Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Dotace představuje účelově poskytnuté finanční prostředky ze státních či evropských fondů, jejichž použití je vázáno výhradně na účel vymezený podmínkami poskytnutí dotace. Dotace lze členit na:
–  provozní (resp. finanční) dotace – na úhradu provozních (resp. finančních) nákladů
–  investiční dotace – na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.

 

Dále se budu zabývat jen dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Především je nutno si pozorně pročíst podmínky dotační smlouvy a respektovat je, neboť při porušení dotačních podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, by byla účetní jednotka povinna finanční prostředky vrátit, popř. také zaplatit penále dle smlouvy. Dotace je často vázána i na splnění podmínek, které mohou nastat třeba až v budoucnu – např. zákaz prodeje majetku, které bylo pořízeno z dotace.

Poskytnutí dotace na dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) se bude účtovat v souladu s Českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy a § 47 odst. 5 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Účtování dotace
1. Účtování o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci
O dotaci by se mělo poprvé účtovat tehdy, kdy účetní jednotka ví s jistotou, že jí bude dotace poskytnuta – tedy nikoliv při podání žádosti – neboť na dotaci není právní nárok a žádost prochází schvalovacím řízením.
Pro vykázání dotace není ani rozhodující okamžik, kdy byla finančně vypořádána.
O dotaci by se mělo tedy účtovat v tom účetním období, kdy je její poskytnutí definitivní a nepochybné – tedy kdy se proces schvalování dotace dostane do takové fáze, kdy s jistotou víme, že dotace bude poskytnuta.

2. Použití dotace
Přijatá dotace na nákup DHM se účtuje jako snížení vstupní ceny DHM a do užívání se DHM zařazuje ve vstupní ceně snížené o dotaci.
Pokud by účetní jednotka zjistila, že má právní nárok na dotaci až po zařazení majetku do užívání a účetní jednotka by již zahájila odpisování z původní ceny – snižovala by se vstupní cena na tzv. změněnou vstupní cenu až v období, kdy byla tato skutečnost zjištěna – již uplatněné odpisy by se zpětně neupravovaly a od zjištění právního nároku na dotaci by se odpisy nově uplatňovaly ze změněné vstupní ceny.

3. Přijetí dotace
Jedná se o finanční tok peněz – finanční přijetí dotace na běžný účet.

Účetní řešení přijaté investiční dotace

Doklad

Text

MD

D

Interní doklad

Nezpochybnitelný nárok na dotaci

378

346

1 000 000

Faktura došlá

Nákup DHM

042

321

1 500 000

 

DPH

343

321

315 000

Interní doklad

Použití dotace

346

042

1 000 000

Výpis z účtu

Přijetí dotace

221

378

1 000 000

Interní doklad

Zařazení majetku do užívání

022

042

500 000

Použité účty:
042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku
022 – samostatné movité věci
221 – běžný účet
343 – daň z přidané hodnoty
346 – závazek z přijaté dotace
378 – jiné pohledávky

DAŇOVÉ ODPISY
Majetek se zařadí do příslušné odpisové skupiny a uplatní se odpisy rovnoměrné či zrychlené.
V případě, že se jedná o nový majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 – 3 (s výjimkou osobních automobilů, motocyklů, letadel, spotřebičů pro domácnost, rekreačních a sportovních člunů) – lze použít daňový odpis v prvním roce navýšený o 10 % vstupní ceny.
 

ÚČETNÍ ODPISY
Účetní odpisy by se neměly rovnat daňovým odpisům.
Účetní odpisy by měly být upraveny vnitropodnikovou směrnicí a odpisovým plánem.
Účetně by se měl majetek odepisovat dle skutečné doby použitelnosti s ohledem na skutečné opotřebení v konkrétní firmě.
Účetní odpisy se počítají s přesností na měsíce a začínají se počítat od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání, popř. si účetní jednotka může upravit postup, že při zařazení majetku do užívání v 1. polovině měsíce bude uplatňovat účetní odpis již v měsíci zařazení.
Vnitropodniková směrnice, která toto bude upravovat, bude pro firmu závazná a postup účtování účetních odpisů se nesmí měnit z roku na rok nebo uplatňovat odlišně u různých druhů majetku.
 

ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY
Protože účetní odpisy jdou jiným režimem než odpisy daňové, dojde k rozdílu mezi nimi.
V případě kdy daňové odpisy převyšují odpisy účetní, bude rozdíl odečitatelnou položkou při výpočtu základu daně a vykáže se na ř. 150 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, bude snižovat účetní výsledek hospodaření.
V případě kdy daňové odpisy budou nižší než odpisy účetní, bude rozdíl připočitatelnou položkou při výpočtu základu daně a vykáže se na ř. 50 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, bude zvyšovat účetní výsledek hospodaření.

 

SHRNUTÍ
Vliv dotace na základ daně z příjmů

Je nezbytné vycházet z toho, na jaký konkrétní účel byla dotace poskytnuta. V případě přijaté dotace na pořízení DHM je nutno snížit o přijatou dotaci vstupní cenu DHM – dochází tedy ke snížení účetní i daňové základny pro výpočet účetních i daňových odpisů. Účetní jednotka tak uplatňuje účetní i daňové odpisy pouze z té části hodnoty majetku, kterou sama financuje.

Z hlediska DPH nejsou dotace považovány za úplatu za uskutečněné plnění, a tudíž nejsou předmětem této daně. Proto jejich příjemce (ani poskytovatel) z nich neodvádí DPH.
Jedinou výjimkou jsou tzv. dotace k ceně dle § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH.

Vykázání dotace v příloze v účetní závěrce
Dle § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.: účetní jednotka uvede doplňující informace podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky. Zvlášť uvede významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány, zejména přijaté dotace na investiční a provozní účely.

Share Button
Publikováno 21.1.2015 / Téma: Daň z příjmů, Účetnictví / 17 komentářů »

17 thoughts on “Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 1. Kvitová

  Dobrý den paní Königová,
  jak by se měl zachovat příjemce dotace, který o příslibu neúčtoval, majetek uvedl do užívání v plné PC, a po obdržení dotace je zůstatková cena majetku již nižší než obdržená dotace?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   to bych viděla spíše na osobní konzultace. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na mailu a konzultace si dohodnout.
   Hezký den přeji

 2. Kadeřávková

  Dobrý den,
  prosím o ujištění – pokud vstupní cena DHM snížená o dotaci je nižší než 40 tisíc Kč (v našem případě jsme se na DHM podíleli částkou 5 tisíc Kč, dotace byla 50 tisíc Kč), taktéž tento majetek odepisuji?

 3. Petr Kříž

  Dobrý den.
  V roce 2016 jsem obdržel ze SZIF dotaci na restrukturalizaci a přeměnu vinic.
  Patří tato dotace do zdanitelných příjmů?

 4. Irena Vítková

  Dobrý den, společnost v roce 2016 podala žádost na dotaci SZIF na pořízení DHM. Majetek nakoupila z části v prosinci 2016 v roce 2017 proběhla kontrola ze strany SZIF a vše bylo v pořádku, ale není žádný příslib a jediné co klient ví je, že má dostat fin, prostředky ve výši 30-50 %. Výše finančních zdrojů bude rozdělana podle počtu uchazečů. Můžou tedy dostat 10 % nebo i 40 %. Kdy o dané dotaci účtovat? Už v roce 2016 a VC majetku ponížit dohadem a v roce 2017 cenu upravit buď snížením nebo zvýšením ceny DHM? Děkuji moc za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   dotace se vykazuje v účetnictví v momentě, kdy máte nezpochybnitelný nárok na danou dotaci – obvykle to je v okamžiku, kdy obdržíte rozhodnutí o poskytnutí dotace.
   Hezký den, Königová

 5. Jitka Daňková

  Dobrý den, dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci poloprovozní výrobní haly. Patří tahle dotace do zdanitelných příjmů, nebo technické zhodnocení bude o tuhle dotaci nižší? Děkuji Daňková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   do zdanitelných příjmů se účtuje dotace provozní, která je určena na úhradu nákladů.
   Dotace na technické zhodnocení budovy je dotace investičního charakteru – technické zhodnocení se neúčtuje jednorázově do nákladů – způsob účtování investiční dotace je popsaný v článku výše.
   Doporučuji si také podrobně pročíst dotační podmínky – na co konkrétně je dotace přidělena a v souladu s rozhodnutím finanční prostředky správně použít.
   Hezký den, Königová

 6. Jitka

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně nákladů, které souvisí s pořízením dotace (konzultační služby). Můžu o danou částku zvýšit hodnotu majetku, ke kterému se dotace vztahuje? Děkuji

 7. Lenka Maršíková

  Dobrý den,
  pořídili jsme HIM na dotaci, jedná se o stroje pro grafický tisk – odpisová skupina 2. Pořizovací cena je od 10000,- do 450000,- Kč. Náš podíl na úhradě je 15%, zbytek je hrazen z dotace. Nejsme plátci DPH. Prosím o radu, v jaké pořizovací ceně budu odepisovat daňově/účetně – 15% nebo 100%? Pod jakou cenou majetek zařadím – zda pouze 15% PC? Za radu děkuji, Maršíková

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   mohu nabídnout osobní či písemné konzultace na toto téma. V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte na mailu.
   Hezký večer, Königová

 8. Marie Volfová

  Ráda bych se zeptala, jak správně zaúčtovat a odepisovat DHM /schodolez/ v hodnotě 95 000,– Kč ve speciální škole, která přijala 100 % dotaci na ten to DHM.
  Děkuji.Volfová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den paní Volfová,

   nákup DHM 042/321
   nárok na dotaci 378/346
   přijetí peněz 221/378
   použití dotace 346/042

   DHM se neodepisuje, pokud jste získali 100 % dotaci a vedla bych ho v operativní evidenci.
   Pokud jste příspěvková organizace, musíte přizpůsobit čísla účtů účtové osnově Vaší.

   Přeji pěkný den, Königová

Napsat komentář: Lenka Königová Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *