Archiv pro rubriku: Daň z přidané hodnoty

Vybrané daňové změny roku 2015

Tento příspěvek je věnován některým vybraným daňovým změnám platným pro rok 2015.
Změny se týkají daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů v aktuálním znění (dále jen ZDP), daně z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen ZDPH) a daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění.

Celý příspěvek

Povinná elektronická forma podání u DPH

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky! (§ 101a ZDPH)
Plátci DPH jsou povinni podat daňové přiznání elektronicky již za prosinec 2013 popř. poslední čtvrtletí 2013!
Výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 mil. Kč. Tyto fyzické osoby budou moci i nadále činit podání
v papírové podobě. Pokud fyzická osoba daný obrat překročí, vzniká ji povinnost elektronického podání již za zdaňovací období následující po období, v němž obrat překročila.
Pro všechny plátce DPH však stále zůstává povinnost podávat elektronickou formou souhrnná hlášení (pokud dodávají zboží do EU osobě registrované k dani nebo poskytují služby s místem plnění v EU) a výpisy z evidence pro daňové účely (v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti – např. stavební a montážní práce).
Elektronická podání lze zasílat prostřednictvím aplikace EPO s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky v předepsaném formátu.

Identifikovaná osoba

Dotaz:

Firma s.r.o. – neplátce DPH, obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročil 1 000 000 Kč, poskytujeme služby občanům a podnikatelům v tuzemsku a dále služby pouze občanům do EU.
Za jakých podmínek se musíme stát identifikovanou osobou dle zákona o DPH (s odkazem na paragrafy zákona) a jaké jsou naše povinnosti?

Celý příspěvek

Odklad účinnosti ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH

V článku "Ručení příjemce za zdanitelné plnění dle § 109 ZDPH" jsou popsány všechny způsoby ručení ze strany příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň dodavatelem.
Dle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH má příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň, pokud bude úplata za plnění poskytnuta na účet, který není zveřejněn v registru plátců.
Tento způsob ručení měl platit od 1. 4. 2013, avšak účinnost byla odložena až na 1. 10. 2013.
Ministerstvo financí předložilo návrh novely § 109 odst. 2 – podle něj by se mělo uplatnit ručení až při platbě přesahující dvojnásobek částky stanovený zákonem o omezení plateb v hotovosti (tento zákon stanoví limit od kterého mají probíhat platby již bezhotovostně – v současné době je to částka nad 350 000 Kč).
Výše uvedené ručení by tedy mělo platit až od částky 700 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že legislativní proces stále probíhá a novela zákona je nejasná – GFŘ dne 11. 9. 2013 vydalo informaci o odkladu účinnosti tohoto ručení až do 31. 12. 2013.

Ručení příjemce za zdanitelné plnění dle § 109 ZDPH

Ručení příjemce za zdanitelné plnění dle § 109 ZDPH
Ručení za nezaplacenou daň bylo do zákona o DPH včleněno s účinností od 1. 4. 2011 jako nástroj proti daňovým únikům. Možnost zavedení tohoto opatření vyplývá pro členské státy EU ze směrnice o DPH, která umožňuje jednotlivým státům stanovit, že za odvod DPH ručí společně a nerozdílně i jiná osoba než dodavatel zdanitelného plnění. Celý příspěvek