezúročné zápůjčky, výpůjčky, výprosy), pokud v úhrnu za zdaňovací období nepřesáhnou příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka částku 100 000 Kč (jde o výši prospěchu – o obvyklý úrok); osvobození bude též v rámci rodiny – § 4a písm. m) ZDP pro fyzické osoby; § 19b odst. 1 písm. d) pro právnické osoby
– osvobozen bude majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček – až do výše 300 000 Kč (jde o jistinu!) od téhož zaměstnavatele; majetkový prospěch (ve výši obvyklého úroku) se vypočte jen z částky přesahující limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti – § 6 odst. 9 písm. v) ZDP; bude se týkat i společníka s.r.o.; bezúročná výprosa a výpůjčka bude v roce 2015 u zaměstnance vždy zdaněna

Rok 2014
– majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce, výpůjčce, výprose nebyl předmětem daně dle § 3 odst. 4 písm. j) ZDP pro fyzické osoby a dle § 18 odst. 2 písm. f) ZDP pro právnické osoby
 

OZNÁMENÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ
– je nově zavedeno povinné oznámení osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč dle § 38v ZDP – týká se jen fyzických osob a jde o každý jednotlivý osvobozený příjem
– lhůta pro oznámení takového příjmu je totožná s lhůtou pro podání daňového přiznání
– týká se i fyzických osob, které nemají povinnost podávat daňové přiznání
– při neoznámení takového příjmu bude osoba sankcionována pokutou až do výše 15 % z neoznámeného příjmu dle § 38w ZDP
 

SLEVA PRO DŮCHODCE
– pracující důchodce může uplatnit slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
– vrací se platnost ustanovení § 4 odst. 3 ZDP- limit pro pracující důchodce ve výši 840 000 Kč (pokud součet příjmů dle § 6 a dílčích základů daně dle § 7 a § 9 přesáhne limit – zdaní se i důchod)

Rok 2014
– dle nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 mohou slevu na dani z příjmů uplatnit pracující důchodci již za rok 2014
– na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2014 je umožněna sleva na poplatníka starobním důchodcům i za zdaňovací období 2013
– limit dle ustanovení § 4 odst. 3 ZDP neplatil – byl přechodně zrušen na 3 roky (2013 – 2015)

 

SLEVA NA DRUHÉ A DALŠÍ DÍTĚ
– dle § 35c odst. 1) ZDP se zvyšuje sleva  na druhé a další dítě (druhé dítě – o 200 Kč měsíčně na 2 400 Kč ročně; třetí dítě o 300 Kč měsíčně na 3 600 Kč ročně; sleva na první dítě zůstává nezměněna)
– maximální daňový bonus zůstává beze změny
 

SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
– je zavedena nová sleva za umístění dítěte dle § 35ba odst. 1 písm. g) v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy na 1 dítě
– slevu bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání § 35bb ZDP

Rok 2014
– slevu lze aplikovat již za rok 2014
 

PAUŠÁLNÍ VÝDAJE
– další omezení paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDP
– omezeny paušály ve výši 60 % a 80 % z příjmů max. do výše 1 200 000 Kč resp. 1 600 000 Kč
– nadále zůstává zachován § 35ca ZDP – uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje paušálem nebo u dílčího základu daně dle § 9 výdaje paušálem a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % z celkového základu daně, nemůže uplatnit poplatník slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na dítě


Rok 2014
– omezeny paušály ve výši 30 % a 40 % z příjmů max. do výše 600 000 Kč resp. 800 000 Kč
 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
– zpřísnění podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP – osvobození se bude vztahovat jen na pojistné smlouvy, ve kterých za trvání pojištění není možná výplata jiného příjmu než pojistného plnění
– bude-li tedy zaměstnavatel přispívat na takové životní pojištění, u kterého je možnost předčasného výplaty jiné než je pojistné plnění – bude se tato částka zaměstnanci přidaňovat a zpojistňovat
– v § 15 odst. 6 ZDP nebude možnost odečíst částky na soukromé životní pojištění, u kterých bude možnost předčasné výplaty jiné než je pojistné plnění
 

SOLIDÁRNÍ DAŇ
– dle § 38g odst. 4 ZDP – zaměstnanec  nemá povinnost podat daňové přiznání pokud se pouze měsíční záloha či zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zvýší o solidární zvýšení daně a celková roční daň se o solidární zvýšení daně nezvyšuje
– podat daňové přiznání musí však poplatník u něhož se celková roční daň zvýší o solidární zvýšení daně

Rok 2014
– daňové přiznání byl povinen podat poplatník, u něhož se zvýšila o solidární zvýšení daně celková daň, ale i záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti
 

OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVCE
– opravnou položku k neuhrazené pohledávce ve výši 100 % lze tvořit již po 30 měsících dle § 8a zákona o rezervách – 36 měsíců se snižuje na 30 měsíců

Rok 2014
 opravné položky dle § 8a zákona o rezervách lze vytvořit k nepromlčeným pohledávkám, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než:
a) 18 měsíců – až do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky
b) 36 měsíců – až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky

 

POLHŮTNÍ ZÁVAZKY
– neuhrazené závazky se budou povinně již dodaňovat v daňovém přiznání po 30 měsících – § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 – bude se týkat závazků vzniklých od 1. 1. 2015

Rok 2014
– o neuhrazené závazky se zvyšuje v daňovém přiznání základ daně, pokud od splatnosti takového závazku uplynulo 36 měsíců – upozorňuji, že dodanění se musí provést ve zdaňovacím období, ve kterém 36 měsíců uplynulo!

 

PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
– nově je umožněno uplatnit proti příjmům výdaje i v § 8 – příjmy z kapitálového majetku, a to při zapůjčení zapůjčených peněz, až do výše příjmů – § 8 odst. 5 ZDP

Rok 2014
– výdaje v § 8 nelze uplatnit žádné

 

Daň z přidané hodnoty
 

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE
– přibylo další zpřísnění pro rozhodování o nespolehlivosti plátce podle ZDPH, a to pokud plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH a nedoplnil je ani ve lhůtě stanovené správcem daně, např. se bude jednat o neuvádění skutečného reálného sídla
 

ZMĚNA MÍSTA PLNĚNÍ
– od 1. 1. 2015 je místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání  a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (stát odběratele), bez ohledu na osobu poskytovatele – § 10i ZDPH
– aby se nemusel poskytovatel výše uvedených služeb v každém státě registrovat zvlášť – může se registrovat k tzv. zvláštnímu režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) – registrace jen v jedné zemi, kde se bude podávat jen jedno daňové přiznání a přiznávat se bude daň dle jednotlivých států)
 

ZAVEDENÍ DRUHÉ SNÍŽENÉ SAZBY
– sjednocení sazeb na 17,5 % se ruší a zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % na léky – radiofarmaka, očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní i veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely;  na tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny – mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy; na počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti; na položky mlýnských výrobků pro bezlepkovou dietu a fenylketonurii
 

ROZŠÍŘENÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
– režim přenesení daňové povinnosti se rozšíří na další komodity dle Přílohy č. 6 ZDPH, stanoví-li tak vláda nařízením (např. dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů, laptopů, obilovin, technických plodin, cukrové řepy, apod.)
– nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne 22. 12. 2014 s platností od 1. 4. 2015 zavádí režim přenesení daňové povinnosti na toto zboží přesahující částku 100 000 Kč: kukuřice a technické plodiny, kovy včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody videoherní konzole, notebooky, tablety
– s účinností od 1. 9. 2015 se tento režim uplatní i u dodání cukrové řepy
 

MECHANISMUS RYCHLÉ REAKCE
– zavádí se nově tzv. mechanismus rychlé reakce tj. možnost zavést režim přenesení daňové povinnosti beze změny zákona na 9 měsíců jen nařízením vlády u plnění, u nichž Evropská komise nemá námitek – poté musí být změna v zákoně
 

OBRAT DLE ZDPH
– do limitu obratu se bude opět započítávat pronájem nemovitých věcí dle § 56a
– limit obratu pro povinnou registraci k DPH zůstává zachován na 1 mil. Kč

Rok 2014
– pronájem nemovitých věcí dle § 56a se do obratu pro účely DPH nezapočítával

 

Daňový řád
 

POVINNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ
– dle § 72 daňového řádu – má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, je povinen činit podání vůči správci daně pouze elektronicky (přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání)
 

POKUTA ZA NESPLNĚNÍ POVINNOSTI NEPENĚŽITÉ POVAHY
– je nově zavedena pokuta až do výše 500 000 Kč za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti popř. za nesplnění záznamní či jiné evidenční povinnosti stanovené zákonem či nařízené správcem daně
– zavádí se nová pokuta ve výši 2 000 Kč za nesplnění povinného elektronického podání

Share Button
Publikováno 23.1.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *