Archiv pro rubriku: Daň z příjmů

Opravná položka k pohledávce

Právní předpisy, které upravují tvorbu a použití opravných položek
–  § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví,
– § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví),
– české účetní standardy pro podnikatele č. 005 – Opravné položky, č. 019 – Náklady a výnosy,
– zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen zákon
o rezervách).

Celý příspěvek

Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšný poplatník je nově definován od 1. 1. 2014 v § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů (dále jen ZDP).

Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (do konce roku 2013 byli tito poplatníci definováni v § 18 odst. 3 ZDP v platném znění jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání).

Celý příspěvek

Vybrané novinky na dani z příjmů v roce 2014

Se vznikem nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo k celé řadě změn i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP).
Změny se týkají nové terminologie – nové pojmy jako zápůjčka, výprosa, pacht, služebnost, právo stavby, apod. (vysvětlení pojmů – viz článek Pojmy z nového občanského zákoníku), nových institutů – svěřenský fond, ale také změn, které s rekodifikací soukromého práva nijak nesouvisí.
V ZDP byly změněny či zavedeny ještě další pojmy, které platí pro účely tohoto zákona, např. pojem závazek je nahrazen pojmem dluh, pronájem s následnou koupí najaté věci je nahrazen pojmem finanční leasing, nezisková organizace je nahrazena pojmem veřejně prospěšný poplatník, zavádí se pojem odpisovatel, příjem z výměnku, bezúplatné příjmy, apod.

Celý příspěvek

Změny v dani darovací a dani dědické od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 zanikl zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o daních z příjmů (ZDP) a byl zde zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje právě příjmy získané dědictvím a darováním.
Bezúplatné příjmy se budou nyní u fyzických osob zdaňovat sazbou 15 % a u právnických osob sazbou 19 % – shodná sazba jako u daně z příjmů. Celý příspěvek