Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Dotaz:
Mám  na Vás prosbu, dotaz k režimu §92a.
Tři podmínky jsou mi jasný: stavební práce pro plátce DPH, tuzemsko, objekt musí být k ekonomické činnosti, výjimkou jsou sociální objekty.
Ale nyní jsem se setkala s tímto:
opravovali jsme jedné společnosti, která je plátcem DPH, místo plnění ČR a jednalo se o rodinný dům, který ale tato společnost dál pronajímá = ekonomická činnost.
Chtěla jsem jim automaticky fakturovat v režimu 92a, ale bylo mi odpovězeno, že to má být klasicky s DPH, protože jsou konečnými uživateli a dál nic nepřefakturovávají.


Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví
obecná pravidla vymezená pro režim přenesení daňové povinnosti § 92a ZDPH
pravidla pro poskytování stavebních a montážních prací § 92e ZDPH

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u vymezených stavebních prací zatříděných do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 za těchto podmínek:
1. pouze mezi plátci DPH (tj. českými plátci nebo osobami, které jsou registrovány k DPH v ČR)
2. místo plnění je v tuzemsku (tzn. stavební práce na nemovitosti, která se nachází v ČR)

Vaše úvaha o tom, že se neuplatňuje u sociálního bydlení, je v tomto případě mylná. U sociálního bydlení se uplatňuje snížená sazba daně, avšak režim přenesení daňové povinnosti se za výše uvedených podmínek uplatňuje také.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije, pokud plátce poskytne plnění v tuzemsku jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost. Příjemce plnění tedy musí vystupovat v roli osoby povinné k dani tj. v rámci své ekonomické činnosti.
Ekonomickou činností se rozumí i pronájem nemovitosti.

Pokud by příjemce plnění pořizoval dané plnění pro soukromou potřebu nebo pro plnění, které není předmětem DPH, nebyl by v postavení osoby povinné k dani a režim přenesení daňové povinnosti by se zde neuplatnil.
Pokud je plnění přijímáno zčásti pro soukromou potřebu a zčásti pro ekonomickou činnost a příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani – plátce DPH – režim přenesení daňové povinnosti se uskuteční na celé plnění.

Argumentace, že příjemce plnění toto plnění dále nepřefakturovává nemá žádný vliv na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky – vystupuje v roli osoby povinné k dani, místo plnění je v ČR a plnění slouží pro ekonomickou činnost.

Řešení:
Dle § 92e odst. 2 ZDPH pokud plátce v souvislosti s poskytnutím stavebních prací, použije režim přenesení daňové povinnosti a plátce, který přijímá toto plnění doplní v evidenci pro DPH výši daně – jinými slovy – oba akceptují tento režim a jednají ve shodě, má se za to, že toto plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá a správce daně nebude toto rozporovat – příjemce plnění tedy nemusí mít žádné obavy.

Pokud přes to všechno nechce příjemce plnění na režim přenesení daňové povinnosti přistoupit, postupujte takto: pro vaši jistotu jako poskytovatele plnění o správnosti zdanění lze jedině doporučit, aby příjemce plnění písemně prohlásil, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH – tedy nevystupuje v tomto případě jako osoba povinná k dani.
Což zde myslím nelze aplikovat na tento případ, ale je to jediné možné řešení pro vás jak postupovat a vyhnout se případných chyb.

Share Button
Publikováno 29.7.2013 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *