Archiv rubriky: Daň z příjmů

Změny v účetnictví a daních 2016 a 2017

V článku jsou stručně shrnuty vybrané nejdůležitější změny v oblasti daní a účetnictví, které nastaly v průběhu roku 2016 a které se již v minulém roce použily, projevily nebo se poprvé použijí až v rámci roční účetní uzávěrky a závěrky za rok 2016.
U daně z příjmů jsou uvedeny i schválené změny, které jsou účinné až od roku 2017.
V průběhu roku 2017 očekávejme další novely zákonů o DPH i daně z příjmů, jejichž účinnost nelze nyní predikovat.

Celý příspěvek

Zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

Ústavní soud ve středu 27. 7. 2016 zrušil § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, na základě stížnosti 17 senátorů (zrušeno ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů). Tato část zákona byla shledána jako protiústavní, porušující zásadu rovnosti a nediskriminace.
§ 4 odst. 3 ZDP zdaňuje pravidelně vyplácené důchody a penze v případě, že důchodce má kromě důchodu i další příjmy přesahující určitý limit.
Limit je dán částkou 840 000 Kč a je to součet příjmů dle § 6 (příjmy ze zaměstnání) a základů daně z § 7 (příjmy z podnikání) a § 9 (příjmy z pronájmu nemovitého majetku).
Rozhodnutí soudu se použije již za zdaňovací období roku 2016.
Ústavní soud naopak neshledal jako protiústavní § 4 odst. 1 písm. h), dle kterého se zdaní celý důchod, pokud přesáhne 36násobek minimální mzdy.

Zápůjčka společníka do společnosti s ručením omezeným

Společnost s.r.o. bude založena s minimálním základním kapitálem a potřebuje finanční prostředky na nákup nemovitosti (jednotky). Společník s.r.o. – fyzická osoba, nepodnikatel – půjčí společnosti potřebné peněžní prostředky.
Jaké bude mít výše uvedená transakce dopady do daně z příjmů?

Celý příspěvek

Vybrané daňové změny roku 2015

Tento příspěvek je věnován některým vybraným daňovým změnám platným pro rok 2015.
Změny se týkají daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů v aktuálním znění (dále jen ZDP), daně z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen ZDPH) a daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění.

Celý příspěvek

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Dotace představuje účelově poskytnuté finanční prostředky ze státních či evropských fondů, jejichž použití je vázáno výhradně na účel vymezený podmínkami poskytnutí dotace. Dotace lze členit na:
–  provozní (resp. finanční) dotace – na úhradu provozních (resp. finančních) nákladů
–  investiční dotace – na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.

Celý příspěvek

Opravná položka k pohledávce

Právní předpisy, které upravují tvorbu a použití opravných položek
–  § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví,
– § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví),
– české účetní standardy pro podnikatele č. 005 – Opravné položky, č. 019 – Náklady a výnosy,
– zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen zákon
o rezervách).

Celý příspěvek

Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšný poplatník je nově definován od 1. 1. 2014 v § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů (dále jen ZDP).

Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (do konce roku 2013 byli tito poplatníci definováni v § 18 odst. 3 ZDP v platném znění jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání).

Celý příspěvek

Vybrané novinky na dani z příjmů v roce 2014

Se vznikem nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo k celé řadě změn i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP).
Změny se týkají nové terminologie – nové pojmy jako zápůjčka, výprosa, pacht, služebnost, právo stavby, apod. (vysvětlení pojmů – viz článek Pojmy z nového občanského zákoníku), nových institutů – svěřenský fond, ale také změn, které s rekodifikací soukromého práva nijak nesouvisí.
V ZDP byly změněny či zavedeny ještě další pojmy, které platí pro účely tohoto zákona, např. pojem závazek je nahrazen pojmem dluh, pronájem s následnou koupí najaté věci je nahrazen pojmem finanční leasing, nezisková organizace je nahrazena pojmem veřejně prospěšný poplatník, zavádí se pojem odpisovatel, příjem z výměnku, bezúplatné příjmy, apod.

Celý příspěvek