Změny v účetnictví a daních 2016 a 2017

V článku jsou stručně shrnuty vybrané nejdůležitější změny v oblasti daní a účetnictví, které nastaly v průběhu roku 2016 a které se již v minulém roce použily, projevily nebo se poprvé použijí až v rámci roční účetní uzávěrky a závěrky za rok 2016.
U daně z příjmů jsou uvedeny i schválené změny, které jsou účinné až od roku 2017.
V průběhu roku 2017 očekávejme další novely zákonů o DPH i daně z příjmů, jejichž účinnost nelze nyní predikovat.

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Nové režimy přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP)
– novela prováděcího nařízení k RPDP č. 361/2014 Sb. nařízením 11/2016 Sb. od 1.2.2016 zavedla RPDP pro obchodníky s plynem a elektřinou
– novela také umožnila na základě smluvní písemné dohody uplatnění RPDP u vybraného zboží bez ohledu nad limit 100 tis. Kč – u ostatních obchodních partnerů by se pod limit 100 000 Kč uplatnila daň standardním způsobem
– novela prováděcího nařízení k RPDP č. 361/2014 Sb. nařízením 296/2016 Sb. od 1.10.2016 zavedla RPDP u poskytnutí služby elektronických komunikací prostřednictvím:

  • přístupu k sítím elektronických komunikací (přístup k hlasovým a datovým službám, pevným či mobilním sítím)
  • propojení sítí elektronických komunikací
  • na základě nákupu a prodeje těchto služeb (služba připojení k síti Internet)

za těchto podmínek: mezi plátci, mezi podnikateli v el. komunikacích, MP v tuzemsku
a pouze u subjektů, kteří jsou oprávněni tyto služby poskytovat a přeprodávat – nenakupují je pro vlastní podnikání (pouze na úrovni velkoobchodu, příjemcem v RPDP nebude plátce – konečný spotřebitel)
RPDP u služeb elektronických komunikací bude v KH vykazováno kódem 21

Povinná elektronická forma podání od 1.1.2016 – týká se DP, SH, KH, registrace plátce daně

Úprava elektronické formy podání v § 101a ZDPH od 1.5.2016
– lze 4 způsoby dle § 101a, odst. 3 ZDPH – podání jiným způsobem nebo v jiné struktuře než xml je neúčinné

Přeřazení stravovacích služeb do první snížené sazby od 1.12.2016
– u stravovacích služeb a podávání nápojů zatříděných dle CZ-CPA do kódu 56 s výjimkou: podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Změny v DPH s účinností od 29.7.2016
– ruší se svobodné pásmo, svobodný sklad – změna celního zákona – dříve: dodání zboží do svobodného pásma – osvobozený vývoz, nyní již ne
– § 33a – daňový doklad při vývozu – nově faktura (do 28.7. – JSD), DUZP nadále – výstup zboží z EU, prokazuje se nadále potvrzením CÚ o vývozu (u dovozu je DD stále JSD)
– úprava lhůty – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 44
– nový režim přenesení daňové povinnosti u dodání zboží – povinnost přiznat daň má plátce, kterému osoba neusazená a neregistrovaná jako plátce v ČR dodá zboží s místem plnění v ČR (dříve – povinnost se registrovat a odvést daň měl prodávající – osoba neusazená v tuzemsku)
– nový formulář – přiznání k DPH – vzor č. 20 (pouze úprava textu) a změna v textu nadpisu KH
v oddílu A2
– od 1.9.2016 – změna místní příslušnosti pro osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu z FÚ Praha na FÚ pro Moravskoslezský kraj

Sankce u kontrolního hlášení § 101h 
– prodloužení lhůty pro podání následného KH na základě výzvy z 5 kalendářních dnů na
5 pracovních dnů
– automatické prominutí sankce ve výši 1 000 Kč za pozdní podání KH za období před nabytím účinnosti novely + jedno další automatické prominutí sankce vzniklé po 29.7. do 31.12.2017
– ostatní pokuty ve výši:
10 000 Kč (opožděné podání na výzvu v náhradní lhůtě)
30 000 Kč (nedoplnění na výzvu, nereaguji na výzvu, nepodám NKH)
50 000 Kč (nepodání Ř/NKH ani na výzvu v náhradní lhůtě)
lze na žádost prominout – Pokyn č. 29 k prominutí pokut


DAŇ Z PŘÍJMU
S účinností od 6.4.2016 – rozšíření náležitosti mzdových listů u daňových nerezidentů:
(pro účely povinné automatické výměny informací)
– o délku výkonu práce na území ČR – uvede se den ukončení zaměstnání v ČR
– údaje o vyplacených odměnách členům orgánů PO a sražené dani z této odměny

Od 1.5.2016 – zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě – z 15 804 Kč na 17 004 Kč
(1 417 Kč/měsíc), z 17 004 Kč na 20 604 Kč (1 717 Kč/měsíc)

Od 1.12.2016 – sleva na evidenci tržeb pro FO až 5 000 Kč – za období kdy poprvé zaeviduje tržbu dle zákona o ET – nejvýše v částce kladného rozdílu mezi 15 % daní ze ZD §7 a částkou
24 840 Kč

Osvobození ceny z účtenkové loterie (FO i PO)

Nálezem ÚS zrušeno ustanovení § 4 odst. 3 ZDP (zdaňování důchodů při vyšších příjmech) jako protiústavní již za rok 2016

Od 1.5.2016 – zavedení srážkové daně z příjmů právnických osob ve výši 15 % na podíly vyplácené jiné osobě než je společník

Od 1.1.2016 – příjmy z výroby elektřiny pro fotovoltaická elektrárny s výkonem do 10 kW budou zdaňovány v § 10 odst. 1 písm. a) a nikoliv v § 7 – reakce na novelu energetického zákona, kdy se nevyžaduje už licence Energetického regulačního úřadu
§ 10 – bez SP a ZP, bez odpisů, příjmy osvobozeny do 30 000 Kč spolu s ostatními příjmy dle
§ 10/1/a ZDP – změnu lze již použít pro celé období 2016
31. 3. 2017 je vše zase jinak )
GFŘ vydalo nové "Sdělení ke zdanění příjmů plynoucí FO z provozu výrobny elektřiny" dne 31. 3. 2017:
Pro posouzení toho, zda je vyžadována licence, není důležitý instalovaný výkon, ale způsob provozování výrobny elektřiny.
Pokud fyzická osoba provozuje výrobnu elektřiny, elektřinu vyrábí (nikoliv pouze pro vlastní spotřebu), dodává vyrobenou elektřinu do elektrizační sítě a inkasuje za to příjem, jedná se dle Generálního finančního ředitelství o podnikání dle energetického zákona, ke kterému je dle tohoto zákona licence ERÚ vyžadována. Příjmy z provozu takové výrobny elektřiny je tak nutné i po výše uvedené novele zákona o daních z příjmů považovat za příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

Bezúplatné příjmy 2016
Příspěvek na KOOV podán dne 22.4.2015, projednáno a uzavřeno dne 4.3.2016
Mimo jiné:
V případě bezúročné zápůjčky společníka do obchodní korporace nejde u obchodní korporace
o bezúplatný příjem, který by měl vést ke zvýšení základu daně na straně obchodní korporace.
Uvedený závěr dle FS neplatí pro případy, kdy vůle společníka směřuje opravdu k poskytnutí bezúplatného plnění (čili daru)

Bezúplatný výkon funkce
Příspěvek na KOOV dne 23.11.2015, projednáno a uzavřeno 31.3. 2016
Závěry:
bezúplatný výkon funkce společníka – jednatele: nemá dopady do daně z příjmů na straně osoby vykonávající činnost ani na straně společnosti
bezúplatný výkon funkce nespolečníka – jednatele: společnosti vzniká majetkový prospěch
z bezúplatného příjmu, na straně jednatele žádné daňové dopady

Oznamování osvobozených příjmů nad částku 5 mil. Kč
– poprvé za rok 2016 – nepovinný tiskopis MFin 5252, oznamuje se ve lhůtě pro podání daňového přiznání
– limit 5 mil. Kč se posuzuje dle jednotlivě dosažených příjmů, příjmy se v průběhu zdaňovacího období nesčítají
– v případě dědictví se osvobozené příjmy oznamují ke dni pravomocného skončení dědického řízení a zde se posuzuje dědictví jako celek – nesnížené o dluhy
– neoznamují se příjmy, které nejsou předmětem daně – jen osvobozené příjmy
– příjmy do SJM oznamuje jen jeden
– příjmy, které vedou ke vzniku podílového spoluvlastnictví – posuzuje se hodnota každého podílu zvlášť
– nemusí se oznamovat osvobozený příjem z prodeje nemovité věci, příjmy z darování a dědictví se však oznamují
– pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Zákon o daních z příjmů 2017 – schválené změny
– výhry z hazardních her se nebudou zdaňovat srážkovou daní (pokud nejsou osvobozeny), budou zdaňovány v daňovém přiznání – lze uplatnit výdaje na dosažení těchto příjmů
– § 15 odst. 5 – od ZD lze odečíst příspěvek na PP nejvýše v částce 24 000 Kč (nyní 12 000 Kč)
– § 15 odst. 6 – max. částka příspěvku na ŽP, kterou lze odečíst – 24 000 Kč (nyní 12 000 Kč)
– § 6 odst. 9 písm. p) – zvýšení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na PP a ŽP na
50 000 Kč (nyní 30 000 Kč)

Nové zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání k dani z příjmů FO
Již za zdaňovací období 2016 mohou fyzické osoby podat zjednodušené dvoustránkové DP – pouze na příjmy ze ZČ ze zdrojů na území ČR
Tento tiskopis není určen pro:

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání


MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1.1.2016 – 9 900 Kč (58,70 Kč/hodinu)
– max. výše školkovného za rok 2016

Od 1.1.2017 – 11 000 Kč (66 Kč/hodinu)
– max. výše školkovného na rok 2017
– zvýšení hranice příjmů pro dosažení nároku na výplatu daňového bonusu (min. 6x min. mzda
z příjmů dle § 6, § 7, § 8 a § 9)
– zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (36 x min. mzda)

Limit pro solidární daň a max. VZ pro SP:
– 48 násobek průměrné mzdy – 1 355 136 Kč
– 4 násobek průměrné mzdy 112 928 Kč (hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy)

Min. záloha OSVČ na SP – 2 061 Kč
Min. záloha OSVČ na ZP – 1 906 Kč


DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
novela zákona účinná od 1.11.2016
– poplatníkem daně je vždy nabyvatel, zaniká povinnost ručení za daň
– zaplacená daň je součástí ocenění majetku
– pokud bude podán návrh na vklad práva do katastru nemovitosti do 31.10.2016 – je poplatníkem primárně převodce (není-li ve smlouvě upraveno jinak), návrhy na vklad podané od 1.11.2016 se řídí novou právní úpravou


ÚČETNICTVÍ
– nová kategorizace účetních jednotek – mikro, malá, střední, velká ÚJ (kritéria: aktiva celkem – nově se pod tímto pojmem myslí aktiva netto!, roční obrat – bude ovlivněn nově změnou v účtování
v oblasti ZVV a aktivace, průměrný přepočtený počet zaměstnanců), ÚJ se pro rok 2016 měla zatřídit do příslušné kategorie dle stavu k 31.12.2015, pro rok 2017 dle stavu k 31.12.2016, atd.
– zrušení mimořádných nákladů a výnosů – včleněno do provozní činnosti
– nově účtování zásob vlastní výroby a aktivace
– změna v účtování darů
– zrušení zřizovacích výdajů
– nově informace vykazované v příloze
– nové účetní výkazy

Účetní závěrka
– rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha v plném či zkráceném rozsahu
výkaz z+z – obchodní společnosti sestavují výkaz zisků a ztrát vždy v plném rozsahu!
(ale mikro a malé ÚJ bez povinnosti auditu ji nemusí zveřejňovat)
rozvaha – mikro a malá ÚJ bez povinnosti auditu může sestavit ve zkráceném rozsahu
(2 verze: základní, rozšířená)
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách VK – mikro a malé ÚJ nemusí sestavovat
příloha zahrnuje vždy informace dle § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
– mikro a malá ÚJ s povinností auditu zahrne navíc informace dle § 39a Vyhlášky
– střední a velká ÚJ zahrne navíc informace dle § 39b Vyhlášky
– velká ÚJ navíc ještě informace dle § 39c
Součástí přílohy všech ÚJ: uvedení převodového můstku k výkazům (převod ze starých výkazů na nové) – lze použít ČÚS č. 24

 

Share Button
Publikováno 30.1.2017 / Téma: Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů, Účetní závěrka, Účetnictví / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *