Účetní a daňové odpisy hmotného majetku

Článek poukazuje na odlišný přístup a pohled v účetnictví a v daních, co se týká hmotného majetku a jeho odepisování.

 

Hmotný majetek (dále jen HM) je pojem ze zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) – samostatné hmotné movité věci jsou limitovány vstupní cenou: vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a jejich doba použitelnosti delší než 1 rok; budovy a stavby jsou vždy HM bez ohledu na cenu.
Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) je pojem dle účetních předpisů – je to takový majetek, jehož vstupní cena je vyšší nad určitý hodnotový limit, který si účetní jednotka sama stanoví vnitropodnikovou směrnicí a jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok.
DHM se postupně opotřebovává, opotřebení vyjádřené v Kč se nazývá odpis.
Při pořízení DHM nelze tudíž vstupní cenu uplatnit jednorázově v nákladech, uplatňuje se do nákladů postupně v jednotlivých letech, a to prostřednictvím odpisů.
Souhrnná výše odpisů nesmí převýšit vstupní cenu majetku.
Majetek odpisuje odpisovatel – většinou vlastník.
Odpisování lze zahájit po uvedení majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání a řádně zaevidovaného (inventární karta, protokol o zařazení do užívání).

Odpisy rozlišujeme:
1) daňové odpisy
2) účetní odpisy

Daňové odpisy
jsou upraveny v ZDP, jsou jednotné pro stejné druhy majetku
Účetní odpisy
jsou upraveny vnitropodnikovou směrnicí a účetním odpisovým plánem, účetní jednotka si výpočet stanoví dle skutečné doby používání majetku, účetní odpisy by měly odpovídat konkrétnímu opotřebení majetku v konkrétních podmínkách daného podniku
 
Příklad:
hodnotový limit pro zařazení do DHM je dle vnitropodnikové směrnice:
1. 30 000 Kč
2. 40 000 Kč
3. 50 000 Kč
ad 1) hodnotový limit pro zařazení majetku do DHM je nižší než stanoví ZDP
majetek v hodnotě 35 000 Kč bude tedy pro účely účetnictví DHM, pro účely ZDP to není HM
v účetnictví se tedy budou uplatňovat účetní odpisy, daňově se majetek neodepisuje – uplatňuje se však v tomto případě postup dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP a do daňových nákladů vstupují účetní odpisy

ad 2) hodnotový limit pro zařazení majetku do DHM je stejný jako v ZDP
majetek v hodnotě 42 000 Kč bude pro účely účetnictví DHM, pro daňové účely HM
tento majetek se bude tedy odepisovat jak v účetnictví – uplatní se účetní odpisy, tak v daních – uplatní se daňové odpisy

ad 3) hodnotový limit pro zařazení majetku do DHM je vyšší než stanoví ZDP
majetek v hodnotě 45 000 Kč nebude pro účely účetnictví DHM, lze ho uplatnit jednorázově
v nákladech, pro účely daňové se však musí odepisovat a zahrnout do daňových nákladů prostřednictvím odpisů.
 

ÚČETNÍ ODPISY
Měly by odpovídat skutečnému opotřebení majetku v konkrétním podniku, odpisy si stanoví účetní jednotka sama a upraví v odpisovém plánu
– časové účetní odpisy se počítají s přesností na měsíce
– výkonové odpisy se stanoví dle předpokládaného výkonu za celou dobu životnosti majetku
– účetní odpisy se účtují
– jsou povinné a nelze je přerušit

Příklad na časové účetní odpisy
Společnost nakoupila v září 2017 kopírovací stroj za 180 000 Kč, zařadila ho ihned do užívání a stanovila životnost stroje na 36 měsíců. Dále stanovila, že zahájení odepisování je od prvého dne následujícího měsíce, kdy byl majetek pořízen a zařazen do užívání.
Výpočet:
měsíční odpis:                     180 000/36 = 5 000
účetní odpis za rok 2017:      5 000 x 3 = 15 000 Kč

Příklad na výkonové účetní odpisy
Společnost nakoupila strojní zařízení za 80 000 Kč. Předpokládaný výkon za celou dobu životnosti 10 000 ks.
Výpočet:
v prvním roce společnost vyrobila 1 000 ks, ve druhém roce 1 500 ks
Odpis na 1 ks:                 80 000/10 000 = 8 Kč/1ks
účetní odpis v 1. roce:            8 x 1 000 =   8 000 Kč
účetní odpis ve 2. roce:          8 x 1 500 = 12 000 Kč

Další alternativy účetního odepisování:
Komponentní odepisování – § 56a Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Komponenta – určená část majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění
celého majetku a liší se významně i její doba použitelnosti (je kratší, potřebuje častější výměnu).
Komponenta se odepisuje samostatně od ostatních částí majetku.
Při výměně komponenty dojde v účetnictví ke snížení vstupní ceny majetku o cenu vyřazované komponenty a ke zvýšení o cenu nově zařazené komponenty.

Účetní odpis se zbytkovou hodnotou – § 56 odst. 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Účetní jednotka může při účetním odepisování zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu, což je kladná odhadovaná částka, kterou by mohla účetní jednotka získat v okamžiku předpokládaného
vyřazení majetku např. prodejem.
Zbytkovou hodnotu by měla účetní jednotka aktualizovat s ohledem na informace zjištěné při inventarizaci (např. nebude možno daný majetek již prodat za stanovenou zbytkovou hodnotu, protože byla nadhodnocena).


DAŇOVÉ ODPISY
Pro účely výpočtu daně z příjmů je však nutné vycházet z odpisů daňových dle ZDP.
Na daňovém přiznání se pak vyčíslí kladný nebo záporný rozdíl účetních a daňových odpisů, jako položka, o kterou se upraví účetní výsledek hospodaření.

Postup:
– zatřídění majetku do odpisové skupiny dle § 30 ZDP a přílohy č. 1 ZDP
– určení způsobu odepisování – rovnoměrný odpis § 31 ZDP, zrychlený odpis § 32 ZDP, popř. odpisy zvýšené v prvním roce o 10 % (resp.15 %, 20 %) vstupní ceny

– daňové odpisy se počítají jako roční – odpis ve výši ročního odpisu lze uplatnit u HM evidovaného ke konci příslušného zdaňovacího období
– daňové odpisy není povinen poplatník uplatnit – je to jeho právo, nikoliv povinnost a lze je i přerušit popř. nezahájit – § 26 odst. 8 ZDP nebo neuplatnit plnou výši rovnoměrných odpisů
– stanovená doba odepisování je minimální
– majetek vyloučený z odepisování je upraven v § 27 ZDP
– odpisy fotovoltaických elektráren najdeme v § 30b ZDP – nelze je přerušit
– časové odpisy v § 30 odst. 4, 5, 6 ZDP – nelze je přerušit
– výkonové odpisy v § 30 odst. 5 ZDP (matrice, zápustky, formy, modely, šablony) – nelze je přerušit

Základní rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy:

Odlišnosti

Účetní odpisy

Daňové odpisy

 Limit ceny u movitých věcí

v kompetenci účetní jednotky

vyšší než 40 000 Kč

 Doba odepisování

odpovídá skutečnému opotřebení

dle ZDP, jednotné pro všechny účetní jednotky

 Výše odpisu

s přesností na měsíce

roční odpisy (s výjimkou časových
a výkonových odpisů)

 Povinnost

Ano 

Ne

 Možnost přerušení

Nelze přerušit

Lze přerušit (pokud to nejsou časové či výkonové odpisy)


Z výše uvedeného vyplývá, že účetní odpisy jsou a musí být odlišné od daňových odpisů.
Příklad:
Společnost nakoupila v prosinci 2017 kopírovací stroj za 180 000 Kč, zařadila ho ihned do užívání a stanovila životnost stroje na 36 měsíců. Dále stanovila, že zahájení odepisování je od prvého dne následujícího měsíce, kdy byl majetek pořízen a zařazen do užívání.
Účetní odpisy se budou počítat až od ledna, účetní odpis za rok 2017 tedy nebude uplatněn, daňově lze však uplatnit celý roční odpis, pokud bude majetek evidován ke konci příslušného zdaňovacího období (v případě kalendářního roku – k 31.12.2017).

 

Často se také liší vstupní cena pro účely účetnictví a tudíž pro výpočet účetních odpisů a daňová vstupní cena pro účely výpočtu daňových odpisů (např. při odkoupení majetku na základě finančního leasingu, pokud nejsou dodrženy podmínky dle ZDP; v případě ukončení nájmu, kdy nájemce provedl technické zhodnocení na pronajatém majetku se souhlasem pronajímatele a pronajímatel nájemci nezaplatí náhradu; v případě přijetí účelového peněžního daru na pořízení DHM, apod.).

V některých případech je účetní jednotka povinna zahájit účetní odpisy, daňové odpisy však zatím uplatnit nemůže (např. kupní smlouva s výhradou vlastnictví – daňové odpisy lze uplatnit až po úplném zaplacení).

V jiných případech je účetní jednotka povinna pokračovat v započatém daňovém odepisování ze vstupní ceny, ze které odepisoval původní vlastník, účetní odpisy si však stanoví sama.
Pokračování v započatém odepisování § 30 odst. 10 ZDP, příklady:
– právní nástupce poplatníka (dědic) a nástupnická obchodní korporace (korporace vzniklá fúzí)
– obchodní korporace u HM nabytého vkladem společníka, u kterého byl tento majetek v OM
– HM nabytý vkladem tichého společníka, který měl tento majetek v OM a zpětné nabytí
– poplatník, který nabyl právo k užívání movitého HM smlouvou o výpůjčce, a to po dobu zajištění dluhu převodem práva k tomuto majetku
Původní vlastník i následný vlastník uplatní pouze polovinu ročního odpisu
Je nutné od původního vlastníka převzít: vstupní cenu, zůstatkovou cenu, odpisovou skupinu, dobu odepisování, způsob odepisování.
 

Správným nastavením účetní vstupní ceny a účetních odpisů docílíte pravdivého a reálného účetního výsledku hospodaření, který je významným ukazatelem především pro vás – majitele firem, akcionáře, společníky, účetní, manažery a v neposlední řadě i pro potencionální investory či banky.
Daňová vstupní cena a daňové odpisy zase ovlivňují výši zaplacené daně.
Tento odlišný přístup a pohled je nutno respektovat.
 

Share Button
Publikováno 15.8.2017 / Téma: Daň z příjmů, Účetnictví / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *