Změny v účtování od 1. 1. 2016

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty přinesla řadu změn v souvislosti se změnou zákona o účetnictví. Změny se týkají účtování a vykazování některých položek, nové struktury účetních výkazů a informací, které se budou povinně uvádět v příloze k účetní závěrce, a to dle nově zavedené kategorizace účetních jednotek.

Následující článek přináší pouze stručný přehled změn v účtování některých položek.
Níže uvedené změny je nutno promítnout do účtového rozvrhu účetní jednotky již od 1. 1. 2016

 

 

ZMĚNA ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH DARŮ
STAV DO KONCE ROKU 2013
Přijaté dary se účtovaly doposud do vlastního kapitálu na účet ostatní kapitálové fondy; pokud dary podléhaly zdanění, zdaňovaly se daní darovací.

Od 1. 1. 2014 byla darovací daň zrušena a bezúplatné příjmy v podobě darů podléhají nově dani
z příjmů – účtování v roce 2014 a 2015 se však nezměnilo a pokud dary byly zdanitelným příjmem, zvyšoval se základ daně o tuto částku mimoúčetně, pouze v daňovém přiznání.

STAV OD 1. 1. 2016
– od roku 2016 se již přijaté dary účtují přímo do provozních výnosů – účtová skupina 64
– přijatý dar v podobě finančního majetku – účtová skupina 66
V případě, že přijatý dar bude osvobozen od daně z příjmů, vyloučí se tento výnos jako nedaňový v daňovém přiznání.
 

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
STAV DO KONCE ROKU 2015
– mimořádné náklady se účtovaly v účtové skupině 58, mimořádné výnosy v účtové skupině 68
– rozdíl mimořádných výnosů a nákladů tvořil mimořádný výsledek hospodaření, který se zdaňoval odděleně od výsledku hospodaření z běžné činnosti, což je součet provozního
a finančního výsledku hospodaření

STAV OD 1. 1. 2016
– položka mimořádné náklady bude nově součástí položky 54 – ostatní provozní náklady, popř. položky 56 – ostatní finanční náklady
– položka mimořádné výnosy bude součástí položky 64 – ostatní provozní výnosy, popř. položky 66 – ostatní finanční výnosy
– účtová skupina 68 se zcela ruší
– ve výkazu zisků a ztrát zůstává tedy pouze provozní a finanční výsledek hospodaření
 

ZMĚNA ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE
STAV DO KONCE ROKU 2015
– přírůstek zásob vlastní činnosti (výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby) na skladě se účtoval ve prospěch účtové skupiny 61 – tedy do výnosů a uměle tak zvyšoval obrat účetní jednotky (12/61)
– úbytek zásob vlastní činnosti ze skladu se účtoval na vrub účtové skupiny 61 (61/12)
– aktivace majetku vytvořeného vlastní činností byla účtována do výnosů – účtová skupina 62
(např. aktivace dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností – 022/62)

STAV OD 1. 1. 2016
– účtování zásob vlastní činnosti bude nově pomocí nákladového účtu – účtová skupina 58, neboť se ve skutečnosti jedná o úpravu nákladů a nikoliv o zvýšení výnosů
– při aktivaci majetku vytvořeného vlastní činností se opět použije účtová skupina 58 – ze stejného důvodu
– účtová skupina 58 tedy není zcela zrušena, jen se mění její název:
 dříve: Mimořádné náklady, od roku 2016: Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
– účtová skupina 61 a 62 je zcela zrušena

Tyto změny mají za následek i změněnou  strukturu výkazu zisku a ztrát – nový výkaz bude však použit až pro účetní závěrku roku 2016.
 

ZRUŠENÍ ZŘIZOVACÍCH VÝDAJŮ
STAV DO KONCE ROKU 2015
– zřizovací výdaje byly evidovány jako položka dlouhodobého nehmotného majetku, pokud náklady na založení a vznik účetní jednotky překročily částku 60 000 Kč; tato částka byla dále odepisována do nákladů rovnoměrně během 60 měsíců

STAV OD 1. 1. 2016
– položka zřizovací výdaje byla v dlouhodobém nehmotném majetku zrušena (stávající položky budou dle přechodných ustanovení doodepsány podle dosavadních pravidel)
– nově se budou zahrnovat zřizovací výdaje v jakékoliv výši přímo do nákladů, avšak pozor na počáteční výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku!, které je nutno účtovat jako součást pořizovací ceny majetku

Share Button
Publikováno 29.1.2016 / Téma: Účetnictví / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *