Cenné papíry a podíly v účetnictví

Článek se zaměřuje na cenné papíry pouze z účetního hlediska – na evidenci cenných papírů, jejich oceňování a účtování.
Daňové hledisko v článku řešeno není.
V případě Vašeho zájmu Vám ráda poskytnu více informací.

 

Cenné papíry a podíly lze z účetního hlediska dělit na:
1. krátkodobý finanční majetek
2. dlouhodobý finanční majetek
 

Oceňování cenných papírů při nákupu
Cenné papíry se dle § 25 zákona o účetnictví oceňují pořizovací cenou tj. cena za kterou byl cenný papír pořízen včetně vedlejších pořizovacích nákladů s nákupem souvisejících.
Dle § 48 Vyhlášky č. 500 se za vedlejší pořizovací náklady považují poplatky makléřům, poradcům a burzám.
Součástí pořizovací ceny však nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenného papíru.
 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
– pro evidenci slouží účtová skupina 25

A) Krátkodobé majetkové cenné papíry – akcie, podílové listy
– předpokládaná doba držení je kratší než 12 měsíců (vychází se z předpokladu, ze záměru účetní jednotky držet cenné papíry krátkodobě)
– účet 251 – cenné papíry určené k obchodování na veřejných trzích
– účet 257 – ostatní majetkové cenné papíry, které nelze obchodovat na veřejných trzích

Příklad účtování nákupu a prodeje krátkodobých majetkových cenných papírů:

Nákup krátkodobých majetkových cenných papírů

259/325

Provize obchodníkovi s cennými papíry

259/325

Platba za cenné papíry včetně provize

325/221

Zařazení majetkových cenných papírů do evidence

251/259

Prodej cenných papírů – vyřazení z evidence v pořizovací ceně

561/251

Tržba za prodané cenné papíry – účtováno v prodejní ceně

315/661

Použité účty:
221 – Bankovní účet
259 – Pořízení krátkodobého finančního majetku – slouží pro kalkulaci pořizovací ceny
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování
315 – Ostatní pohledávky
325 – Ostatní závazky
561 – Prodané cenné papíry a podíly
661 – Tržba z prodeje cenných papírů a podílů

Oceňování krátkodobých majetkových cenných papírů v rámci roční uzávěrky
Majetkové cenné papíry určené k obchodování se ocení ke dni sestavení účetní uzávěrky reálnou hodnotou, což je tržní hodnota (popř. není-li známa tržní hodnota lze ocenit kvalifikovaným odhadem či posudkem znalce, které musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě).
Tržní hodnota je dle § 27 zákona o účetnictví hodnota, která je vyhlášená na tuzemské či zahraniční burze nebo jiném regulovaném trhu.

Změna reálné hodnoty u majetkových cenných papírů určených k obchodování (účet 251) ovlivní výsledek hospodaření sledovaného roku a účtuje se v rámci účetní závěrky jako finanční náklad (účtová skupina 56) nebo finanční výnos (účtová skupina 66) dle § 51 Vyhlášky č. 500 a ČÚS pro podnikatele č. 008.
Změna reálné hodnoty u ostatních majetkových cenných papírů (účet 257) se účtuje rozvahově pomocí účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků dle § 51 Vyhlášky č. 500 a ČÚS pro podnikatele č. 008.
 

B) Krátkodobé dluhové cenné papíry – dluhopisy, směnky
– doba splatnosti je kratší než 12 měsíců
– účet 253 – krátkodobé dluhové cenné papíry k obchodování  
– účet 256 – dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti

Nákup a prodej dluhových cenných papírů určených k obchodování se účtuje obdobně jako nákup a prodej majetkových cenných papírů určených k obchodování.
Oceňování dluhových cenných papírů určených k obchodování v rámci roční účetní závěrky je shodné s oceňováním majetkových cenných papírů určených k obchodování.

Příklad účtování nákupu krátkodobých dluhových cenných papírů držených do splatnosti:

Nákup krátkodobých dluhových cenných papírů – jmenovitá hodnota dluhopisu

256.1/325

Úrokový výnos za dobu držby

256.2/666

Proplacení dluhopisu v době splatnosti

221/256.1, 256.2

Použité účty:
256 – Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku – v případě, že bude držba dluhopisu zasahovat do 2 účetních období, je nutno výnos časově rozlišit.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (účet 256) se během jejich doby držení nepřeceňují na reálnou hodnotou.
 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
– pro evidenci slouží účtová skupina 06

A) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a účasti
– předpokládaná doba držení je delší než 12 měsíců (vychází se z předpokladu, ze záměru účetní jednotky držet cenné papíry dlouhodobě)
– účet 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách
účetní jednotka vlastní majoritní podíl v jiné účetní jednotce, alespoň ve výši 40 % hlasovacích práv (nemá-li jiná osoba vyšší podíl) – je ovládající osobou
– účet 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
podstatný vliv je dle § 22 zákona o účetnictví takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv
– účet 063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
účetní jednotka vlastní podíl na jiné účetní jednotce nižší než 20 % hlasovacích práv

Příklad účtování nákupu a prodeje dlouhodobých majetkových cenných papírů:

Nákup akcií s podstatným vlivem

043/325

Provize obchodníkovi s cennými papíry

043/325

Platba za cenné papíry včetně provize

325/221

Zařazení majetkových cenných papírů do evidence

062/043

Podíly na zisku za dobu držby cenného papíru

221/665

Prodej cenných papírů – vyřazení z evidence v pořizovací ceně

561/062

Tržba za prodané cenné papíry – účtováno v prodejní ceně

315/661

Použité účty:
043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku – slouží pro kalkulaci pořizovací ceny
062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Oceňování dlouhodobých majetkových cenných papírů v rámci roční uzávěrky
Majetkové účasti
(účty 061 a 062) se ke dni účetní závěrky nepřeceňují na reálnou hodnotu, ponechají se buď v ocenění v původní pořizovací ceně (s případnou možností tvorby opravných položek) nebo je lze ocenit metodou ekvivalence dle § 27 zákona o účetnictví. Použije-li účetní jednotka metodu ekvivalence, je povinna ji použít pro ocenění všech takových podílů.
Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) je pouze možnost, nikoliv povinnost.
Ocenění ekvivalenci se rozumí dle ČÚS pro podnikatele č. 008, že hodnota (pořizovací cena) majetkové účasti je v rámci účetní uzávěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu obchodní korporace, v níž má účetní jednotka majetkovou účast.
Změny při použití metody ekvivalence se účtují rozvahově pomocí účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků dle § 51 Vyhlášky č. 500 a ČÚS pro podnikatele č. 008.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (účet 063) se ocení ke dni sestavení účetní uzávěrky reálnou hodnotou.
Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově pomocí účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků dle § 51 Vyhlášky č. 500 a ČÚS pro podnikatele č. 008.

Příklad na nákup majetkové účasti, ocenění metodou ekvivalence a její následný prodej:
Účetní jednotka A nakoupila během roku 2017 30 % podíl ve společnosti B.
Pořizovací cena činí 600 000 Kč.
Vlastní kapitál společnosti B je k datu účetní závěrky – k 31.12.2017 ve výši 2,5 mil. Kč.
Účetní jednotka A zvolila pro ocenění své majetkové účasti metodu ekvivalence.
V následujícím roce 2018 byla majetková účast prodána za 900 000 Kč.

Nákup akcií s podstatným vlivem

600 000 Kč

043/325

Zařazení majetkových cenných papírů do evidence

600 000 Kč

062.1/043

Ocenění metodou ekvivalence k 31.12. – 30 % z 2,5 mil. Kč = 750 000 Kč, hodnota majetkové účasti bude navýšena o 150 000 Kč
V případě snížení vlastního kapitálu by bylo účtování opačným zápisem


150 000 Kč


062.2/414

PS k 1.1.2018

 

 

Majetková účast – původní pořizovací cena

600 000 Kč

062.1/701

Změna v ocenění metodou ekvivalence

150 000 Kč

062.2/701

Prodej majetkové účasti – nejprve je nutno zrušit oceňovací rozdíl

150 000 Kč

414/062.2

Vyřazení majetkové účasti z evidence – do nákladů jde pouze původní pořizovací cena

 
600 000 Kč


561/062.1

Tržba z prodeje majetkové účasti – prodejní cena

900 000 Kč

315/661

 

B) Dlouhodobé dluhové cenné papíry – dluhopisy, směnky
– doba splatnosti je delší než 12 měsíců
– účet 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Příklad účtování nákupu dlouhodobých dluhových cenných papírů držených do splatnosti:

Nákup dlouhodobých dluhových cenných papírů – jmenovitá hodnota dluhopisu

065.1/325

Úrokový výnos za dobu držby

065.2/665

Proplacení dluhopisu v době splatnosti

221/065.1, 065.2

Použité účty:
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – výnos je třeba časově rozlišit dle účetních období.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (065) se během jejich doby držení nepřeceňují na reálnou hodnotou.
 

Použité právní předpisy:
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
3. ČÚS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly – české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (pro podnikatele).

Share Button
Publikováno 3.8.2017 / Téma: Účetnictví / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *