Rozdělení zisku, podíly na zisku, zálohy na podíly na zisku společnosti s ručením omezeným

Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným – valnou hromadou.
O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán – jednatel či jednatelé. Je-li rozdělení zisku
a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

 

Společníci s.r.o. se podílí na zisku podle poměru svých podílů, avšak společenská smlouva může stanovit podíl na zisku jinak (nelze ale vyloučit společníka z podílu na zisku; pokud by bylo rozdělení zisku mezi společníky nerovnoměrné, nesmí tento způsob rozdělení odporovat dobrým mravům
a musí být odůvodněný).

Podíl na zisk lze stanovit i pro členy dozorčí rady, jednatele či pro jiné osoby bez omezení (musí to však upravovat společenská smlouva).
Podíl na zisku je zdaňován zvláštní sazbou daně ve výši 15 % nebo je od srážková daně osvobozen.

Osvobození podílů na zisku
– pokud dceřiná společnost vyplácí mateřské společnosti podíly na zisku – § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP

Srážková daň musí být sražena při výplatě zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku.
Sražená daň se odvede do konce následujícího měsíce, kdy vznikla povinnost daň srazit.


Rozdělení zisku – účtování
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (čistý zisk, který se bude rozdělovat)

                    

příděl do rezervního fondu   431/421 – rezervní fond (již není povinnost dle ZOK vytvářet rezervní fond, avšak smlouva může stanovit jinak)
příděl do ostatních fondů   431/427 – ostatní fondy
navýšení ZK   431/419 – změny základního kapitálu
podíly na zisku společníkům  431/364 – závazky vůči společníkům při rozdělování zisku
srážková daň z podílů na zisku  364/342 – závazek vůči FÚ z titulu srážkové daně
nerozdělený zisk  431/428 – nerozdělený zisk minulých let
úhrada ztráty ze zisku    431/429 – neuhrazená ztráta minulých let

                 

Zálohy na podíl na zisku
– od 1. 1. 2014 existuje možnost vyplácet zálohy na podíl na zisku – § 40 ZOK (zákon o obchodních korporacích)
– obchodní korporace nesmí vyplatit zisk ani podíly na zisk, pokud by tím přivodila společnosti úpadek
– zálohy na podíl na zisku lze vyplácet jedině na základě mezitimní účetní závěrky (neuzavírají se účetní knihy, inventarizace se provádí jen pro účely vyjádření ocenění, ostatní kroky jsou stejné – odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, splatná výše daně – odhadovaná)
– mezitimní účetní závěrka podléhá povinnému auditu, pokud je společnost povinně auditována
– k výplatě zálohy nelze použít fondů účelově vázaných, jejichž účel nesmí společnost měnit

Max. částka zálohy na podíl na zisku k vyplacení: 
hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období
+ nerozdělený zisk z předchozích období  
+ ostatní fondy tvořené ze zisku
– ztráty z předchozích období
– povinné příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou

 
Příklad
Společnost sestavila mezitimní účetní závěrku k 30. 9. 2014 a chce vyplácet zálohy na podíl na zisku:
výsledek hospodaření běžného účetního období 1 000 Kč
nerozdělený zisk minulých let  500 Kč

Maximální částka k vyplacení je 1 500 Kč
Jednatel rozhodl o výplatě zálohy ve výši 1 000 Kč
Společníci jsou fyzické osoby – nutno zdanit i zálohy na podíl na zisku 15 % srážkovou daní

nový účet 432 – rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

rozhodnutí o výplatě zálohy 432/364          1 000
srážková daň    364/342             150
výplata společníkům  364/221             850
odvod srážkové daně  342/221             150

       

K 31. 12. 2014 byla sestavena řádná účetní závěrka:
VH běžného účetního období    1 500 Kč
zálohy na podíl na zisku           1 000 Kč

Zálohy na podíl na zisku se vykazují v pasivní položce A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku se znaménkem minus!
Zálohy na podíl na zisku se budou zobrazovat jako snížení vlastního kapitálu v pasivech.
Výplata zálohy na podíl na zisku se popíše v Příloze k účetní závěrce.

30. 5. 2015 se konala valná hromada, která rozhodla o výplatě podílů na zisk ve výši 1 200 Kč, zbývá tedy doplatit 200 Kč:

počáteční stav zisku k 1. 1. 2015   701/431          1 500
počáteční stav záloh na podíl na zisku 432/701          1 000
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku   431/364          1 200
zúčtování vyplacené zálohy     364/432          1 000
srážková daň  364/342              30
výplata čistého podílu  364/221            170
odvod srážkové daně  342/221              30
zbylý zisk zůstává nerozdělen 431/428            300

                          
    
                         
                                                
                                   
                                   
                          

 

Share Button
Publikováno 29.8.2014 / Téma: Společnost s ručením omezeným / 87 komentářů »

87 thoughts on “Rozdělení zisku, podíly na zisku, zálohy na podíly na zisku společnosti s ručením omezeným

 1. Stanislava Fiedlerová

  Dobrý den,
  vysvětlení dané problematiky je jasné, pro rozdělení zisku byl brán zisk z běžného roku, tedy účet 431. Pokud však VH rozhodne o vyšší částce, v daném případě i zisk z minulých let, bude použit i účet 428. Rozumím tomu dobře? Děkuji za odpověď.

  Přeji pohodový den,
  Stanislava Fiedlerová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   ano, samozřejmě je možné, že valná hromada rozhodne o rozdělení vyššího podílu na zisku – ale stále musí platit, že částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit limit uvedený v § 40 odst. 2 a § 161 odst. 4 ZOK (zákon o obchodních korporacích) – výpočet maximální částky je uveden i v článku. Jednatel firmy poté musí provést  tzv. test solventnosti a pokud by výplatou podílu na zisku přivodil společnosti úpadek, nesmí zisk vyplatit ani na něj vyplácet zálohy, i kdyby tak rozhodla valná hromada.

   Hezký den přeji, Königová

   1. Jana Konečná

    Dobrý den,prosím vás když si vyplácím za rok 2014 podíl ze zisku,musím odvést 15% dan nebo už je to osvobozené.děkuji konečná

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dobrý den, předpokládám, že mluvíme o podílech na zisku v případě fyzické osoby – daňového rezidenta České republiky – v tomto případě ANO, srážkovou daň ve výši 15 % z podílu na zisku je nutno srazit při výplatě, nejpozději však do třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy valná hromada schválila řádnou či mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Společnost je potom povinna sraženou daň odvést místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy měla společnost povinnost provést srážku daně.
     Pokud bychom mluvili o právnické osobě či daňovém nerezidentu, řešení by nebylo již tak jednoznačné. 
     Hezký den přeji, Königová

 2. Lenka Hardosova

  Dobrý den,
  lze místo peněz vyplatit jako podíl na zisku auto, které je ve vlastnictví s.r.o., ale není ještě celé odepsané. Jak by se tato situace řešila účetně.
  Děkuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   zákon o obchodních korporacích v § 161 odst. 1 říká: neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.
   Takže odpověď zní – ano, lze vyplatit podíl na zisku i v nepeněžité podobě, nutno však tento způsob upravit ve smlouvě popř. musíte mít písemné rozhodnutí valné hromady o tomto způsobu výplaty. Mohu Vám zpracovat písemné odborné stanovisko na Váš dotaz – jak by se tato situace řešila účetně. V případě zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký večer, Königová

 3. J.Korecká

  Dobrý den,moje danová poradkyně mě informovala,že za rok 2014 si již můžu u s.r.o. vyplatit podíl na zisku a již nemusím odvádět dan 15%,ale ted tady čtu ,že musím.děkuji za odpověď J.Korecká

 4. Jan Štecher

  Dobrý den, mám spol.s r.o. a chtěli bychom si vyplácet podíl na zisku průběžně každý měsíc – tedy zálohou. Jakým způsobem to mám provést v účetnictví, respektive je na vyplacení nějaký formulář který by se dal použít nebo se prostě udělá zápis o vyplacení který se následně přiloží k uzávěrce. Děkuji Štecher

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   institut výplata zálohy na podíl na zisku není určen k měsíčnímu pravidelnému příjmu. Vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku je podmíněno vždy sestavením mezitimní účetní závěrky – v první polovině roku, kdy ještě nemáte dokončenou a schválenou řádnou účetní závěrku, tedy těžko budete sestavovat mezitimní účetní závěrku. Tento institut tedy spíše předpokládá vyplacení záloh na podíl na zisku až v 2. polovině roku. Vezměte dále v úvahu tyto povinnosti: sestavit vždy před výplatou záloh na podíl na zisku mezitimní účetní závěrku, pokud máte povinnost auditu – i mezitimní účetní závěrka podléhá této povinnosti, vzít v úvahu test insolvence dle § 40 ZOK a max. výši zálohy na podíl na zisku, který je možno vyplatit. Dále mějte na paměti, že to jsou pouze zálohy – podíl na zisku ve formě zálohy je jen podmínečný do té doby, než bude zjištěn skutečný výsledek hospodaření za sledovaný rok a valná hromada schválí účetní závěrku a rozhodne o výplatě konečného podílu na zisku. Může se tedy stát, že společníci budou nuceni zálohu na podíl na zisku (nebo její část) společnosti vracet. Formulář na výplatu záloh na podíl na zisku žádný není, účetní řešení záloh najdete popsáné v článku. Přílohu k závěrce žádnou nepotřebujete, neboť vyplacené zálohy na podíl na zisku se vykazují v rozvaze – opět popsáno v článku. 
   Budete -li požadovat podrobnější písemné vyjádření k dané problematice, kontaktujte mě prosím na mailu.

   Hezký den přeji, Königová

   1. Eva Kalenská

    Dobrý den k tomuto dotazu bych se chtěla zeptat, zda zálohy na výplatu podílu na zisku musím pokaždé zdanit 15% nebo až při celkovém vypořádání? Děkuji.

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dobrý večer,

     pokud mluvíme o výplatě záloh na podíly na zisku fyzické osobě – podléhají vždy srážkové dani ve výši 15 % – nikoliv až při celkovém vypořádání.
     Hezký večer, Königová

 5. Ivana Müllerová

  Dobrý den,
  společnost, které vedu účetnictví, vyplatila podíl na zisku 3 společníkům – cizincům, daňovým nerezidentům. Nevím, jak postupovat
  ohledně srážkové daně, zda se vůbec v tomto případě odvádí.
  Děkuji, Müllerová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   mohu Vám napsat písemné vyjádření k Vašemu dotazu – v případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den přeji, Königová

   1. Viera Minarčíková

    Dobrý deň. Chcem Vás požiadať o informáciu.
    1./Česká spoločnosť vypláca podiely na zisku spoločníkovi – FO zo Slovenska,ktorá vlastní 20% podiel.
    Otázka: Spoločnosť je povinná odviesť 5% zrážkovú daň /smlouva o zamezení dvojího zdanění/ ak osoba má podiel 10% a vyšší?
    2./ Česká spoločnosť vypláca podiely na zisku spoločníkovi – FO z Česka,ktorá vlastní 20% podiel, je na materskej dovolenke. Otázka: spoločnosť odvedie 15% daň alebo si táto osoba podá daňové priznanie a zdaní tento príjem 15% daňou?

    Ďakujem za odpoveď

    Viera Minarčíková

 6. Tereza Jedličková

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak bude probíhat zdanění podílu na zisku, pokud se bude jednat o jednatele (právnickou osobu, rezidenta), popřípadě kam bude tato právnická osoba o podílu na zisku účtovat?
  Děkuji za případnou odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   k Vašemu dotazu Vám mohu zpracovat písemné odborné vyjádření. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

 7. MILENA BUREŠOVÁ

  DOBRÝ DEN, CHCI SE ZEPTAT, ZDA SE V PŘÍPADĚ S.R.O., KDE JE JEDINÝ JEDNATEL, KTERÝ SI VYPLÁCÍ PODÍL NA ZISKU Z S.R.O. PLATÍ KROMĚ 19% A 15% DANĚ JEŠTĚ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – V PŘÍPADĚ, ŽE JE TENTO JEDNATEL JEDINÝ JEDNATEL A MAJITEL S.R.O.

  DĚKUJI VÁM.

 8. Marta Gorusová

  Dobrý den,
  naše společnost má nerozdělený zisk z minulých let a zároveň vytvořilo dle stanov rezervní fond, který je určen pro úhradu případné ztráty. Ráda bych se zeptala, zda je možné v případě ztráty tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu a zároveň vyplatit podíly na zisku z nerozděleného zisku minulých let. Děkuji za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   nemohu odpovědět jednoznačně – neznám strukturu vašich ostatních zdrojů – teoreticky ano, ale musela bych mít podrobnější informace.
   Hezký večer, Königová
    

 9. Bohuslava Vitásková

  Dobrý den,
  s.r.o. podává daňové přiznání za 2014 k 30.6.15, ale společníci s.r.o. si vyplatili v 4/2015 zálohu z podílu na zisku za rok 2014. Jak je to zde s odvodem srážkové daně z této zálohy? Děkuji předem za informaci.
  Vitásková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   nerozumím dotazu – pokud podáváte daňové přiznání k 30. 6. 2015 za rok 2014 – vyplácí se do tohoto data (po schválení podílů valnou hromadou) podíly na zisku za rok 2014 (nikoliv zálohy) a vychází se z řádné roční závěrky. Další půl rok si lze vyplácet zálohy na podíly na zisku na rok 2015 a vychází se již z mezitimní účetní závěrky. Srážková daň se odvádí i ze zálohy na podílu na zisku (pokud se vyplácí fyzické osobě). K podrobnějšímu vyjádření mě můžete kontaktovat na mailu.
   Hezký večer, Königová

 10. Věra Muchová

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda lze vyplatit podíl na zisku jedinému společníkovi s.r.o. v hotovosti z pokladny.
  Děkuji za odpověď
  Věra Muchová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   pokud budou splněny všechny požadované zákonné podmínky pro výplatu podílu na zisku dle ZOK i podmínky dle zákona o omezení plateb v hotovosti – tak ano.
   Hezký den, Königová

 11. Pavlína Klímová

  Dobrý den, vedu účetnictví společnosti, která vyplatila podíl na zisku společníkovi – cizinci, daňový nerezident. Nevím, jak postupovat ohledně srážkové daně, zda se v tomto případě odvádí.
  Děkuji

  Klímová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   pokud jde o fyzickou osobu daňového nerezidenta – odpověď je ano, ale je nutno zohlednit i příslušnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pokud je uzavřena, popř. vzít v úvahu skutečnost, zda jde o platbu do daňového ráje.
   V případě podrobnějších informací mě můžete kontaktovat na mailu a domluvit si osobní či písemné konzultace.
   Hezký večer, Königová

 12. Lenka Guňková

  Dobrý den, ve Vašich odpovědích jsem se dočetla, že se může vyplatit podíl na zisku společníkům i hotově. Dle firemního právníka to od roku 2015 již nelze. Co je tedy dobře?
  Děkuji za odpověď.
  Lenka Guňková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   zákon o obchodních korporacích říká, že se podíl na zisku vyplácí v penězích (neurčí-li smlouva nebo stanovy jinak). Není zde omezení výplaty podílu na zisku na bezhotovostní platbu.
   Jediné co musíte vzít v úvahu je zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti – dle tohoto zákona nesmí hotovostní platba překročit částku 270 000 Kč (platné od 1. 12. 2014 – do té doby byla částka 350 000 Kč). Pokud jste si tedy schválili k výplatě podíl na zisku vyšší než 270 000 Kč, opravdu ho nelze vyplatit v hotovosti a je nutno provést bezhotovostní platbu.
   Hezký den přeji, Königová

 13. Kateřina Kratochvílová

  Dobrý den, prosím, jaký účetní případ se účtuje na účet 596? Moc děkuji!

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   účet 596 – Převod podílu na HV společníkům – se používá ve veřejné obchodní společnosti (při rozdělování účetního zisku na společníky v.o.s.) a v komanditní společnosti (při rozdělování zisku komplementářům).
   Pro případné podrobnější vyjádření mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den přeji, Königová

   1. Kateřina Kratochvílová

    Děkuji, to mi stačí. Přemýšlela jsem, proč by se rozdělení zisku u s.r.o. účtovalo do nákladů… Pokud tedy rozděluji HV část společníkům a částečně “umořuji” ztráty z minulých let, účtuji 431/428 a 431/364, nakonec vyplatím 364/221. Je to tak? Mockrát Vám děkuji!

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dobrý den,
     o rozdělení výsledku hospodaření ve společnosti s ručením omezeným pojednává celý článek nad komentáři.
     Hezký den, Königová

 14. Radek Braum

  Dobrý den,
  pokud rozhodne Valná hromada o výplatě zisku, zápis z této Valné hromady musí být přílohou Daňového přiznání nebo se tento zápis z Valné hromady musí dokládat Finančnímu úřadu
  Děkuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   nikoliv. Návrh na rozdělení zisku (nebo vypořádání ztráty) a jejich konečnou podobu je nutno uložit do sbírky listin dle § 66 písm. c) a § 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
   Hezký den přeji, Königová

 15. Martin Svoboda

  Dobrý den,
  prostudoval jsem si shora uvedené, přidal něco málo vlastních znalostí a chtěl bych pokud možno požádat o potvrzení správnosti mého názoru:
  Účtuji tuzemskou s.r.o. mající již více než dva roky jediného společníka – německou GmbH a jediného německého jednatele.
  V případě vyplacení zisku německé GmbH (matce) jednatel dceřiné s.r.o. neověřeně podepíše rozhodnutí valné hromady o výplatě zisku matce. Poté může být výplata zisku matce realizována (časový limit, do kdy musí výplata být realizována není) s tím, že není žádná srážková daň a jedinou povinností je uložit rozhodnutí VH do sbírky listin. Je to tak správně?
  Děkuji za odpověď
  Svoboda

 16. Pavel Vítek

  Dobrý den,
  jak je to s výplatou zisku společníkům, kteří ke konci roku(31.12) skončí, když roční závěrka je k dispozici defakto až následující rok, kdy už společníky nejsou ? díky

 17. Tomáš Kramár

  Dobrý den,
  zvažujeme s kolegou, zda si ke společnému podnikání založit s.r.o. nebo v.o.s. a v několika článcích jsem četl, že vyplácení záloh na podílu na zisku má být ve v.o.s. jednodušší než v s.r.o.
  Váš výklad k s.r.o. je jasný, můžete prosím napsat, v čem je postup u v.o.s. jiný?
  Předem děkuji

 18. Eva Korelusová

  Dobrý den. Dcera založila s kamarádkou s.r.o. zubní ordinaci. Když vše začalo dobře fungovat, snaží se ji kamarádka s manželem nevybíravě vyhnat. Jsou dvě jednatelky. Pokud nebude při odchodu kamarádka souhlasit s valnou hromadou a nedovolí dceři vyplacení dosaženého zisku, dá se s tím něco dělat? To pracuje do odchodu zadarmo? Děkuji za odpověď, nevíme si rady.

 19. Jiří Pěcha

  Dobrý den Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Jednatel jediný podílník v s.r.o. si koncem roku 2015 vyplatil 100 000,- podíly na zisku. Jednatel zároveň podniká jako FO. Jakým způsobem je tato částka zdaňována? Kdo odvede daň (s.r.o. /jednatel jako FO), jak bude tato částka zaúčována a kde bude tato částka uvedená v daňovém přiznání? Případně jaké další povinnosti z této operace máme? Mnohokrát děkuji za odpověď Pěcha Jiří

 20. Pavel

  Dobrý den,
  jsem jediným jednatelem a majitelem společnosti sro. Za rok 2015 byl poprvé vykázán zisk. Je možné tento zisk nevyplácet a nechat ho jako navýšení financí ve firmě? Pokud ano, platila by se daň 15% nebo by se tak daň neplatila? Předem děkuji za odpověď a omlouvás se za hodně neodborný dotaz. Pavel V.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud ponecháváte čistý zisk, již po zdanění daní z příjmů právnických osob, pro potřeby firmy, není důvod uplatňovat srážkovou daň. Ta se uplatňuje na vyplácené podíly na zisku.
   Hezký den, Königová

 21. Kovář

  Dobrý den, prosím o jednoduchou odpověď. Založil jsem s.r.o. kde jsem sám, podnikám ve službách. Za službu jsem fakturoval větší částku, peníze jsou na firemním účtu. Můžu si libovolnou částku převést kdykoliv na soukromý účet nebo tam musí zůstat nějaký rezerva? Díky moc. Kovář

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   jednoduchá odpověď zní: nemůžete. V případě vysvětlení nebo podrobnějšího vyjádření mě kontaktujte prosím na mailu.
   Hezký den přeji, Königová

 22. Petra Novotná

  Dobrý den, je možný postup, kdy jednatel (jediný majitel) schválil v květnu účetní závěrku s tím, že zisk jde na 428. V červnu se ale rozhodl, že chce podíl na zisku a provedl novou VH a část zisku ze 428 si chce nechat vyplatit? Původní rozhodnutí už je na KS.
  Děkuji za odpověď. Novotná

 23. Ondřej

  Dobrý den,

  zda jsem dobře pročetl konverzace a pochopil, že pokud jsou oba jednatelé a zároveň majitelé s.r.o. právnické osoby, nepodléhá jejich rozdělený zisk srážkové dani?! Děkuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   za splnění všech podmínek podle ZDP ano. K odpovědi je však potřeba znát podrobnější informace: typ právnické osoby, daňové rezidentství, dobu držby podílu, výši podílu na základním kapitálu, apod.
   V případě podrobnější písemné odpovědi mě kontaktujte na mail.
   Hezký den, Königová

 24. O.Krásl

  Dobrý den,
  pokud tedy dle Vaší výše uvedené odpovědi “podíl na zisku nepodléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění”, pak také není nutné výši podílu na zisku po zdanění pro fyzickou osobu – společníka s.r.o. – hlásit v podobě Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) na příslušnou OSSZ. Je to tak? Děkuji za potvrzení či vyvrácení tohoto názoru.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   v ELDP se vykazuje doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok (v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti). Váš názor si tedy na základě této informace už můžete vyvrátit či potvrdit sám. Komentáře pod příslušným článkem jsou primárně zaměřeny na příspěvky týkající se daného článku.
   V případě, že máte zájem o podrobnější konzultace, kontaktujte mě prosím na mailu.
   Hezký den mějte, Königová

 25. Tomas Lejcek

  Dobrý den
  Pokud to chapu tak pokud vyplatim podil na zisku SRO za rok 2015 fyzicke osobe tak musim danit 15% srazkovou dan. Fyzicka osoba ma tedy prijem v roce 2016. Jde tuto odvedenou dan zmensit o danove odecitatelne polozky pri danovem priznani fyzicke osoby v roce 2016?
  nebo je specialni dan odvedena a neuvadi se danovem priznani za rok 2016?
  Dekuji

 26. Antonín K.

  Dobrý den,
  prosím Vás můžete mi potvrdit informaci, že v případě, že mám v a.s. rezervní fond, který je v současné chvíli ve výši 15% ZK a dle stanov má být ve výši 10%, mohu převyšující část RF převést na účet nerozděleného zisku z minulých let, případně ponechat RF ve výší 15% aniž by to mělo pro společnost nějaké důsledky?

  Děkuji mnohokrát.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   potvrzuji Vám, že pro společnost nebude mít ani jedna popsaná varianta žádné daňové dopady ani jiné důsledky.
   Hezký večer, Königová

 27. Hana T.

  Dobrý den,
  za rok 2015 jsme poprvé dosáhli v s.r.o. s jediným společníkem zisku z kterého se dá vyplatit podíl po odečtení ztrát z minulých let, ale vypadá to, že jsme prošvihli termíny pro výplatu podílu.
  Opravdu lze výplatu podílu schválit max do 6 měsíců od konce účetního období (tedy do 30.6.) s následným termínem výplaty max do 3 měsíců (tedy do 30.9.) bez možnosti výplaty později?
  Ale jestli jsme termíny pro výplatu podílu z loňského zisku prošvihli, může si společník vyplatit podíl i ze zisku z roku 2015 společně s podílem ze zisku z roku 2016 zase do 30.9.2017?
  Jaký může být v případě jednočlenné s.r.o. postih za porušení těchto termínů?
  Předem moc děkuji za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   dle § 181 odst. 2 ZOK je nutné, aby se valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku s.r.o. konala do 6 měsíců po skončení účetního období. Na této valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku je třeba rozhodovat o výplatě podílů na zisku. V druhé polovině roku si potom můžete – za splnění všech podmínek dle ZOK – vyplatit zálohy na podíl na zisku na rok 2016, popř. si lze vyplatit konečné podíly na zisku za rok 2016 až v následujícím roce 2017. Zda to bude zisk z roku 2015 či 2016 je už irelevantní.
   Hezký den přeji, Königová

 28. Dagmar

  Dobrý den,
  je možné schválit při řádné valné hromadě 30.6.2016 výplatu podílů na zisku za rok 2015 až 15.12.2016 a odvést 15% sr. daň v lednu 2017. Děkuji za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   takto postupovat nelze. Účetní závěrka musí být schválena valnou hromadou nejpozději do 30.6. následujícího roku, pokud se budou rozdělovat podíly na zisku, musí rozhodnout tato valná hromada o jejich rozdělení. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li společenská smlouva či valná hromada jinak. Potud byste podmínky splňovali. Společnost však musí srážkovou daň srazit při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada o rozdělení zisku rozhodla (bez ohledu na to, že podíly ještě vyplaceny nebyly). Pokud se valná hromada konala 30.6. – nejzazší termín srážky daně je 30.9. Odvést sraženou daň je pak společnost povina do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla povina provést srážku – v daném případě nejpozději do 31.10.
   Hezký den přeji, Königová

 29. Dagmar

  Dobrý den,

  prosím ještě o informaci, zda je v tom případě možné svolat v prosinci 2016 mimořádnou valnou hromadu a na ní schválit vyplacení podílů v prosinci 2016.
  Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, 
   podle stávající judikatury může valná hormada rozhodnout o rozdělení zisku pouze do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, poté již účetní závěrka nedává reálný obraz účetnictví společnosti. V dalších 6 měsících roku lze sestavit mezitimní účetní závěrku a vyplatit si zálohy na podíly na zisku na daný rok, avšak za podmínek stanovených zákonem – viz článek.
   Hezký den, Königová

 30. irena

  Dobrý den, je jediný společník s.r.o. a v účetníctví je nerozdělený zisk minulých let(2mil.),je možné část zisku (150tis.) vyplatit v prosinci 2016, a odvést srážkovou daň v lednu 2017.

 31. Jana Mužíková

  Dobrý den,
  firma má tři jednatele, je nutné vyplatit podíl ze zisku všem jednatelům současně nebo je možné valnou hromadou ustanovit postupné vyplácení?
  Děkuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud je jednatel společník, rozdělení zisku určuje společenská smlouva. Není přípustné některého společníka z podílu na zisku zcela vyloučit, ale v postupném vyplácení nevidím problém, pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak.
   Pokud jednatel není společník – mezi jiné osoby než společníky lze rozdělit zisk jen pokud to společenská smlouva výslovně připouští.
   Hezký den přeji, Königová

   1. Jana Mužíková

    Ano, všichni jednatelé jsou zároveň společníci. Takže pokud se valnou hromadou ustanoví termíny pro výplatu podílu jednotlivých společníků, může se i překročit zákonná 3 měsíční lhůta pro výplatu? Srážkovou daň, ale předpokládám, musíme odvést v té lhůtě 3 měsíců? Velice děkuji za odpověď

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dle § 34 odst. 2 ZOK (zákon o obchodních korporací) je podíl na zisku splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení, pokud společenská smlouva nebo valná hromada neurčí jinak. 
     Termín odvodu srážkové daně musíte samozřejmě dodržet, bez ohledu na to, zda podíly na zisku byly vyplaceny či nikoliv.
     Hezký den, Königová

 32. Kornasová

  Dobrý den,
  na základě rozhodnutí jediného společníka došlo k vyplacení podílu na zisku. Co nastane v situaci, když 3 měsíce po rozhodnutí zjistíte, že pro vyplacení celé částky podílu na zisku nemáte fin. prostředky? Daň předpokládám odvést společnost musí, ale co s podílem.
  Děkuji za odpověď a přínosný článek
  Kornasová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud firma nemá peněžní prostředky na výplatu podílů na zisku, nemělo vůbec dojít k jejich odsouhlasení.
   Hezký den, Königová

 33. Zuzana Jarošová

  Dobrý den,
  máme s manželem s.r.o., kde jsme byli oba zaměstnáni. Srážkovou daň z vyplacených podílů na zisku tedy odváděla firma. Nyní již ke společnosti, kterou vlastním z 50% nemám zaměstnanecký vztah. Jak to bude se srážkovou daní z případných podílu na zisku?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud jste fyzická osoba společník s.r.o., tak podíly na zisku vždy podléhají 15 % srážkové dani bez ohledu na to, zda máte uzavřen s danou společností zaměstnanecký poměr či nikoliv.
   Hezký den, Königová

 34. Petr Kývala

  Dobrý den,
  aktuálně řešíme jak správně vyplatit a zdanit podíl ze zisku jednateli, který není společníkem.
  Jednatel má smlouvu o funkci, ve které je uvedeno, že má nárok na vyplacení podílu. Není vůči firmě v zaměstnaneckém poměru a jde o fyzickou osobu. Máme zápis z valné hromady o rozdělení zisku na nerozdělelný a vyplacení podílu jednateli.
  Odvede se v případě jednatele pouze srážková daň 15% nebo se v tomto případě vyplacení zisku řídí běžnou výplatou mzdy (záloha na daň, soc. a zdrav. pojištění)?
  Řešíme s několika poradci a jejich názory se zde hodně rozcházejí.
  Předem moc děkuji za Váš názor.Petr Kývala

 35. Radim

  Dobrý den
  Jsem pouze jednatelem ve společnosti s.r.o a chci rozdělit zisk z minulých let jedinému společníkovi – právnické osobě sro platím zde za vyplacení zvláštní sazbu daně ?
  Ve druhé společnosti jsem jediným společníkem
  A následně si zisk vyberu standartně se srážkovou daní.Otázka nebudu muset platit 15 % dvakrát?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   mohu Vám nabídnout osobní konzultace na dané téma.
   V případě zájmu mě prosím kontaktujte již na mailu.
   Děkuji a přeji příjemný den, Königová

 36. David Otruba

  Dobrý den, existuje prosím pro srážkovou daň nějaký formulář pro FÚ? Všemu rozumím, ale nevím jak prakticky provést vůči FÚ. Co jim poslat? Děkuji moc

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den pane Otrubo,

   mluvíme-li o srážkové dani z podílů na zisku fyzickým osobám (společníkům), daňovým rezidentům – platí se místně příslušnému FÚ ve výši 15 % z hrubého podílu na zisku v termínu, který je v článku uveden.
   Formulář se vyplňuje a zasílá až po skončení roku, (do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku) jedná se o: Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
   V případě podrobnější konzultace mě prosím kontaktujte na mailu.
   Příjemný den, Königová

 37. Pavel Jirák

  Dobrý den, prosím o radu jak si co nejjednodušeji vyplatit podíl na zisku. Jsem jediný společník a s bratrem jsme oba jednatelé. Je možné vyplatit zisk i jen jednomu jednateli a co je jednodušší, jestli společníkovi a nebo jednateli? Pokud jsem jediný společník, je nutné dělat valnou hromadu a nebo postačí jen společníkem vytvořený a potvrzený zápis o vyplacení podílu na zisku? A ještě prosím o informaci, jestli při vyplacení podílu na zisku nyní, může odvést daň 15% společnost v DP za tento rok? Mnohokráte děkuji za radu.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den pane Jiráku,
   běžně se vyplácí podíl na zisku společníkům s.r.o. Pokud chce vyplatit společnost podíl na zisku i nespolečníkům (např. jednateli společnosti s.r.o., který není společníkem), musí být toto upraveno ve společenské smlouvě (§ 34 zákon o obchodních korporacích). Jediný společník s.r.o. zpracuje tzv. Rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady – kde schválí účetní závěrku za rok 2019 a rozhodne, jak naložit s čistým ziskem. Srážková daň se samozřejmě odvádí – viz článek výše.
   Hezký den, Königová

 38. A Novak

  Dobry den,

  vlastnim jiz sedmym rokem podil ve firme v USA, sam jsem ceskym danovym rezidentem. Firma se nyni rozhodla vyplacet podil ze zisku. Jakym zpusobem mam tento podil zdanit v CR (pripadne, je zde nejaky casovy test?)? Mam ci musim tuto prijatou castku nahlasit financnimu uradu nebo pridat do danoveho priznani?

  Dekuji za radu a preji prijemny den.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den pane Nováku,

   podíl na zisku bude již v USA zdaněný – musíte mít k dispozici potvrzení od US správce daně o dani zaplacené v USA a hrubou nezdaněnou částku přiznat jako český daňový rezident v ČR přiznání k dani z příjmů.
   Daň zaplacenou v USA si potom budete moct započíst na celkovou daňovou povinnost vypočtenou ze všech Vašich příjmů, které jste obdržel za dané zdaňovací období.
   Jako český daňový rezident máte povinnost přiznávat v ČR veškeré Vaše (i celosvětové) příjmy.

   Přeji příjemný den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *