Vybrané změny v oblasti daně z přidané hodnoty od 1.7.2017

Článek obsahuje přehled a stručný popis vybraných změn v oblasti DPH, dle novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 170/2017 s účinností od 1. 7. 2017, která byla součástí tzv. daňového balíčku.

 

Dlouhodobý majetek – pro účely DPH to bude i majetek pořízený formou finančního leasingu a bude se ho tedy týkat úprava odpočtu dle § 78 ZDPH
Příklad: automobil byl předán do užívání na základě smlouvy o finančním leasingu 20.5.2017 – změna v rozsahu použití bude sledována 5 let – tedy do roku 2021, vč. roku předání auta do užívání

Zrušena veškerá zvláštní pravidla u DPH týkající se společnosti (dříve sdružení)
Obrat pro účely registrace k DPH
dříve: společník společnosti sledoval – sám za sebe mimo společnost s obratem celé společnosti
nově: každý společník sleduje obrat jen sám za sebe
ruší se § 6a – kdy se stává společník společnosti plátcem DPH
Každý společník bude fakturovat sám za sebe, podávat DP, KH, SH
Přechodné období – do 31. 12. 2018 – lze postupovat po staru
Nově vzniklá sdružení po 1. 7. 2017 již po novu

Vznik povinnosti přiznat  daň
Nový § 20a – částečně přesun z § 21/1 – vznik povinnosti přiznat daň ke dni DUZP nebo ke dni přijetí úplaty + upřesnění: jen pokud je známo plnění dostatečně určitě, musí být známy údaje:
– vymezené zboží či služba
– sazba daně 
– místo plnění
př. voucher na ubytování v předem určeném hotelu x dárková poukázka na nákup různého zboží

§ 21 – DUZP při dodání zboží – zrušen den převzetí, platí jen den dodání podle § 13 odst. 1 tj. den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník

Opakovaná plnění
Zrušena definice opakovaného plnění – a nahrazuje se pojmem:
„zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku poskytované po dobu delší 12 měsíců“ – § 21 odst. 8 ZDPH
V případě, že dodání zboží či poskytnutí služby probíhá delší dobu než 12 měsíců, považuje se za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku tj. k 31.12. – poradenské služby, vedení účetnictví, auditorské služby – lze přiznávat daň měsíčně, čtvrtletně, ale i jednou ročně.
Výjimka platí pro první rok, kdy bylo započato poskytování plnění – plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního roku následujícím po roce, ve kterém bylo poskytování plnění započato.
Příklad:
v roce 2017 započata služba – DUZP nejpozději k 31. 12. 2018 DUZP. Dále vždy k 31.12.2019, 31.12.2020, atd.

Částečný nárok na odpočet
§ 73/4 – částečný NO mohu uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období toho kalendářního roku, kdy mohl být nárok na odpočet uplatněn nejdříve
– nově: tuto lhůtu nemusí dodržet plátci, kteří mají u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient je roven nebo vyšší než 95 % – tj. považuje se roven za 100% – v takovém případě bude plátce oprávněn příslušný nárok na odpočet daně uplatnit v řádném DP i po uplynutí kalendářního roku, ve kterém mu nárok na uplatnění odpočtu daně vznikl

Vyrovnání odpočtu při zničení, ztrátě, odcizení
§ 77 odst. 2, písm. c) – požaduje se provést vyrovnání původně uplatněného nároku na odpočet daně při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku
– povinnost v období, ve kterém se plátce dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či odcizení tohoto majetku došlo nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl
– nevznikne povinnost uplatnit daň na výstupu, ale vznikne povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet daně na vstupu
– jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy (posudek pojišťovny u škody či ztráty, potvrzení od Policie, předpis k náhradě zaměstnanci u manka, protokol u likvidace zásob, DD vztahující se k likvidaci, úhrada za likvidaci) původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován
– týká se zásob – materiál, zboží, výrobky – před jeho použitím ve lhůtě 3 roky – § 77 se netýká dlouhodobého majetku

Úprava odpočtu při zničení, ztrátě, odcizení
§ 78e – obdoba §77/2c) – ale u dlouhodobého majetku
– ožaduje se provést úpravu odpočtu při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku
– ve lhůtě pro úpravu odpočtu – 5 let (u movitých věcí) nebo 10 let /u nemovitých věcí)
– jednorázová úprava odpočtu – vrací se poměrná část
– provede se u majetku od 1.7.2017, u kterého neuplynula lhůta pro úpravu odpočtu daně

Úprava odpočtu při prodeji či trvalém vyřazení OM
§ 78d odst. 1 – nová lhůta pro uplatnění jednorázové úpravy odpočtu daně v souvislosti s uskutečněním plnění u dlouhodobého majetku, kdy v rámci pětileté, popř. desetileté lhůty plátce daný DM prodá, trvale jej vyřadí ze svého obchodního majetku
– nebude platit obecná lhůta pro uplatnění úpravy odpočtu daně (poslední zdaňovací období roku)
– plátce jednorázovou úpravu odpočtu daně v tomto specifickém případě uvede za stejné zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění daného plnění
(uplatní ve stejném období jako daň na výstupu, popř. osvobození od daně)

Nespolehlivá osoba
Nový § 106aa – nespolehlivá osoba
– porušuje-li osoba, která není plátcem závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, stává se nespolehlivou osobou, např.
– osoba vyhotovuje doklady s náležitostmi DD – vyčíslí daň a daň neodvede
– poruší registrační povinnosti k DPH
– opakovaná porušení povinností IO
– vystavení fiktivního dokladu
Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem – stává se automaticky nespolehlivým plátcem (§ 106a/odst.4)
Institut nespolehlivé osoby nemá vazbu na ručení za nezaplacenou daň

Ručení za daň
§ 109/2d) – ručení příjemce plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění
– rozšířeno při platbě virtuální měnou
– virtuální měna, jako například Bitcoin, Litecoin, CzechCrownCoin, není podle stanoviska ČNB v ČR uznána jako oficiální měna
– transakce s virtuálními měnami nepodléhají zákonu o platebním styku, ani žádným jiným kontrolním mechanismům státu 

Služby vztahující se k nemovité věci
Součástí zákona bude definice, podle níž se službou vztahující k nemovité věci pro účely místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu EU – § 10 odst. 2 ZDPH odkazuje na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011 s účinností od 1.1.2017, kde lze spornou službu dohledat.

Nové trvalé režimy přenesení daňové povinnosti – RPDP
§ 92 odst. 5 – poskytnutí zprostředkovatelské služby – obstarání dodání investičního zlata (pokud je u této služby uplatněna daň) – KH kód 1a
§ 92d odst. 2 – dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji – KH kód 3a
§ 92e odst. 3 – poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce – KH kód 4a
§ 92ea písm. a) – dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky – KH kód 6
§ 92ea písm. b) – dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem – KH kód 76

 

Share Button
Publikováno 29.1.2018 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *