Neúčinnost podání podle ZDPH

S účinností od 1. 5. 2016 došlo k novelizaci § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Nově je zde zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 10.6.2016 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným může získávat nové peněžní prostředky od svých společníků formou vkladů do základního kapitálu, formou zápůjček od společníků nebo mohou společníci vložit do společnosti tzv. příplatek mimo základní kapitál.
Příplatek mimo základní kapitál je upraven v §§ 162 – 166 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).
Příplatek může být povinný nebo dobrovolný.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 11.4.2016 / Téma: Obchodní korporace, Společnost s ručením omezeným, Účetnictví / 6 komentářů

Daň z příjmů fyzických osob

Zdanění příjmů fyzických osob je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP).
Následující článek stručně popisuje: kdy se podává daňové přiznání k dani z příjmů FO, kdy se daň platí, komu se daň platí, kdo daň platí, z jakých příjmů se daň platí, kdo má povinnost daňové přiznání podávat, způsob stanovení základu daně a daně a v závěru uvádí kdo má povinnost platit zálohy na daň z příjmů a v jaké výši.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 24.2.2016 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / Žádný komentář »

Změny v účtování od 1. 1. 2016

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty přinesla řadu změn v souvislosti se změnou zákona o účetnictví. Změny se týkají účtování a vykazování některých položek, nové struktury účetních výkazů a informací, které se budou povinně uvádět v příloze k účetní závěrce, a to dle nově zavedené kategorizace účetních jednotek.

Následující článek přináší pouze stručný přehled změn v účtování některých položek.
Níže uvedené změny je nutno promítnout do účtového rozvrhu účetní jednotky již od 1. 1. 2016

Číst celý příspěvek »

Publikováno 29.1.2016 / Téma: Účetnictví / Žádný komentář »

DPH u dodání nemovité věci od 1. 1. 2016

Dodání nemovité věci upravuje § 56 ZDPH. Dodání nemovité věci může být zdanitelným či osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 17.1.2016 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Změny v zákoně o DPH v roce 2015

V článku jsou shrnuty nejdůležitější změny v oblasti DPH za rok 2015:

Číst celý příspěvek »

Publikováno 26.12.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Novinky roku 2016

Seminář – 7. 12. 2015
Novinky v daních 2016 a změny 2015
– novinky v DPH, DPPO, DPFO, účetnictví od 1. 1. 2016
DPH: režim přenesení daňové povinnosti, DPH u nemovitých věcí, kontrolní hlášení 
novela zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.
elektronická evidence tržeb
– připomenutí změn účinných od 1. 1. 2015 (bezúročné zápůjčky, autorské honoráře, srážková daň, hlášení osvobozených příjmů, školkovné, opravné položky k pohledávkám, osvobození z prodeje cenných papírů)

Čas: 9 -12 (popř. 13 hodin)
Místo: Praha 1, Bolzanova 1
Cena: 1 500 Kč
Přihlášky na info@vasdanovyporadce.cz

Publikováno 26.11.2015 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Zápůjčka společníka do společnosti s ručením omezeným

Společnost s.r.o. bude založena s minimálním základním kapitálem a potřebuje finanční prostředky na nákup nemovitosti (jednotky). Společník s.r.o. – fyzická osoba, nepodnikatel – půjčí společnosti potřebné peněžní prostředky.
Jaké bude mít výše uvedená transakce dopady do daně z příjmů?

Číst celý příspěvek »

Publikováno 17.8.2015 / Téma: Daň z příjmů, Společnost s ručením omezeným / Žádný komentář »

Dar nemovité věci dítěti se současným zřízením věcného břemene

Dar se posuzuje od 1. 1. 2014 jako bezúplatný příjem – tyto příjmy podléhají nově dani z příjmů, u fyzických osob jde o § 10 odst. 1 písm. n) ZDP.
Bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší jsou však od daně z příjmů osvobozeny dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 11.7.2015 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Právo stavby

Právo stavby je od 1. 1. 2014 novým druhem nemovité věci.
Je to převoditelné věcné právo stavebníka mít stavbu umístěnou na pozemku jiného vlastníka.
Tento nový institut slouží k oddělení stavby a jejího vlastníka od pozemku a jeho vlastníka.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 22.4.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty, Účetnictví / 4 komentáře