Institut nespolehlivého plátce

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 106a je zaveden od 1. 1. 2013 institut tzv. nespolehlivého plátce.

 

Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě DPH, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.
Tato skutečnost je potom zapsána v registru plátců.

Údaje o nespolehlivých plátcích jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy:
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
Ke dni 24. 9. 2014 jich bylo evidováno 139.

! To, že je někdo nespolehlivým plátcem, je důležitá informace pro odběratele služeb či zboží, který s takovým nespolehlivým plátcem bude obchodovat.
Dle § 109 odst. 3 ZDPH ručí příjemce zdanitelného plnění (odběratel) za nezaplacenou daň (ze strany dodavatele), pokud je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění o dodavateli zveřejněna skutečnost, že je tzv. nespolehlivým plátcem.

Nespolehlivý plátce má povinně zdaňovací období měsíční.
Stane-li se plátce nespolehlivým a doposud měl zdaňovací období čtvrtletní, od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, bude jeho zdaňovací období měsíční.  

Plátce může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho nespolehlivém plátcovství. Po tuto dobu nesmí samozřejmě závažným způsobem porušovat své povinnosti vztahující se ke správě daně.

 

Za závažná porušení plnění povinností plátce se pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce dle GFŘ považují situace kdy:
1. správce daně vyměřil nebo doměřil daň podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč

2. plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen

3. plátce má po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 mil. Kč

Výše uvedené body jsou aplikovány od 1. 1. 2013

4. plátci nebyl uznán uplatňovaný nárok na odpočet daně minimálně ve výši 500 000 Kč popř. mu byla správcem daně vyměřena či doměřena daň jinak, než v podaném daňovém přiznání k DPH a tato daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru

Bod 4 je aplikován od 1. 1. 2014
 

Od 1. 10. 2014 zavádí finanční správa přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“ :

bod 3 se mění – hodnota kumulativního nedoplatku se snižuje na 500 000 Kč!

5. plátci byla daň opakovaně vyměřena či doměřena podle pomůcek – opakovaností se rozumí, pokud tato situace nastane alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích

6. plátce je účelově nekontaktní – neposkytuje požadovanou součinnost, nereaguje řádně na výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně

7. plátce opakovaně nepodá daňové přiznání, hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely – opakovaností se rozumí, pokud tato situace nastane alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců


Od 1. 1. 2015 se přidá ještě další zpřísnění:

8. plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH a nedoplnil je ani ve lhůtě stanovené správcem daně

POZOR!!!
Bod 8 postihuje i společnosti, které využívají tzv. virtuální adresy:
nereálný registrační údaj se týká i skutečného sídla, které je pro účely daně z přidané hodnoty vymezeno v § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH, jako adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popř. kde se schází její vedení k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti.

Vzhledem ke zpřísnění podmínek lze tedy očekávat, že okruh nespolehlivých plátců výrazně vzroste.

Share Button
Publikováno 30.9.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *