Nový občanský zákoník – právnické osoby

Od 1. 1. 2014 se zásadně mění právní úprava právnických osob – ta bude nově obsažena v zákoně
 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ).


Nový pojem – právní osobnost – můžeme říci – dříve tzv. právní způsobilost.
§ 15
Právní osobnost
je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

Úprava právnické osoby v NOZ
§ 20

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
§118
Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.
§ 126
Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Dále NOZ uvádí obecnou úpravu právnických osob v § 120 – 209:
veřejné rejstříky právnických osob (dále jen PO), ustavení a vznik PO, název, sídlo a přemístění sídla PO, účel, veřejnou prospěšnost, orgány PO, jednání za PO, zrušení a přeměnu PO, zánik a likvidaci.

NOZ neobsahuje vymezení všech právnických osob co do jejich právních forem.

NOZ definuje 3 základní skupiny PO:
1. Korporace § 210 – 302 NOZ
2. Fundace § 303 – 401 NOZ
3. Ústav § 402 – 418 NOZ


Korporace § 210 – 302 NOZ
§ 210
(1) Korporace vytváří jako právnickou osobu společenství osob.
(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci.
§ 211
(1) Korporace může mít jediného člena, připouští-li to zákon.

Korporace se dělí na:
1. OBCHODNÍ KORPORACE
 
– souhrnný název pro obchodní společnosti a družstva
– v současné době jsou obchodní společnosti a družstva upraveny obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), který se od 1. 1. 2014 zcela ruší
– nově – obecná úprava je v NOZ v § 210 – 213 NOZ, specifická úprava je v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

2. SPOLKY
– od 1. 1. 2014 se současná občanská sdružení považují za spolky podle NOZ
– ruší se zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který nyní občanská sdružení upravuje
– je zajištěna plná kontinuita jejich právní existence – občanská sdružení pokračují jako právnické osoby podle NOZ – nová úprava je v NOZ v § 214 – 302
– občanská sdružení mohou změnit svou právní formu na ÚSTAV (§ 402 – 418 NOZ)
nebo SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO (§ 758 – 773 ZOK)
§ 214
Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.
§ 216
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.
§ 217
(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost spolku být nemůže.
(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy majetku.

No comment 🙂

3. OSTATNÍ TYPY
– např. společenství vlastníků jednotek – úprava je v § 1194 – 1216 NOZ


Fundace § 303 – 401 NOZ
§ 303

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

Fundace se dělí na:
1. Nadace
2. Nadační fond
– ruší se zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech  
– opět platí plná kontinuita jejich právní existence – nadace i nadační fondy vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace a nadační fondy vzniklé podle NOZ
– nová úprava je v § 303 – 401 NOZ

Nadace a nadační fondy na rozdíl od korporací nemají žádné členy. Jejich základ tvoří soubor majetku určený k nějakému konkrétnímu účelu a činnosti.


Ústav § 402 – 418 NOZ
§ 402

Ústav je právnická osoba ustanovená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.
§ 403
Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.
§ 404
Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z. ú.“.

Ústavy opět nemají žádné členy, mají pouze zaměstnance. Statutárním orgánem je ředitel, který rozhoduje direktivně, jeho rozhodnutí podléhá kontrole správní rady. Členové správní rady jsou jmenováni zakladatelem ústavu.


Obecně prospěšné společnosti
– doposud existující obecně prospěšné společnosti mohou pokračovat ve své existenci dle dosavadních právních předpisů, nově však již vznikat nebudou
– ruší se zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
– NOZ označuje organizace tohoto typu jako ústavy
– o.p.s. mohou změnit svou právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle NOZ.


Zájmová sdružení právnických osob
– doposud existující zájmová sdružení právnických osob se budou i nadále řídit stávajícími předpisy
– NOZ právní úpravu zájmových sdružení právnických osob neobsahuje, nová zájmová sdružení právnických osob již založit nepůjde
– zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle NOZ.

Share Button
Publikováno 21.11.2013 / Téma: Nový občanský zákoník / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *