Zápůjčky ve společnosti s ručením omezeným (platné pro rok 2014)

Zápůjčka
– nahrazuje dosavadní pojem půjčka
– je definován v NOZ – § 2390-2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

"Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce".

– při peněžité zápůjčce lze sjednat úroky (z toho vyplývá, že zápůjčka může být i bezúročná)
– u nepeněžité zápůjčky lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu


 

1. Člen obchodní korporace (společník) půjčuje obchodní korporaci (společnosti) peníze

OBCHODNÍ KORPORACE (SPOLEČNOST)
Přijatá zápůjčka                                       221/365
Úroky ze zápůjčky                                   562/365
Případné úroky je nutno zahrnout do výsledku hospodaření toho období, ke kterému se úrok vztahuje (časové rozlišení úroku) a nikoliv do období, kdy byl úrok zaplacen!

Společnost a společník obchodní korporace se považují za osoby spojené.
V případě obchodování spojených osob je nutno vzít v úvahu § 23 odst. 7 ZDP tzv. CENY OBVYKLÉ (tj. cena, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek).

V případě, že se liší ceny sjednané od cen obvyklých, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný – upraví se základ daně o zjištěný rozdíl!

V § 23/7 ZDP najdeme však výjimku pro tento případ:
cena obvyklá se nepoužije v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami
a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem ČR nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.

Závěry:
1. úrok může být v ceně nula – zápůjčka bezúročná – lze aplikovat výjimku dle § 23/7 ZDP – věřitelem je člen obchodní korporace
2. úroky mohou být nižší než je cena obvyklá – výjimka dle § 23/7 ZDP, neboť věřitelem je člen obchodní korporace
3. RIZIKO v případě, že úroky jsou vyšší než je cena obvyklá!
Bylo by potom na společnosti jak rozdíl od ceny obvyklé uspokojivě doloží a obhájí tak vysoké úroky v nákladech.
V případě zápůjček mezi spojenými osobami musí společnost ještě brát v úvahu § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a testovat daňovou uznatelnost úroků tzv. test nízké kapitalizace.

ČLEN OBCHODNÍ KORPORACE (SPOLEČNÍK)
Společník FO
– případné úroky zdaňuje jako příjem z kapitálového majetku v § 8 ZDP
– u těchto příjmů se uplatňuje 15 % sazba daně z příjmů fyzických osob
– toto zdanění je často výhodnější  pro společníka než příjmy z podílu na zisku (zisk je zdaněn 19 % sazbou daně z příjmů právnických osob a poté je podíl na zisku ještě zdaněn 15 % srážkovou daní při jeho výplatě)

Společník PO
– úroky zdaňuje v obecném základu daně

Jaké jsou dopady výše úroků u společníka?
Můžeme zde aplikovat stejné závěry ve stanovení výše úroku jako u společnosti, neboť zde platí výjimka v § 23/7 ZDP
Tedy:
1. úroky mohou být v ceně nula – zápůjčka může být bezúročná – vztahuje se na něj výjimka dle
§ 23/7 ZDP
2. úroky mohou být nižší než je cena obvyklá – společník jako věřitel je člen obchodní korporace a vztahuje se na něj výjimka dle § 23/7 ZDP
3. úroky jsou vyšší než cena obvyklá – riziko je v tomto případě na straně společnosti


2. Obchodní korporace (společnost) půjčuje peníze členu obchodní korporace (společníkovi)

OBCHODNÍ KORPORACE (SPOLEČNOST)
Poskytnutá zápůjčka                             355/221
Úroky ze zápůjčky                                355/662
Případné úroky je nutno zahrnout do výsledku hospodaření toho období, ke kterému se úrok vztahuje (časové rozlišení úroku) a nikoliv do období, kdy byl úrok zaplacen!

Opět je nutno vzít v úvahu § 23 odst. 7 ZDP o cenách obvyklých.
Výjimka se na tento případ však již nevztahuje!

Z toho vyplývá:
1.  v případě bezúročnosti by musela společnost uspokojivě doložit, proč je zápůjčka neúročená –
v opačném případě je nutno dodanit úrok do ceny obvyklé – RIZIKO
2. to samé se použije v případě, že úrok bude nižší než je cena obvyklá – RIZIKO
3. v případě, že úrok bude vyšší než v ceně obvyklé – nebude asi správce daně nic namítat

ČLEN OBCHODNÍ KORPORACE (SPOLEČNÍK)
1. společníkovi vzniká v případě bezúročné zápůjčky MAJETKOVÝ PROSPĚCH, který však není předmětem daně (§ 3 odst. 4 písm. j) ZDP pro fyzické osoby, § 18 odst. 2 písm. f) ZDP pro právnické osoby)
– společník tedy nemusí v případě bezúročné zápůjčky majetkový prospěch dodaňovat
2. v případě, že úrok je nižší než je cena obvyklá – riziko je v tomto případě na straně společnosti
3. v případě, že úrok je vyšší než je cena obvyklá – pokud bude společníkem podnikatel FO nebo PO – RIZIKO obhajitelnosti vysokých úroků v nákladech (nutno brát v úvahu opět test nízké kapitalizace).

Share Button
Publikováno 18.9.2014 / Téma: Společnost s ručením omezeným / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *