Bezúplatné příjmy fyzických osob

Bezúplatné příjmy – příjmy získané dědictvím a darováním – jsou od 1. 1. 2014 včleněny do zákona o daních z příjmů. Daň dědická a darovací byla zrušena.

 

Příjmem se rozumí jak peněžní tak nepeněžní příjem.
Nepeněžní příjmy se pro účely daně z příjmů budou oceňovat:
a) dle zákona o oceňování majetku
b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu,
a toto plnění bude stanoveno na dobu neurčitou, na dobu života člověka nebo na dobu delší než 5 let

MAJETKOVÝ PROSPĚCH
– předmětem daně z příjmů není tzv. majetkový prospěch získaný vydlužitelem při bezúročné zápůjčce, vypůjčitelem při výpůjčce a výprosníkem při výprose – § 3 odst. 4 písm. j) ZDP (stejný daňový režim mají i bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci!)


PŘÍJMY ZÍSKANÉ DĚDICTVÍM

– jsou předmětem daně z příjmů, avšak dle § 4a písm. a) ZDP – bezúplatné příjmy nabyté dědictvím – jsou od této daně osvobozeny (nerozlišuje se již od koho bylo dědictví nabyto)


PŘÍJMY ZÍSKANÉ DAROVÁNÍM

Předmětem daně z příjmů jsou dary:
– dar poskytnutý zaměstnanci se bude zdaňovat v § 6 ZDP jako příjem ze závislé činnosti
– dar poskytnutý podnikateli se bude zdaňovat v § 7 ZDP jako příjem ze samostatné činnosti
– dar poskytnutý nepodnikateli (pokud nebude osvobozen) se bude zdaňovat v § 10 (§ 10 odst. 1 písm. n) ZDP)

VÝJIMKA: § 3 odst. 4 písm. f) ZDP – bezúplatný převod zemědělské farmy mezi blízkými osobami není předmětem daně.
Podmínkou je, že osoba blízká musí pokračovat v zemědělské činnosti alespoň 3 roky – při porušení této podmínky se tyto bezúplatné příjmy stanou předmětem daně a zpětně se dodaní)

Osvobozené bezúplatné příjmy dle § 4a
– bezúplatné příjmy obmyšleného z majetku, který byl vyčleněn do svěřenského fondu pro případ smrti (až zakladatel zemře, připadne majetek obmyšleném – svěřenský fond § 1448 – § 1474 NOZ; v jiném případě je příjem obmyšleného ze svěřenského fondu zdanitelným příjmem dle § 10 odst. 1 písm. m) – pokud nebude dle § 10 odst. 3 písm. d) (v rámci rodiny) osvobozeno – viz níže
– nabytí vlastnického práva k bytové jednotce od bytového družstva dle zákona o převodu bytových jednotek oprávněným členem družstva
– dary pro zařízení na ochranu opuštěných zvířat – bezúplatný příjem musí být použit
k provozu tohoto zařízení (dary zdravotnickým zařízením a fyzickým osobám provozujícím školy se již zdaňují!)
– dar, který bude prokazatelně použit na zvýšení nebo změnu kvalifikace poplatníka, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené či přímé poskytnutí takové pomůcky
– dary na humanitární nebo charitativní účely nebo z veřejné sbírky
– bezúplatné příjmy z nabytí majetku použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby

Osvobozené bezúplatné příjmy dle § 10 odst. 3 písm. d)
bod 1 – dary od příbuzného v linii přímé a vedlejší (sourozenec, teta, strýc, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela, manžel rodičů)
bod 2 – dary od osoby, se kterou žil poplatník nejméně po dobu jednoho roku před získáním daného daru ve společně hospodařící domácnosti
bod 3 – bezúplatné příjmy obmyšleného z majetku, který byl vyčleněn do svěřenského fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2
bod 4 – příležitostné dary, jejichž hodnota nepřesáhne 15 000 Kč

Darování do zahraničí
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14 ZDP – bezúplatné příjmy – se považují za příjmy ze zdrojů na území ČR, pokud dárce bude rezidentem v ČR.
Pokud nebudou tyto dary dle § 10 odst. 3 písm. d) osvobozeny, budou se zdaňovat srážkovou daní ve výši 15 % (§ 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP)

Vzájemné darování!
Bylo-li ujednáno, že i dárce bude obdarován, jedná se pro účely daně z příjmů o koupi nebo směnu! § 21c odst. 2 ZDP

Share Button
Publikováno 9.9.2014 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / 10 komentářů »

10 thoughts on “Bezúplatné příjmy fyzických osob

 1. Míla

  Dobrý den,chtěla bych darovat synovi byt je psaný na mě/matka/nebydlím tam, syn tam má trvalý pobyt 1a půl roku. Zajímá mě jestli budu platit dan z příjmu.Byt je nový /2roky/ mám ho v osobním vlastnictví.Když se ptám,každý říká něco jiného. děkuji Kordošová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, pokud daruje matka synovi nemovitost (jen vztah matka x syn), dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Syn nemusí podávat daňové přiznání. Pokud by byl osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, je syn povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém osvobozený příjem obdržel – nová povinnost dle § 38v ZDP. 
   Hezký den, Königová

 2. Petr

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud se bude jednat o vzájemné darování nemovitosti mezi příbuznými, vztahuje se osvobození daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí ? děkuji předem za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den – vzájemné darování nemovitostí je od roku 2014 z hlediska daně z příjmů a z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí posuzováno jako směna nemovitostí (jde tedy o úplatný převod, nikoliv o darování) – jinými slovy – vzájemné darování nemovitostí je předmětem daně z příjmů i předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Zda však bude konkrétní převod daných dvou nemovitostí osvobozen od výše uvedených daní nemohu říci, neboť k tomu nemám dostatečné informace. Skutečnost, že vzájemné darování nastává mezi příbuznými, je v tomto případě irelevantní.
   K posouzení Vaší konkrétní situace mě lze kontaktovat na mailu.

   Hezký den přeji, Königová

 3. Ace

  Dobrý den.
  Mám jinou otázku, na darování do zahraničí. a co když máme se zahraničím smlouvu o zamezení dvojího zdanění. například Kypr a my darujeme náš obdchodní podíl, jako FO v ČR, z naší PO v ČR, Kyperské PO.

 4. Martina Fucikova

  Dobrý den,chci se zeptat,jak postupovat z FO převod majetku (stroje,budovy k podnikání) na nově vzniklou právnickou osobu,stejný obor podnikání,rodinná firma ,obě firmy?Lze dar nebo bezúročná zápůjčka nebo pouze kupní smlouva dle oceňovacích standardů nebo nájemní smlouvy,co se jeví jako nejvýhodnější,to bude ukončena činnost postupně?Děkuji M.F.

 5. Marie

  Dobrý den,
  sestra mi chce darovat částku 2 mil. Kč jako náhradu za ponechání podílu z dědictví. Chápu správně, že se jedná o bezúplatný příjem a nepodléhá ani zdaňovací, ani nahlašovací povinnosti? A nebude proti ničemu, pakliže sepíšeme Smlouvu o fin. vypořádání? Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *