Archiv rubriky: Daň z přidané hodnoty

Změny v účetnictví a daních 2016 a 2017

V článku jsou stručně shrnuty vybrané nejdůležitější změny v oblasti daní a účetnictví, které nastaly v průběhu roku 2016 a které se již v minulém roce použily, projevily nebo se poprvé použijí až v rámci roční účetní uzávěrky a závěrky za rok 2016.
U daně z příjmů jsou uvedeny i schválené změny, které jsou účinné až od roku 2017.
V průběhu roku 2017 očekávejme další novely zákonů o DPH i daně z příjmů, jejichž účinnost nelze nyní predikovat.

Celý příspěvek

Vybrané daňové změny roku 2015

Tento příspěvek je věnován některým vybraným daňovým změnám platným pro rok 2015.
Změny se týkají daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů v aktuálním znění (dále jen ZDP), daně z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen ZDPH) a daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění.

Celý příspěvek

Povinná elektronická forma podání u DPH

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky! (§ 101a ZDPH)
Plátci DPH jsou povinni podat daňové přiznání elektronicky již za prosinec 2013 popř. poslední čtvrtletí 2013!
Výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 mil. Kč. Tyto fyzické osoby budou moci i nadále činit podání
v papírové podobě. Pokud fyzická osoba daný obrat překročí, vzniká ji povinnost elektronického podání již za zdaňovací období následující po období, v němž obrat překročila.
Pro všechny plátce DPH však stále zůstává povinnost podávat elektronickou formou souhrnná hlášení (pokud dodávají zboží do EU osobě registrované k dani nebo poskytují služby s místem plnění v EU) a výpisy z evidence pro daňové účely (v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti – např. stavební a montážní práce).
Elektronická podání lze zasílat prostřednictvím aplikace EPO s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky v předepsaném formátu.