Změny v dani z příjmů fyzických osob – podnikatelů – od roku 2013

Změny v dani z příjmů fyzických osob – podnikatelů – od roku 2013

– zrušení maximálních vyměřovacích základů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění
– solidární zvýšení daně
– zrušení základní slevy pro starobní důchodce
– omezení výdajových paušálů


Zrušení maximálních vyměřovacích základů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Od 1. 1. 2013 byl zrušen přechodně na 3 roky (do konce roku 2015) strop vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění.
V loňském roce byl maximální VZ pro zdravotní pojištění ve výši 72násobku průměrné mzdy tj. 
1 809 864 Kč – nad tento VZ již nebylo placeno zdravotní pojištění.
Strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění zůstává ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. pro rok 2013 částka 1 242 432 Kč.


Solidární zvýšení daně – § 16a ZDP
Od roku 2013 je 15 % sazba daně z příjmů fyzických osob zvýšena o 7 % z částky přesahující roční základ daně 1 242 432 Kč.
Příklad
Poplatník OSVČ má základ daně v roce 2013 ve výši 1 500 000 Kč. Uplatňuje pouze slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
Výpočet daně z příjmů FO bude následující:
1 500 000 x 15 % + (1 500 000 – 1 242 432) x 7 % tj. 225 000 + 18 029,76 Kč = 243 029, 76 Kč
Daň po slevě: 243 029, 76 – 24 840 = zaokrouhlená daň je ve výši 218 190 Kč

Daň v roce 2012 byla ve výši 225 000 Kč – 24 840 Kč tj. 200 160 Kč, ve srovnání s rokem 2013 o 18 030 Kč nižší.


Zrušení základní slevy pro starobní důchodce – § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
Základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč nemůže s účinností od zdaňovacího období 2013 uplatnit poplatník, který k 1. lednu pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
Protože se objevovaly informace typu jak obejít toto ustanovení zákona o daních z příjmů, vydalo dne 8. 1. 2013 Generální finanční ředitelství tuto tiskovou zprávu:
V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka podle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Příklad
Podnikatel – starobní důchodce – má základ daně z podnikání ve výši 300 000 Kč.
Daň 15 % ze základu daně tj. 45 000 Kč
v roce 2013 je to již konečná daň – nemožnost uplatnění slevy na poplatníka
v roce 2012 byla ještě možnost snížit daň o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a výsledná daň tak činila 20 160 Kč.
Ve srovnání s loňským rokem bude tak zdanění důchodců vyšší o částku 24 840 Kč.
 

Omezení výdajových paušálů
§ 7 odst. 7 ZDP
U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 40 % nebo 30 % bude výše odpočtu omezena částkou 800 000 Kč, respektive 600 000 Kč.
Sazba 40 % se týká příjmů z výkonu nezávislého povolání, které není živností (lékaři, advokáti, daňoví poradci..), příjmů znalců, tlumočníků, příjmů z činnosti insolvenčního správce a příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmů z autorských práv, apod.
Sazba 30 % se týká příjmů z pronájmu.
Příklad
Příjmy lékaře v roce 2013 ve výši 2 500 000 Kč – poplatník chce využít výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP – výdajový paušál je omezen pouze na částku 800 000 Kč, základ daně bude ve výši 1 700 000 Kč.
V roce 2012 mohl být výdajový paušál ve výši 40 % z 2 500 000 Kč tj. 1 000 000 Kč a základ daně tak činil 1 500 000 Kč.
V porovnání s loňským rokem je v tomto případě letos základ daně vyšší o 200 000 Kč.

§ 35ca ZDP
Podnikatel, který využije výdajový paušál a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně nemůže:
– uplatnit slevu na manželku (manžela) bez vlastních příjmů ve výši 24 840 Kč
– daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 Kč
Příklad
Poplatník má v roce 2013 dílčí základ daně z podnikání ve výši 1 500 000 Kč (uplatnil si výdaje paušálem) a dílčí základ daně ze zaměstnání ve výši 800 000 Kč. Dílčí základ daně z podnikání činí více jak 50 % z celkového základu daně – poplatník si tak nemůže uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Příklad
OSVČ má příjmy z podnikání ve výši 1 000 000 Kč, uplatňuje výdaje paušálem ve výši 60 %. Jeho manželka je na mateřské dovolené s jedním dítětem. Jak se změní daňová povinnost poplatníka
v letošním roce ve srovnání s rokem loňským?

rok 2012
Příjmy 1 000 000 Kč, výdaje 600 000 Kč, základ daně 400 000 Kč
Daň 15 %  tj. 60 000 Kč
Odečteme slevu na poplatníka 24 840 Kč, slevu na manželku 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč.
Výsledkem je daňový bonus ve výši 3 084 Kč.

rok 2013
Příjmy 1 000 000 Kč, výdaje 600 000 Kč, základ daně 400 000 Kč
Daň 15 %  tj. 60 000 Kč
Letos lze odečíst pouze slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
Výsledná daň bude ve výši 35 160 Kč.

V případě existence tohoto omezení je už na místě uvažovat, zda by pro poplatníka nebylo výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši a moci si tak uplatnit slevu na manželku
i daňové zvýhodnění na dítě.

Příklad
Poplatník má příjmy ve výši 1 000 000 Kč a skutečné výdaje ve výši 500 000 Kč.
Základ daně je ve výši 500 000 Kč
Daň 15 % tj. 75 000 Kč
Odečteme slevu na poplatníka 24 840 Kč, slevu na manželku 24 840 Kč
a daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč.
Výsledná daň tak bude 11 916 Kč.

Ve výše uvedeném příkladu je názorná ukázka toho, že i když má poplatník skutečné výdaje nižší
a základ daně v konečném důsledku vyšší, možností uplatnění veškerých slev a daňových zvýhodnění se může dostat do lepší finanční pozice ohledně placení daně.
 

Share Button
Publikováno 13.8.2013 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / 2 komentářů »

2 thoughts on “Změny v dani z příjmů fyzických osob – podnikatelů – od roku 2013

  1. Michal

    Dobrý den,
    zajímalo by mě výpočet daně z příjmu, kdyby podnikatel v roce 2013 podnikal pouze 7 měsíců (obnovení živnosti červenec – prosinec) a měl příjem 1400 000 Kč, výdaje v hodnotě 800 000 Kč.
    Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *