Zdanění příjmů fyzických osob ze zdrojů v zahraničí

Zdanění příjmů fyzických osob ze zdrojů v zahraničí

Poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají v souladu
s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí.


Dle § 36 odst. 4 daňového řádu lze v případě příjmů ze zahraničí žádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání:
"Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně na žádost daňového subjektu v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období."
Některé poplatníky, kteří o prodloužení lhůty žádali, tedy podání daňového přiznání teprve čeká.

Předpokládejme, že fyzická osoba je daňovým rezidentem ČR.
Daňovým rezidentem ČR je dle § 2 odst. 2 ZDP poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje.
V takovém případě podléhají zdanění v ČR veškeré jeho příjmy – příjmy ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí.
§ 2 odst. 4 ZDP – obvyklé zdržování se znamená, že poplatník pobývá na území ČR alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce.
ZDP má také svou definici pojmu bydliště – bydlištěm na území ČR se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat – může se jednat tedy o byt ve vlastnictví či v nájmu, podstatná je trvalost užívání. Úmysl trvale se v bytě zdržovat se posuzuje s ohledem na osobní a rodinný stav poplatníka.
Pro posouzení českého daňového rezidenství stačí splnění alespoň jedné ze zákonem stanovených podmínek.

Je také nutné si ověřit, zda poplatník není zároveň daňovým rezidentem podle předpisů jiného státu – pokud ano – řeší dále určení daňového rezidentství příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Pro správné zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí je nutné vždy přesně specifikovat druh příjmů
a stát, v kterém je jejich zdroj.
Daňový rezident ČR musí nejdříve zjistit, jestli příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí pocházejí ze státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (dále SZDZ) nebo ne.

Příjmy ze smluvního státu (je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění)
Příjmy ze zahraničí se zdaňují většinou ve státě jejich zdroje – nutno se však podívat do příslušné SZDZ uzavřené mezi ČR a konkrétním státem, jak je ve smlouvě problematika zdanění jednotlivých příjmů řešena.

Po ukončení zdaňovacího období fyzická osoba podá v ČR daňové přiznání, do kterého zahrne příjmy ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zahraničí. Dále postupuje dle příslušné SZDZ, kde je uvedeno, zda se příjmy ze zahraničí ve státě zdroje zdaňují či nikoliv. Pokud ano, smlouva upravuje, jak bude fyzická osoba postupovat, aby se zamezilo dvojímu zdanění.
Pokud se příjmy ze zahraničí ve státě zdroje zdaňovat nebudou, zdaní se pouze v ČR a to standardním způsobem.
Pokud se příjmy ze zahraničí ve státě zdroje zdaňovat budou, je nutno použít metodu zamezení dvojího zdanění dle příslušné smlouvy.

Dle § 38f ZDP může být s příslušným státem sjednána metoda zápočtu či metoda vynětí.

Metoda prostého zápočtu znamená, že fyzická osoba si na základě potvrzení vystaveného zahraničním správcem daně zahrne příjmy ze zahraničí do celkového základu daně a vypočte daň. Daň zaplacená v zahraničí se pak započte na celkovou daňovou povinnost.
K výpočtu slouží Příloha č. 3 daňového přiznání.
Zjistí se poměr základu daně u příjmů ze zdrojů v zahraničí, u nichž se uplatňuje metoda prostého zápočtu, k celkovému základu daně (před uplatněním odpočitatelných položek) a v tomto poměru se vypočte, kolik z celkové daně připadá na možný zápočet daně zaplacené v zahraničí. Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti a případnou nezapočtenou zaplacenou daň lze dle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP uplatnit jako daňový výdaj v následujícím zdaňovacím období.

Metoda úplného zápočtu spočívá v tom, že se k zápočtu uzná celá daň zaplacená v zahraničí. Tato metoda se však uplatňuje pouze u příjmů úrokového charakteru dle § 38f odst. 12 ZDP.

Metoda úplného vynětí znamená, že se příjmy ze zahraničí vyjímají ze zdanění na příslušném řádku daňového přiznání (podle typu příjmů) a dále se postupuje již standardním způsobem.

Metoda vynětí s výhradou progrese je v podstatě metoda úplného vynětí, neboť v ČR nyní neexistuje progresivní daň z příjmů fyzických osob.

Příjmy z nesmluvního státu (ČR nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění)
Pokud by měl poplatník příjmy ze státu, s nímž ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenu nemá nemůže postupovat dle § 38f ZDP.
Dojde tedy k dvojímu zdanění jednoho příjmu (jednou ve státě zdroje a podruhé v ČR) a jediné, co bude moci využít, je to, že si uplatní daň zaplacenou v zahraničí jako daňový výdaj zdaňovacího období podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Jde však o daňový výdaj až v následujícím zdaňovacím období.
Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti z nesmluvního státu – § 6 odst. 14 ZDP – v tomto případě již lze o zaplacenou daň snížit základ daně v období, v němž byl příjem dosažen (za které se podává daňové přiznání).

Dle § 38f odst. 5 se daň zaplacená v zahraničí prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.

Poplatník (daňový rezident ČR) s příjmy ze zahraničí má tedy povinnost podat daňové přiznání v ČR a zdanit veškeré své celosvětové příjmy. Pokud by poplatník neuvedl veškeré své zdanitelné příjmy ve svém daňovém přiznání, porušil by ustanovení § 5 a § 38g zákona o daních z příjmů.
Ministerstvo financí získává informace o příjmech daňových rezidentů ČR i ze zdrojů v zahraničí
a finanční úřady pak ověřují, zda poplatníci správně podali daňová přiznání a mohou popřípadě daň z příjmů doměřit dodatečně.

Povinnost podat daňové přiznání nemá pouze poplatník – daňový rezident – za podmínek stanovených v § 38g odst. 2 ZDP:
1. poplatník je fyzická osoba
2. má pouze příjmy ze závislé činnosti a tyto příjmy mu plynou pouze ze zahraničí
3. dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění se tyto příjmy vyjímají ze zdanění dle § 38f ZDP

 

Share Button
Publikováno 20.8.2013 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *